start

Aktualności

Stypendia z Funduszu Stypendialnego im. Stanisława Pigonia w Krośnie

14-11-2017

 

 

Stypendia dla studentów:
Stanowią pomoc finansową udzielaną studentom za wyróżniające się osiągnięcia naukowe, dydaktyczne, społeczne, artystyczne oraz sportowe. Stypendium może być przyznane dwukrotnie w okresie studiów. O stypendium mogą ubiegać się w szczególności studenci, którzy:
1.  planują, realizują lub pilotują działania mające prowadzić do wybitnych osiągnięć związanych z działalnością w kołach naukowych,
2.  planują, realizują lub pilotują projekt wdrożeniowy,
3.  przygotowują publikacje o zastosowaniu praktycznym.


Student ubiegający się o przyznanie stypendium składa do Rektora PWSZ w Krośnie:
1)  formularz wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do regulaminu, o którym mowa poniżej wraz z kopiami dokumentów potwierdzających szczególne osiągnięcia,
2)  zaświadczenie o średniej ocen, z wszystkich przedmiotów w roku akademickim 2016/2017, wystawione przez sekretariat właściwej jednostki.

Oceny osiągnięć studenta dokonuje Komisja w składzie określonym wskazanym poniżej regulaminem i jej wyniki przedkłada Rektorowi. Rektor przyznaje stypendium w drodze decyzji. Stypendium wypłacane jest jednorazowo lub przyznawane na okres od października do czerwca i wypłacane w miesięcznych ratach do 15 dnia miesiąca na rachunek bankowy wskazany przez stypendystę. Pierwsza wypłata stypendium składająca się łącznie z trzech rat (październik, listopad, grudzień) jest wypłacana jednorazowo do 15 grudnia.

Stypendia dla nauczycieli akademickich:
Przeznacza się w celu pomocy finansowej na realizację projektów naukowych, wdrożeniowych, lub artystycznych nie finansowanych z innych źródeł.
O stypendium mogą ubiegać się w szczególności nauczyciele akademiccy, którzy:
1. planują, realizują lub pilotują działania mające prowadzić do znaczących osiągnięć naukowo-badawczych,
2. planują, realizują lub pilotują wspólne projekty naukowo badawcze studentów i ich indywidulnych opiekunów naukowych lub zespołu badawczego,
3. przygotowują publikacje o zastosowaniu praktycznym (aplikacja produktu, wdrożenie innowacji),
4. planują uczestniczyć lub uczestniczą w postępowaniach o udzielenie patentu i prawa ochronnego na wzór użytkowy.

Ubiegający się o stypendium nauczyciel akademicki składa do Rektora PWSZ w Krośnie:
1.  wniosek o przyznanie stypendium wraz z opinią bezpośredniego przełożonego (wg wzoru określonego załącznik nr 2 do wskazanego poniżej regulaminu),
2.  informację o dorobku naukowym,
3.  wyniki ostatniej oceny okresowej (o ile była dokonywana),
4.  opis zgłaszanego projektu naukowego wraz z tematem projektu i uzasadnieniem, miejscem i czasem realizacji projektu.

Rektor przyznaje stypendium w drodze decyzji na podstawie oceny przedłożonej przez Komisję w składzie określonym wskazanym poniżej regulaminem. Stypendium może być przyznane jednorazowo.

Termin składania wniosków do 21 listopada 2017 roku na adres:
Sekretariat Rektora
Rektorat (pokój 105)
Rynek 1, 38-400 Krosno
pwsz@pwsz.krosno.pl

tel. 13 43 755 00

Podstawa: Regulamin przyznawania stypendiów z Funduszu Stypendialnego im.Stanisława Pigonia dla studentów i pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie, stanowiący załącznik do uchwały senatu nr 25/17 z dnia 21 marca 2017 r.

 

 

 

lista aktualności
zporr
Zakupu oprogramowania dokonano w ramach projektu “Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego"
bip
© 2010.All rights reserved. Realizacja: ideo,
Powered by CMS Edito