start

Pedagogika

Kierunek Pedagogika

 

Kierunek Pedagogika

 Studia trwają 6 semestrów i kończą się nadaniem tytułu licencjata (studia I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne). Rekrutacja odbywa się na kierunek, wybierasz specjalność po pierwszym semestrze studiów, kiedy bliżej poznasz specyfikę pedagogiki. Do wyboru kilka specjalności, uruchomionych w przypadku zebrania 20 osób chętnych na daną specjalność. Kierując się swoimi zainteresowaniami i wyobrażeniem wymarzonego zawodu masz do wyboru jedną z dwóch zasadniczych specjalności a mianowicie:

1 Kierunek nauczycielski:

   a) edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym, jeśli w przyszłości chcesz pracować jako nauczyciel z małymi dziećmi (w wieku przedszkolnym - dzieci od 3 do 6 lat; lub wczesnoszkolnym uczniowie 7-10 lat, ewentualnie uczyć języka angielskiego dzieci w wieku od 3 do 10 lat).

  b) edukacja wczesnoszkolna z językiem angielskim, jeżeli w przyszłości chcesz pracować jako nauczyciel z uczniami w klasach I - III i uczyć dzieci w klasach początkowych języka angielskiego.

2  Kierunek nienauczycielski:

        a) Pedagogika społeczno-opiekuńcza z terapią pedagogiczną, jeśli chcesz pracować jako pedagog społeczno-opiekuńczy w instytucjach i placówkach środowiskowych typu dom pomocy społecznej, świetlice socjoterapeutyczne, powiatowych centrach pomocy rodzinie, placówkach poradnictwa rodzinnego, placówkach wsparcia dziennego. Możesz pracować także jako asystent rodziny. Jest to specjalność dla osób, które chcą pracować z osobami wymagającymi wsparcia i pomocy w różnym wieku, osobami niepełnosprawnymi, rodziną niewydolną wychowawczo, dysfunkcjonalną, patologiczną.

       b) Opieka nad osobami starszymi z organizacją czasu wolnego – nowa specjalność – kierowana do osób, które chcą podjąć dobrze płatną pracę z seniorami w Polsce lub poza granicami kraju oraz zdobędą wiedzę i umiejętności oraz kompetencje społeczne dotyczące organizacji czasu wolnego. Absolwent może być zatrudniony w palcówkach pracujących z seniorami (domy pomocy społecznej) oraz w placówkach organizujących czas wolny (m.in. gminne i miejskie domy kultury). Specjalność bardzo przyszłościowa – liczba seniorów w Polsce i całej Europie wzrasta, seniorzy żyją dłużej i potrzebują opieki.    


 

Proponowane specjalności na kierunku pedagogika od roku akademickiego 2016/2017 – ujęcie syntetyczne

Pedagogika

Wiodące specjalności – I moduł obieralny po I semestrze

 (warunkiem uruchomienia specjalności jest jej wybór przez 20 studentów)

Nauczycielskie

nienauczycielskie

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

Pedagogika społeczno-opiekuńcza

Opieka nad osobami starszymi

(nowa specjalność)

II moduł obieralny  po III semestrze – swobodny wybór studentów w obrębie każdej specjalności

(warunkiem uruchomienia specjalności jest jej wybór przez 20 studentów)

Wychowanie przedszkolne* 

 

 

Język angielski*

Terapia pedagogiczna

Organizacja czasu wolnego

(nowa specjalność)

Uwaga: *Możliwość wyboru tylko na kierunkach nauczycielskich


Więcej informacji

 

Warunki i tryb rekrutacji:

Egzamin maturalny (nowa matura) - konkurs świadectw z uwzględnieniem pisemnego egzaminu z języka polskiego i języka obcego.

Egzamin dojrzałości (stara matura) – konkurs świadectw obejmujący wyniki ukończenia szkoły średniej z języka polskiego i języka obcego.

Rekrutacja na kierunek. Wybór specjalności w trakcie studiów. Do wyboru kilka specjalności, uruchomionych w przypadku zebrania 20 osób chętnych na daną specjalność.

Z pominięciem postępowania rekrutacyjnego o przyjęcie na studia ubiegać się mogą laureaci i finaliści stopnia centralnego i okręgowego olimpiady literatury i języka polskiego, artystycznej.

Kandydaci na specjalność Edukacja wczesnoszkolna z językiem angielskim  winni się legitymować czynną znajomością języka angielskiego.

Harmonogram rekrutacji

 

PRZEJDŹ DO ELEKTRONICZNEJ REJESTRACJI NA STUDIA

zporr
Zakupu oprogramowania dokonano w ramach projektu “Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego"
bip
© 2010.All rights reserved. Realizacja: ideo,
Powered by CMS Edito