start

Kadra naukowa

Kadra naukowa

---------------------------------------------------

KADRA NAUKOWA ZAKŁADU PEDAGOGIKI

 1. Prof. ndzw. dr hab. Kazimierz Szmyd
 2. Prof. ndzw. dr hab. Alicja Ungeheuer-Gołąb
 3. Prof. ndzw. dr hab. Zygmunt Sibiga
 4. Dr Janusz Boczar
 5. Dr Barbara Lulek
 6. Dr Antoni Michno
 7. Dr Adam Przybysz
 8. Dr Łucja Reczek-Zymróz
 9. Dr Beata Piechota
 10. Dr Małgorzata Wójcik
 11. Mgr Magdalena Goleń
 12. Mgr Lucyna Jankiewicz-Sompel
 13. Mgr Julita Karaś–Klimek
 14. Mgr Halina Zaforemska

 

prof. ndzw. dr hab. Kazimierz Szmyd

---------------------------------------------------

prof. ndzw. dr hab. Kazimierz Szmyd
Charakterystyka osiągnięć naukowych i dydaktycznych

Moje zainteresowania naukowe koncentrują się wokół myśli pedagogicznej i koncepcji edukacyjnych II połowy XIX i XX oraz czasów współczesnych, w Polsce i Europie. W tym kręgu zagadnień ważne miejsce zajmują badania nad związkami współczesnych teorii edukacyjnych z minioną tradycją pedagogiczno – oświatową, a zatem jej ciągłość historyczna, zmiany i aktualność we współczesnym świecie. W obszarze moich zainteresowań mieści się również problematyka wartości i celów wychowania, problemy edukacji regionalnej, międzykulturowej i wielokulturowej a zwłaszcza historyczne i współczesne procesy współistnienia oraz odrębności różnych  kręgów kulturowych, które ujawniają się na gruncie pedagogiki i wychowania.
Opublikowałem około 200 pozycji naukowych, w tym 5 książek samodzielnych, 3 współautorskie, 15 pod redakcją i współredakcją oraz liczne artykuły zamieszczone w pracach zbiorowych, czasopismach, biogramy, recenzje wydawnicze książek i innych opublikowanych tekstów.   
Wiele uwagi naukowo-poznawczej poświęcam przejawom wzajemnego przenikania się myśli pedagogicznej, istocie sporów aksjologicznych, opozycji teleologicznych w obszarze idei edukacyjnych i wychowawczych. W moich publikacjach obecne są odniesienia do uwarunkowań historycznych i kulturowych oraz zmieniających się postulatów wychowania.  Wątki te dotyczą zwłaszcza wysiłku twórczego wybitnych twórców pedagogicznych doby „nowego wychowania” i jego implikacji dla rodzących się w XX wieku nurtów myśli wychowawczej: progresywizmu i psychologizmu pedagogicznego, socjologii wychowania, pedagogiki kultury, poszukiwań dróg rozwiązywania problemów wychowania i rozwoju człowieka w życiu zbiorowym, przy poszanowaniu jego tożsamości duchowej, intelektualnej i autonomii osobowej.
W dotychczasowej aktywności badawczej  wyróżniam 3 zasadnicze etapy i obszary poznania naukowego i publikacji z nim związanych. Są to następujące dziedziny pedagogiki i edukacji:

 • Historia oświaty, szkolnictwa i myśli pedagogicznej, jej uwarunkowań w obszarze myśli społecznej, filozoficznej, nauk empirycznych, praktyki edukacyjnej, tradycji narodowych, postaw intelektualnych i światopoglądowych jej twórców;
 • Rozwój i przemiany teorii i praktyki wychowania, ciągłość, zmienność, trwałości i nietrwałości jej wielu „kanonów”;
 • Poszukiwania i ustalanie kulturowych (wielo i międzykulturowych), społecznych, regionalnych i uniwersalnych uwarunkowań edukacji.  Historyczne i współczesne źródła koncepcji wychowania w perspektywie zagrożeń i szans cywilizacyjnych. Zagadnienia edukacji pokoleniowej i międzypokoleniowej wobec dehumanizacji i relatywizacji życia w dobie globalizacji i ponowoczesności.

Pierwszy obszar dotyczy badań historyczno – oświatowych i dziedziny myśli pedagogicznej końca XIX i początków XX wieku. Zagadnienia te mieszą się w kręgu głównego tematu badawczego pod nazwą Rozwój oświaty i myśli pedagogicznej w Galicji i w Polsce międzywojennej i po II wojnie światowej. W realizacji powyższej tematyki badawczej i publikacjach korzystałem z metodologii badań historyczno-monograficznych opartych na wieloletnich kwerendach w archiwach krajowych; państwowych i uniwersyteckich, związków religijnych i wyznaniowych.  Podstawowe znaczenie dla badań w tej dziedzinie miały kwerendy źródłowe w Państwowym Archiwum Obwodowym we Lwowie (DALO), oraz w Centralnym Archiwum Historycznym we Lwowie (CDIA). W trakcie badań i analiz zasobów źródłowych posługiwałem się głównie metodami analitycznymi i porównawczymi. Dla weryfikowania wartości źródłowej dokumentów, stosowałem również podejście oceniające i wartościujące procesy historyczno-oświatowe, tendencje rozwoju myśli pedagogicznej i praktyki edukacyjnej. Korzystałem z metod biograficznych, analiz osobowości twórczych w dziedzinie nauk o wychowaniu – uczonych i praktyków, znanych i mniej znanych pedagogów: Por. m.in. Twórcy nauk o wychowaniu w środowisku akademickim Lwowa (1860-1939), (2003); Słownik biograficzny twórców oświaty i kultury XIX i XX wieku Polski Południowo – Wschodniej, (2011); Biogramy historyków wychowania (2008). Można w tym obszarze uwzględnić również inne prace: Zygmunt Karol Mysłakowski (1890-1971) – twórczość i wkład do nauk o wychowaniu, (1997). Ponadto artykuły publikowane w czasopismach i pracach zbiorowych, m. in.: System wychowania i reedukacji młodzieży księdza Bronisława Markiewicza (1977); Tradycje i nowe paradygmaty wychowania duchowego (1997); Recepcja piśmiennictwa pedagogicznego Austrii i Niemiec w polskim czasopiśmiennictwie oświatowo – pedagogicznym Galicji (1885-1910), (1996); Szkic do tradycji i postaci z kręgu wychowania resocjalizacyjnego i moralno – religijnego w Galicji 1860-1950, (1997); Niektóre dylematy wychowania dla kultury światopoglądowej i religijnej. Tradycje i aktualność zagadnienia (1998); Zachodnia myśl pedagogiczna i jej postulaty reform szkoły średniej na łamach Kwartalnika „Muzeum” (2000). W sumie, problematyce tej   poświęciłem kilkanaście opracowań źródłowych.

W tym obszarze moich poczynań naukowych i piśmienniczych mieszczą się także badania porównawcze nad rozwojem, ciągłością, odrębnością i uniwersalnymi składnikami teorii edukacyjnych oraz szerzej pojętego wychowania. Dotyczą one zwłaszcza uwarunkowań społecznych, kulturowych i cywilizacyjnych, kontekstów światopoglądowych, religijnych, ideowych i naukowych. Są to badania źródłowe, ilościowe i jakościowe, analityczne i interpretacyjne. Mają one charakter ujęć historyczno – rozwojowych, społecznie prospektywnych. Wpływ na taki kierunek i sposób badań powyższej problematyki miała twórczość Z. Mysłakowskiego i B. Suchodolskiego, K. Sośnicki, M. Ziemnowicza, S. Szumana, W. Witwickiego, również nurt myśli filozoficznej i pedagogicznej K. Twardowskiego i jego szkoły, którą współtworzyli m. in. K. Ajdukiewicz, T. Czeżowski, R. Ingarden, I. Dąmbska, M. Kreutz, S. Baley i inni.  Także znaczący wpływ miała tu szkoła lwowskiej historii kultury, oświaty i wychowania, którą współtworzyli, S. Łempicki, Cz. Lechicki, J. Dobrzański, A. Knot, S. Truchim, Ł. Kurdybacha i inni. Ich wielostronne spojrzenie na historyczność i zmienność procesów kultury i wychowania, podejście interdyscyplinarne i antropopedagogiczne miało wpływ na przyjętą przeze mnie postawę badawczą. Znalazło to wyraz w  interdyscyplinarnych analizach wychowania i rozwoju człowieka w wymiarze filogenetycznym i ontogenetycznym, społeczno – kulturowym oraz indywidualnym i osobowościowym.
 

Drugi obszar zagadnień obejmuje badania i publikacje dotyczące ewolucji  teorii wychowania, jej walorów teoretyczno – poznawczych, wartości jako dziedziny stosowanej w odniesieniu do ucznia i nauczyciela w szkole i w środowisku społeczno-kulturowym. Problematykę tą realizuję, wraz z współpracownikami w obszarze tematu badawczego: Szkoła i nauczyciel wobec wyzwań cywilizacyjnych i edukacyjnych XX i XXI wieku. Opublikowane przeze mnie teksty z tej dziedziny badawczej dotyczy analiz i porównań teleologii wychowania w kontekście współczesnych przemian i procesów relatywizacji, oraz ogólnie pojętej „dehumanizacji” życia i wartości wychowania. Na tym tle i w tej perspektywie znalazły również swoje uwzględnienie  zagadnienia dotyczące fenomenologii zjawisk wychowania i życia, aspekty niepowtarzalności wychowania i samorealizacji we współczesnej złożonej rzeczywistości społeczno - kulturowej.
W tej dziedzinie opublikowałem m. in. następujące prace dotyczące teorii wychowania: W kręgu teorii pedagogicznej i teleologii wychowania. Dylematy współczesne i odniesienia historyczne (1999); W sporze o współczesną teorię i teologię wychowania (2000); Charakter narodowy i edukacja dla kultury współistnienia (2002); Oświata i Wychowanie; Edukacja wobec cywilizacyjnych i etycznych problemów współczesności (2007); Dziecko i nauczyciel wobec zagrożeń wychowania doby „postnowoczesnej” (2007); Szkoła wobec wyzwań XXI wieku. Tradycje i kontynuacje wartości (2012); Kultura – Przemiany - Edukacja. Myśl o wychowaniu - teorie i zastosowania oraz inne pozycje. Kolejne 4 pozycje są w druku.
Trzeci obszar i etap moich badań oraz publikacji ma charakter ujęć syntetycznych w obrębie dotąd podejmowanej problematyki edukacyjnej i wychowania pojmowanego w sensie instytucjonalnym i jako zjawisko kulturowe, traktowane w perspektywie przemian społecznych,  kulturowych oraz współczesnych dylematów wartości  humanistycznych, aksjologii życia i edukacji w środowiskach lokalnych i regionalnych. Problematyka ta dotyczy zderzeń współczesnej cywilizacji, ponowoczesnej kultury umysłowej z „regionalną prowincjonalnością”. Są to badania nie tylko historyczne, ale także odwołujące się do diagnoz etnologicznych, jakościowej metodologii poznania i rozumienia rzeczywistości społecznej, kulturowej i edukacyjnej. Mieszczą się one w obrębie międzynarodowej koncepcji badawczo-metodologicznej pt.: Edukacja dla tożsamości kulturowej regionów (ojczyzn) wobec unifikacji i wielokulturowości europejskiej, dylematy cywilizacyjne i edukacyjne na obszarze Euroregionu Karpackiego (2009-2012). Znajdują również swoje miejsce w realizacji międzynarodowego projektu badawczego realizowanego pod moim oraz prof. D. Herciuka (Katedra pedagogiki Uniwersytetu Lwowskiego) i prof. B. Balogowej z Uniwersytetu Preszowskiego - kierownictwem: Edukacja w Euroregionie Południowo-Wschodnim. Zagadnienia historyczne, wychowanie społeczno-kulturowe, kształcenie ogólne i zawodowe.  W realizacji  tych projektów brały i biorą udział  ośrodki akademickie w Krakowie, Lublinie, uczelnie regionu podkarpackiego i przedstawiciele uczelni zagranicznych (Ukraina, Słowacja, Czechy, Kanada). Jako ważną w tej dziedzinie uznaję swoją monografię „Pokoleniowe przemiany wsi podkarpackiej 1930-2010. Wybrane dziedziny tradycji, kultury i edukacji regionu krośnieńskiego (2012). W tym kontekście uprawnione wydaje się stwierdzenie, że problematyka edukacji regionalnej i środowiskowej w obliczu „kryzysu wiejskości” i zaniku  tożsamości małych grup społecznych wymaga nowej myśli praktyki edukacyjnej.
Przyjęta przeze mnie droga badań i ustaleń naukowych ma charakter różnokierunkowy, z tych powodów stosowano zróżnicowane modele i podejścia badawcze. Od historyczno-źródłowych,  jakościowych i empirycznych, niededukcyjnych - po szersze analizy i uogólnienia hermeneutyczne, badania edukacyjne, dotyczące kondycji i zachowań edukacji w związku z przemianami kulturowo-cywilizacyjnymi obecnej doby oraz  humanistycznej perspektywy instytucji szkolnych i wychowawczych. Formułowano pytania i  poszukiwano odpowiedzi przybliżających określenie znaczenia edukacji dla kultury życia człowieka współczesnego, dotyczące relacji pomiędzy uczniem i nauczycielem, środowiskiem lokalnym, regionem i światem globalnym.
Polem scalającym wymienione działania i dokonania naukowo-akademickie pozostaje problematyka historyczno-kulturowa i społeczno-aksjologiczna pedagogiki, a także osobowościowy paradygmat myślowy dotyczący wychowania. Celem tak podejmowanej działalności poznawczej były próby identyfikowania uniwersalnych i zmiennych, aktualnych i perspektywicznych uwarunkowań wychowania,  jako szansy i nadziei humanistycznej, możliwości spełniania  ludzkiej potrzeby wychowania. W poczynaniach badawczych chodzi mi o uwzględnianie podstawowych dla humanistycznego pojmowania  pedagogiki: zasady historyczności,  przesłanek antropologicznych  oraz realiów społeczno-psychologicznych, także   prospektywnego postulatu pedagogiki i wychowania.
Biorę aktywny udział w konferencjach naukowych. Uczestniczyłem w ponad 50 konferencjach naukowych, krajowych, ogólnopolskich i regionalnych oraz międzynarodowych. Byłem organizatorem i współorganizatorem ponad 20 konferencji, w tym 12 międzynarodowych i zagranicznych. Na członka Rad Naukowych konferencji zaprosiło mnie ponad 20 komitetów organizacyjnych. W ścisłym związku z działalnością naukowo-akademicką pozostaje moja aktywność w realizacji projektów badawczych w kraju i za granicą.  Do chwili obecnej uczestniczyłem, lub uczestniczę w ponad 10 projektach naukowo-badawczych i edukacyjno-wdrożeniowych.
W swojej działalności akademickiej i naukowo-dydaktycznej recenzowałem dla potrzeb wydawniczych ponad 50. książek, czasopism pedagogicznych, edukacyjnych i artykułów naukowych w Polsce i za granicą. Moje poczynania badawcze i publikacje były cytowane i recenzowane  w znaczących publikacjach przez uznanych pedagogów w Polsce i za granicą (około 50 pozycji).
W szeregu publikacji, zwłaszcza z dziedziny teorii wychowania i praktyki edukacyjnej reprezentuję stanowisko, zgodne z poglądami wybitnych profesorów, zwłaszcza polskich i światowych. W tym świetle intelektualnym i pedagogicznym edukacja i kultura współczesnej szkoły może łagodzić występujące konflikty cywilizacyjne, „nierówności kulturowe”, środowiskowe, łączyć i zbliżać ludzi mimo destrukcji i „atomizacji” cywilizacyjnej. Powinna w tym sensie stanowić swoistą opozycję wobec tych negatywnych przejawów życia. Może ukierunkować na rzeczywiste i doniosłe problemy współczesności, na lokalny i globalny wymiar współistnienia ludzi, budować indywidualną i zbiorową kondycję człowieka wobec realnych zagrożeń alienacji, uprzedzeń, nietolerancji itp. Edukacja wobec cywilizacyjnych i etycznych problemów współczesności, 2007; Edukacja dla kultury humanistycznej wobec przesilenia aksjologii wychowawczej postmodernizmu, 2012; Wychowanie wobec przemian życia-konteksty cywilizacyjne i kulturowe oraz inne prace samodzielne, redakcje i artykuły.
Działalność dydaktyczna i organizacyjna w latach 2010-2013

 • Promotor prac licencjackich w PWSZ w Krośnie- ok. 120
 • Promotor prac mgr i lic. w UR w Rzeszowie – ok. 200
 • Promotor 2 prac doktorskich pracowników PWSZ w Krośnie
 • Organizator 5 Międzynarodowych Konferencji Naukowych, współorganizator (z dr Barbarą Lulek) Międzynarodowej Konferencji Pedagogicznej w PWSZ w Krośnie
 • Współredakcja pracy zbiorowej Wyd. PWSZ w Krośnie pt. Kultura, Szkoła, Region, Kultura

  WYBRANE PUBLIKACJE w LATACH  2010-2013
  Publikacje 2010
 1. Człowiek „stary” – permanentny kryzys, czy i jakie możliwe spełnienia, (w.): Profesjonalizm w opiece, wychowaniu i pracy socjalnej. Konteksty polsko-słowacko-czeskie, (red.): U. Gruca-Miąsik, A. Tokarowa, E. Lukac, Rzeszów 2010, ISBN 978-83-7338-566-5, s. 37-49, ss. 295.
 2. Lwowskie gimnazja klasyczne i szkoły zawodowe wobec myśli reformatorskiej II poł. XIX i początków XX wieku (w.): I. Szybiak, A. Fijałkowski, J. Kamińska (red.): Szkoła Polska od średniowiecza do XX wieku. Między tradycją a innowacją, Warszawa 2010, ISBN 978-83-928272-0-7, s.190-203, ss. 468.
 3. Chłopski etos oświaty i wychowania dla wartości wspólnoty (tradycje i odniesienia współczesne), (w:) E. Głowacka - Sobiech i J. Gulczyńska (red.): Mężczyzna w rodzinie i społeczeństwie – ewolucja ról w kulturze polskiej i europejskiej, T.II, wiek XX, Poznań 2010, ISBN 978-83-7177-645-8 (t. II), s. 43-51, ss. 245.
 4. Transcendentalism in the culture of pedagogy of Sergiusz Hessen. Ukraińska Akademia Nauk Pedagogicznych w Kijowie (wersja angielska) (w.): Pedagogika Wyższej Szkoły: Metodologia, teoria, technologia, (red.): Wiktor Andruszenko i inni, t.I, Równe (Ukraina) 2010, Indeks  23823,  s. 198-210, ss. 520.
 5. Florian Znaniecki – w kręgu humanistycznej socjologii wychowania. Uniwersalność i aktualność myśli (w.): Wychowanie w środowisku. Między tradycją a wyzwaniami cywilizacji przyszłości, pod redakcją Marii Chodkowskiej, Aleksandry Mach, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2010, s. 83-94, ISBN 978-83-7338-522-1, ss. 314.
 6. Edukacja dla kultury współżycia. Konteksty uniwersalne i lokalne (środowiskowe), Rzeszów 2010, ISBN 978-83-7667-032-4, ss. 55. – skrypt.

  Publikacje 2011
 7. Słownik biograficzny twórców oświaty i kultury XIX i XX wiek Polski Południowo – Wschodniej, pod redakcją Andrzeja Meissnera, Kazimierza Szmyda Wyd. Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2011, ISBN 978-83-7338-603-7, ss. 498. Tamże, Biogramy 27 postaci, organizatorów oświaty i twórców kultury na Podkarpaciu.  Dryka Eugeniusz (1947-2001) s. 98-99; Jaworski Tadeusz (1907-1968) s. 169-170; Karski Mieczysław (1936-2008) s. 180-181;  Lenik Andrzej (1864-1929), s. 233-234; Lenik Wojciech (1851-1917), s. 234; Marczak Adolf Jan (1931-1997), s. 265-266; Markiewicz Bronisław (1842-1912), s. 267-268; Mazurkiewicz August (1889-1968), s. 273; Mierzwa Jan (1939-2007), s. 279; Ostaszewski Teofil Wojciech (1807-1889), s. 302; Pelczar Józef Sebastian (1842-1924), s. 312-313; Pelczar Michał (1890-1964), s. 313-314; Penar Józef (1909-1994), s. 315; Pigoń Stanisław (1885-1968), s. 324-325; Potocka-Działyńska Anna Zofia (1846-1926), s. 333-334; Prochańska Franciszek (1891-1972), s. 336 ms; Ross Juliusz (1920-1976), s. 346-347; Rygiel Zygmunt (1926-2008), s. 352-353; Rząsa Antoni (1919-1980), s. 353-354; Skowroński Kazimierz Aleksander (1907-1974), s. 367-368; Skowroński Maciej (1930-2011), s. 368-370; Szelc Jan (1935-2008), s. 401-402; Szmyd Gerard (1885-1938), s. 405-406; Szpetnar Stanisław (1883-1952), s. 407-408; Tofilski Józef (1938-1991), s. 428-429;  Truskolaski Zdzisław (1899-1949), s. 434; Wójtowicz Franciszek (1902-1990), s. 467-468; Zych Jan (1931-1995), s. 486-487.           (27)
 8. Antropologia egzystencjalna J. P. Sartrea i A. Camusa w nurcie współczesnego dyskursu pedagogiki humanistycznej, s. 3-27, „Kwartalnik Edukacyjny” 2(65) LATO 2011, ISSN 1230-7556, ss. 133.
 9. Etniczne problemy oświaty w Galicji doby autonomicznej (1860-1918) – niektóre ustalenia historyczno-oświatowe i obszary badań, (w.): Galicja 1772-1918. Problemy metodologiczne, stan i potrzeby badań, paca zbiorowa pod redakcją: A. Kawalec, W. Wierzbieniec, L. Zaszkilniaka, T. 2, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego 2011, s. 236-266, ISBN 978-83-7338-679-2, ss. 433.
 10. Recenzja: Maria Kocór, Szkoła i nauczyciel w aspekcie wypalenia zawodowego, Wydawnictwo Mitel, Rzeszów 2010, (w.): Edukacja dla bezpieczeństwa, (red.): A.Olak, F.Kozaczuk, A.Krauz, s. 234-235, Ostrowiec Świętokrzyski 2011, ISBN 978-83-89466-35-8.

  Publikacje 2012
 11. Szkoła wobec wyzwań XXI wieku. W poszukiwaniu humanistycznego (antropologicznego wymiaru myśli pedagogicznej, (red.): Kazimierz Szmyd, Elżbieta Dolata, Anna Śniegulska, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2012, T. I, ISBN 978-83-7338-718-8, ss. 213. – współredakcja
 12. Szkoła wobec wyzwań XXI wieku. Aplikacje edukacyjne. Tradycje i kontynuacje wartości. (red.): Kazimierz Szmyd, Elżbieta Dolata, Anna Śniegulska, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2012, T.2, ISBN 978-83-7338-722-5, ss. 239. współredakcja.
 13. Myśl i praktyka edukacyjna w obliczu zmian cywilizacyjnych. Człowiek i wychowanie w perspektywie wieloetnicznej i wielokulturowej, redakcja naukowa – Kazimierz Szmyd, Ewa Barnaś-Baran, Elżbieta Dolata, Anna Śniegulska, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2012, T.I, ISBN 978-83-7338-713-3, ss. 775. – współredakcja.
 14. Tamże: Wprowadzenie, Edukacja dla współistnienia kultur i ludzi – obszary badań i zastosowań edukacyjnych.
 15. Myśl i praktyka edukacyjna w obliczu zmian cywilizacyjnych. Człowiek i wychowanie w perspektywie wieloetnicznej i wielokulturowej, redakcja naukowa – Zofia Frączek, Kazimierz Szmyd, Hubert Sommer, Antoni Olak. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2012, T.II, ISBN 978-83-7338-715-7, ss. 527. współredakcja.
 16. Biografia dziejów oświaty i wychowania w Galicji 1772-1918. Część III: Opracowania z lat 1991-2008, (red.): A. Meissner, K. Szmyd, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2012, ISBN 978-83-7338-750-8, ss. 210. współautorstwo i współredakcja.
 17. Szkoła wobec wyzwań XXI wieku. W poszukiwaniu humanistycznego (antropologicznego wymiaru myśli pedagogicznej, (w.):, (red.): Kazimierz Szmyd, Elżbieta Dolata, Anna Śniegulska, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2012, s. 88-103. T. I, ISBN 978-83-7338-718-8, ss. 213.
 18. Tamże: Wprowadzenie – Edukacja wobec wyzwań cywilizacji XXI wieku w sporze o podstawowe paradygmaty wychowania, s. 7-15; Tamże: Edukacja dla kondycji humanistycznej człowieka. Konteksty egzystencjalne i aksjologiczne, s. 88-103.
 19. Edukacja dla kultury humanistycznej wobec przesilenia aksjologii wychowawczej postmodernistycznej, (red.): K. Barłóg, E. Kęsy, M. Rorat (w.): Możliwości i strategie zwiększania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży. Konteksty edukacyjne i społeczne, Rzeszów 2012, s. 36-53, Wydawnictwo UR, ISBN 978-83-7338-710-2.
 20. Chłopski etos Podkarpacia a nowoczesność (w.): Fr. Leśniak (red.): Krosno. Studia z dziejów miasta i regionu, T. VI. Wyd. Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krośnieńskiej w Krośnie, Krosno 2012, s. 371-387, ISBN 978-83-910572-3-0, ss. 479.
 21. The cultural and axiological destructions of collective and individual life of postmodern Times. Wyd. Ukraińska Akademia Nauk Pedagogicznych w Kijowie (wersja angielska) (w.): Pedagogika Wyższej Szkoły: Metodologia, teoria, technologia, (red.): Wiktor Andruszenko i inni, t. I, S. 309-316, Kijów, Instytut Wyższej Oświaty HARH (Ukraina) 2012, ISSN 2078-1016, ss. 642.
 22. Lokalność i uniwersalizm szkoły. Edukacyjne dylematy dystansu społecznego na obszarach wiejskich (w.): Dystans społeczny w teorii i praktyce pedagogicznej, (red.): Maria Chodkowska, Stanisława Byra, Wydawnictwo UMCS. Lublin 2012, s. 115-130. ISBN 978-83-7784-240-9, ss. 269.
 23. „Szkoła twórcza”, Henryka Rowida wobec humanistycznych i alternatywnych koncepcji edukacyjnych, (red.): Katarzyna Dormus i Ryszard Ślączka, (w.): W kręgu dawnych i współczesnych teorii wychowania Uczeń-Szkoła-Nauczyciel. Biblioteka współczesnej myśli pedagogicznej, T. I, s. 34-44. Wydawca: Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków 2012, ISBN 978-83-935373-0-3, ss. 570.
 24. Pokoleniowe przemiany wsi podkarpackiej 1930-2010. Wybrane dziedziny tradycji, kultury i edukacji regionu krośnieńskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2012, ISBN 978-83-7338-811-6, ss. 652. – książka.

  Publikacje 2013
 25. W kręgu egzystencjalnych i aksjologicznych dylematów wychowania (edukacji) (w.): Prace Naukowo - Dydaktyczne Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie. Rodzina i Szkoła. Między współpracą a współzawodnictwem, zeszyt 56, (red.): Barbara Lulek, Krosno 2012, s. 83-100. ISBN 978-83-89293-83-0, ss. 349.
 26. Pedagogika, oświata i nauka w klasycznym uniwersytecie: tradycje, problemy, perspektywy, T.I, II, III (red.): M. Jewtuch, D. Herciuk, K. Szmyd, Wyd. Ministerstwo Oświaty i Nauki Ukrainy, Narodowa Akademia Nauk Pedagogicznych Ukrainy, Narodowy Uniwersytet Lwowski im. Iwana Franka we Lwowie, Uniwersytet Rzeszowski w Rzeszowie, Lwów 2013, T. 1, ISBN 978-617-10-003-2; T. 2, ISBN 978-617-10-003-9, ss. T. 473; ss. T.II. 497: (T. III w opracowaniu) współredakcja.
 27. Tamże: Źródła, ewolucje, uniwersalność nauk o wychowaniu w Uniwersytecie Lwowskim 1867-1939, (w.): Pedagogika, oświata i nauka w klasycznym uniwersytecie: tradycje, problemy, perspektywy, T.I, (red.): M. Jewtuch, D. Herciuk, K. Szmyd, Lwów 2013, s.75-99, ISBN 978-617-10-0039, ss. 473.
 28. Idee oświatowo-wychowawcze i patriotyczno-narodowe doby powstania styczniowego 1863-1864, (w.): M. Hoszowska, A. Kawalec, L. Zaszkilnik, Galicja a powstanie styczniowe (red.): Warszawa-Rzeszów 2013, s. 624-631, ISBN. 978-83-7181-771-7, ss. 653.
 29. Mała Ojczyzna, ludzie, przemiany – Recenzja i wstęp do: Stefania Zborowska, Ocalić od zapomnienia. 100 lat społecznej działalności w Dzielnicy Krościenko Niżne (1912-2012), Wyd. Krośnieńska Oficyna Wydawnicza Chemigrafia Michał Łuczaj, Krosno 2013, s. 5-9, ISBN 978-83-63937-12-6, ss. 84.
 30. Uniwersytet Lwowski wobec narodowościowych i cywilizacyjnych problemów Galicji  końca XIX wieku, do roku 1939 (w.): Oświata na Ziemiach Polskich pod zaborami wobec wyzwań cywilizacyjnych (red.): A. Meissner, J. Potoczny, Wydawnictwo WSE i I w Lublinie, Lublin 2013, s. 205-221, ISBN 978-83-62074-33-4, ss. 299.
 31. W kręgu fenomenologii wychowania i filozofii dziecka, s. 23-49, (w.): Wczesna edukacja dziecka. Implikacje do praktyki pedagogicznej, (red.): E. Dolata, S. Pusz, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2013, ISBN 978-83-7338-900-7, ss. 240.
 32. Lwowskie środowisko nauk o wychowaniu końca XIX i początku XX wieku, (w.): VIRTUTI ET INGENIO. Księga Pamiatkowa Dedykowana Profesorowi Julianowi Dybcowi, (red.): M.Czarnecki, s. 517-530. Wydawnictwo: Towarzystwo Wydawnicze „Historia Iagiellonica” Kraków 2013, ISBN 978-83-62261-61-1, ss.670.
 33. K. Szmyd, (red.): Kultura – Przemiany – Edukacja. Myśl o wychowaniu – teorie i zastosowania, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2013, ISBN 978-83-7338-901-4, ss. 422. – redakcja. Tamże: Wstęp, s. 9-14. Tamże: Wychowanie wobec przemian życia – konteksty cywilizacyjne i kulturowe, s. 63-85.


INNE PRACE AUTORSKIE, WSPÓŁAUTORSKIE, REDAKCJE, WPÓŁREDAKCJE:

 • Zygmunt Karol Mysłakowski (1890-1971) – twórczość i wkład do nauk o wychowaniu. Wydawnictwo Wyższa Szkoła Pedagogiczna Rzeszów 1997. ISBN 83-87288-50-0, ss. 255. (1.1.)
 • Dzieje Zakładów Kształcenia Nauczycieli w Krośnie w latch 1895-1995. Współredakcja T.I . Wydawnictwo MITEL Rzeszów 1997. ISBN 83-86634-72-3, ss. 310. (1.2.)
 • Kultura elementem nowej strategii edukacyjnej. Rozprawy i szkice.  Redakcja naukowa Adam Horbowski i Kazimierz Szmyd, Wydawnictwo Uniwersyteckie, Kraków 1999. ISBN (nie posiada nr ISBN) ss. 85. (2.1.)
 • Rola edukacji szkolnej w procesie integracji państw Europy, Wyd. i Druk: A-Graf, Lublin 2003, (współautor A. Grzywa-Bilkiewicz), ss. 141. (2.2.)
 • Między tradycją a zmianą teleologii wychowania, „Kwartalnik Pedagogiczny” nr 3 (189) 2003, s.91-104, ISSN 00235938, ss. 219.
 • Z tradycji polskiej pedagogiki wielokulturowej, „Kwartalnik Pedagogiczny” nr 4 (190) 2003, s.91-104, ISSN 0023-5938, ss. 261
 • Twórcy nauk o wychowaniu w środowisku akademickim Lwowa (1860-1939), Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2003, 83-7338-097-3, ss. 530 (książka).
 • Z dziejów Narodowego (tajnego) Uniwersytetu Ukraińskiego we Lwowie (1919-1926), (w): Polska i jej wschodni sąsiedzi, T. 5 (red.): A. Andrusiewicz, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego 2004, s. 134-153. ISBN83-7338-039-6, ss. 490.
 • K. Szmyd (red.): Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, Pedagogika i Psychologia 4, z.  nr 46/2007, Wyd. Uniwersytet Rzeszowski Rzeszów 2007. ISSN 1643-0484; ISNN 1643-0530, ss. 362. Tamże: Wstęp, s. 7-8. Tamże: Edukacja wobec cywilizacyjnych i etycznych problemów współczesności, s. 73-81.
 • Historia wychowania misja i edukacja. (w.): Galicja i jej dziedzictwo, T.XX, (red.): K. Szmyd, J. Dybiec, Wyd. Uniwersytet Rzeszowski Rzeszów 2008. ISBN 978-83-7338-359-3, ISSN 1895-0361, ss. 562 Tamże: A. Meissner, historyk wychowania i oświaty, uczony i nauczyciel, s. 11-21. Tamże: Polityka oświatowa Sejmu Krajowego i Rady Szkolnej Krajowej w Galicji (1868-1918), s. 39-57.
 • Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Pedagogiczna. Pedagogika i Psychologia 5, z. 58,  (Współredakcja), Wyd. Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2009. ISSN 1643-0484; ISNN 1643-0530, ss. 354 Tamże: Wstęp, s. 7-9. Tamże: Prof. dr hab. Eugenia Iwona Laska – pedagog, nauczyciel akademicki – wkład do nauk o wychowaniu, s. 345-354.
 • Edukacja dla kultury współżycia. Konteksty uniwersalne i lokalne (środowiskowe), Rzeszów 2010, ISBN 978-83-7667-032-4, ss. 55.
 • Słownik biograficzny twórców oświaty i kultury XIX i XX wiek Polski Południowo – Wschodniej, pod redakcją Andrzeja Meissnera, Kazimierza Szmyda Wyd. Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2011, ISBN 978-83-7338-603-7, ss. 498.
 • Szkoła wobec wyzwań XXI wieku. W poszukiwaniu humanistycznego (antropologicznego wymiaru myśli pedagogicznej, (red.): Kazimierz Szmyd, Elżbieta Dolata, Anna Śniegulska, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2012, T. I, ISBN 978-83-7338-718-8, ss. 213. Tamże, Wprowadzenie – Edukacja wobec wyzwań cywilizacji XXI wieku w sporze o podstawowe paradygmaty wychowania, s. 7-15; Tamże: Edukacja dla kondycji humanistycznej człowieka. Konteksty egzystencjalne i aksjologiczne, s. 88-103.
 • Szkoła wobec wyzwań XXI wieku. Aplikacje edukacyjne. Tradycje i kontynuacje wartości. (red.): Kazimierz Szmyd, Elżbieta Dolata, Anna Śniegulska, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2012, T.2, ISBN 978-83-7338-722-5, ss. 239.
 • Myśl i praktyka edukacyjna w obliczu zmian cywilizacyjnych. Człowiek i wychowanie w perspektywie wieloetnicznej i wielokulturowej, redakcja naukowa – Kazimierz Szmyd, Ewa Barnaś-Baran, Elżbieta Dolata, Anna Śniegulska, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2012, T.I, ISBN 978-83-7338-713-3, ss. 775. Tamże: Wprowadzenie, Edukacja dla współistnienia kultur i ludzi – obszary badań i zastosowań edukacyjnych.
 • Myśl i praktyka edukacyjna w obliczu zmian cywilizacyjnych. Człowiek i wychowanie w perspektywie wieloetnicznej i wielokulturowej, redakcja naukowa – Zofia Frączek, Kazimierz Szmyd, Hubert Sommer, Antoni Olak. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2012, T.II, ISBN 978-83-7338-715-7, ss. 527. 
 • Bibliografia dziejów oświaty i wychowania w Galicji 1772-1918. Część III: Opracowania z lat 1991-2008, (red.): A. Meissner, K. Szmyd, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2012, ISBN 978-83-7338-750-8, ss. 210. 
 • Pokoleniowe przemiany wsi podkarpackiej 1930-2010. Wybrane dziedziny tradycji, kultury i edukacji regionu krośnieńskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2012, ISBN 978-83-7338-811-6, ss. 652.
 • W kręgu fenomenologii wychowania i filozofii dziecka, (w.): Wczesna edukacja dziecka. Implikacje do praktyki pedagogicznej (Red.): Elżbieta Dolata, Sławomira Pusz, s. 23-39, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2013, ISBN 978-83-700-7, ss. 240.
 • W kręgu egzystencjalnych i aksjologicznych dylematów wychowania (edukacji), (w.): B. Lulek,  (red.): Rodzina i szkoła. Między współpracą a współzawodnictwem. Wyd. PWSZ Krosno 2013, s. 83-102, ISBN 978-83-89295-83-0, ss. 349.
 • Pedagogika, oświata i nauka w klasycznym uniwersytecie: tradycje, problemy, perspektywy, T.I, II, III (red.): M. Jewtuch, D. Herciuk, K. Szmyd, Wyd. Ministerstwo Oświaty i Nauki Ukrainy, Narodowa Akademia Nauk Pedagogicznych Ukrainy, Narodowy Uniwersytet Lwowski im. Iwana Franka we Lwowie, Uniwersytet Rzeszowski w Rzeszowie, Lwów 2013, T. 1, ISBN 978-617-10-003-2; T. 2, ISBN 978-617-10-003-9, ss. T. 473; ss. T.II. 497: (T. III w opracowaniu).
 • Tamże: Źródła, ewolucje, uniwersalność nauk o wychowaniu w Uniwersytecie Lwowskim 1867-1939, (w.): Pedagogika, oświata i nauka w klasycznym uniwersytecie: tradycje, problemy, perspektywy, T.I, (red.): M. Jewtuch, D. Herciuk, K. Szmyd, Lwów 2013, s.75-99, ISBN 978-617-10-0039, ss. 473.
 • Uniwersytet Lwowski wobec narodowościowych i cywilizacyjnych problemów Galicji końca XIX wieku do roku 1939, (w):  Oświata na ziemiach polskich pod zaborami wobec wyzwań cywilizacyjnych, ( Red.): A. Meissner, J. Potoczny, Lublin 2013, s. 205-221, ISBN 978-83-62074-33-4, ss. 299.
 • K. Szmyd, (red. nacz.): Kultura – Przemiany – Edukacja. Myśl o wychowaniu – teorie i zastosowania, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2013, ISBN 978-83-7338-901-4, ss. 422. Tamże: Wstęp, s. 9-14. Tamże: Wychowanie wobec przemian życia – konteksty cywilizacyjne i kulturowe, s. 63-85,

 

WAŻNIEJSZE PRACE PRZYJĘTE DO DRUKU

 • Uniwersytet Lwowski (w.): Oświata i szkolnictwo w Galicji 1772-1918, (red.): J. Dybiec, A. Meissner, K. Szmyd, „Galicja i jej dziedzictwo”. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2013. – współredakcja.
 • The University of Lviv – Experiences of Multicultural Education, Input into Civilization Rapprochement in Europe”, (w.): EUROPEAN IDEAS IN in The THE WORKS OF of FAMOUS EDUCATIONALISTS THE The OLD AND NEW THINKING ABOUT EDUCATION,  (red.): R. Kucha, S. Cudak, Łódź 2014.
 • Life category, human health and well-being as educational values. (w.): Analecta Husserliana, (red.): Anna Teresa Tymieniecka and Published by Springer, Hanover USA, 2013. 
 • K. Szmyd, B. Lulek (red.): Rodzina –Szkoła –Region –Kultura, Tamże: Wprowadzenie do dyskursu pedagogicznego i edukacyjnego, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, im Stanisława Pigonia w Krośnie, Krosno 2013.
 • K. Szmyd, A. Meissner (red.) Słownik Biograficzny Twórców Oświaty i Kultury XIX i XX wieku Polski Południowo-Wschodniej, t. II, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów  2014.
 • The Lvovian School of Philosophy – epistemological orientations and life, Wydawnictwo:   Uniwersytet Iwna Franki we  Lwowie, Lwów 2014.
 • Edukacja dla wartości pokoleniowych, lokalnych i wyzwań globalnych, (w.): Fenoměn Premeny vo Vzdelăvaní, Kvalifikácji a sociálnej pomoci, (red.): Anna Tokárová a kolektív – Prešov – Rzeszów 2014.
 • Naukowo-edukacyjna i wielokulturowa rola Uniwersytetu Lwowskiego w dobie autonomii Galicji i II Rzeczypospolitej ( 1867-1939) – tekst wysłany do Kwartalnika Pedagogicznego.
 • Kulturowe i aksjologiczne destrukcje życia osobowego i zbiorowego doby ponowoczesnej (w.): Ponadczasowość idei Profesora A. Hulka w teorii i praktyce, (red.): K. Barłóg, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2014.

prof. ndzw. dr hab. Alicja Ungeheuer-Gołąb

---------------------------------------------------

prof. ndzw. dr hab. Alicja Ungeheuer-Gołąb
Pracownik Zakładu Pedagogiki w Instytucie Humanistycznym, Kierownik w Zakładzie Pedagogiki Twórczości i Literatury Dziecięcej w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Rzeszowskiego

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE:

 • badania nad literaturą dziecięcą (głównie dla dzieci do 12 roku życia), widzianą w szerokiej perspektywie jej związków z pedagogiką, psychologią, antropologią kultury;
 • obcowanie dziecka ze sztuką, zwłaszcza literaturą, teatrem i tańcem; 
 • problematyka przekładu intersemiotycznego;
 • literacka edukacja małego dziecka;
 • odbiór literatury przez dziecko;
 • terapeutyczne funkcje literatury dziecięcej.

Twórczyni metody ekspresywnego wykonania utworów poetyckich. Prowadzi warsztaty z zakresu biblioterapii i pracy z utworem literackim z elementami teatralizacji, dramy i ekspresji ciała. W tle jej badań literaturoznawczych zawsze pozostaje dziecko jako wirtualny lub rzeczywisty odbiorca.

WYBRANE PUBLIKACJE:
Publikacje książkowe:

 • Poezja dzieciństwa, czyli droga ku wrażliwości, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Rzeszów 1999.
 • Tekst poetycki w edukacji estetycznej dziecka, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2007.
 • Wzorce ruchowe utworów dla dzieci. O literaturze dziecięcej jako wędrówce, walce, tajemnicy, bezpiecznym miejscu i zabawie, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2009.
 • Literackie inspiracje w rozwoju przedszkolaka, Wydawnictwo SBP, Warszawa 2012.
 •  

Podręczniki:

 • Rozwój kontaktów małego dziecka z literaturą. Podręcznik, Wydawnictwo SBP, Warszawa 2011.


Prace pod redakcją

 • W pobliżu literatury dziecięcej, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2008.
 • Noosfera literacka. Problemy wychowania i terapii poprzez literaturę dla dzieci, Wydawnictwo UR, Rzeszów 2012. (współaut.)


Artykuły w tomach zbiorowych

 • Ekspresja dziecięca a rozwój wrażliwości estetycznej, [w:] Homo   comunicus. Szkice pedagogiczne, pod red. W. Kojsa przy współudziale Ł. Dawid, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego nr 1906,  Katowice 2000.
 • O dydaktyzmie w baśń zaklętym. (Na podstawie „Przedziwnych przygód Duszka Dzińdzińnika” Ewy Szelburg-Zarembiny), [w:] Literatura i sztuka, a wychowanie, pod red. J. Kidy, Rzeszów 2001.
 • „Otwarty” dydaktyzm czytanek Klementyny z Tańskich Hoffmanowej, (w:) Sezamie, otwórz się! Z nowszych badań nad literaturą dla dzieci i młodzieży w Polsce i za granicą, pod red. A. Baluch i K. Gajdy, Kraków 2001.
 • Rozwijanie wrażliwości dziecięcej (w aspekcie edukacji polonistycznej), [w:] W służbie szkole i nauce, pod red. A.W. Maszke, Rzeszów 2001.
 • Słowa-obrazy jako elementy kultury w wierszu „Nasze dźwierza” Janiny Porazińskiej, [w:] Konteksty kulturowe w szkolnej edukacji językowej w Polsce i za granicą, pod red. J. Kidy i Lubow R. Wowk, Rzeszów 2002.
 • Odbiór kontekstualny a dydaktyczna wymowa dzieła, [w:] Wymiary ekspresji dziecięcej. Stymulacja – samorealizacja – wsparcie, pod red. K. Krasoń, B. Mazepy-Domagały, Wyd. Librus, Katowice 2005.
 •  „Wrażliwe” wiersze Anny Onichimowskiej [w:] Miejsce literatury i teatru w przestrzeniach terapeutycznych. Werbalne i niewerbalne aspekty wsparcia rozwoju, pod red. J. Malickiego i K. Krasoń, Biblioteka Śląska, Katowice 2005.
 • O tym, jak ciało „czyta” tekst, [w:] W pobliżu literatury dziecięcej pod red. A. Ungeheuer-Gołąb,  Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2008.
 • O edukacji przez intelekt  i emocje w książeczkach-podręcznikach dla najmłodszych [w:] Intersubiektywność sztuki w recepcji i tworzeniu. Diagnoza, edukacja, wsparcie rozwoju pod red. K. Krasoń, B. Mazepy-Domagały, A. Wąsińskiego, Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała – Katowice 2009.
 • Ilinx jako kategoria odbioru utworów fantastycznych dla dzieci [w:] Relevant across  Cultures. Visions of Connectedness in Modern Fantasy Literature for Young Readers pod red. Justyny Deszcz-Tryhubczak, Marka Oziewicza i Agaty Zarzyckiej, Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław 2009.
 • Przewodnik po Krakowie – książeczka dla dzieci i rodziców [w:)]Kraków mityczny. Motywy, wątki, obrazy w utworach dla dzieci i młodzieży, pod red. A. Baluch, M. Chrobak, M. Rogoża, Kraków 2009.
 • Między „naprawdę” a „na niby”. O zabawie dramatycznej jako formie proteatralnej [w:] Między teatrem a światem. W kręgu problemów dramatu, sztuki scenicznej i teatralizacji kultury pod red. Ryszarda Strzeleckiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2010.
 • Intersemiotyczne walory poezji dla dzieci i ich wykorzystanie w edukacji literackiej dziecka [w:] „Stare” i „nowe” w literaturze dla dzieci i młodzieży pod red. B. Olszewskiej i E. Łuckiej-Zając, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2010.
 • „Łzy i dreszcze”. O emotywnym odbiorze literatury dziecięcej [w:] Młody odbiorca w kręgu lektur pożytecznych i szkodliwych pod red. Krystyny Heskiej-Kwaśniewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2012.

Publikacje wydane za granicą

 • Sytuacje kontekstowe a odbiór literatury przez dziecko, [w:] Nation and Language: Aspects of Socio-Linguistic Development. Second International Conference Proceedings, Kaunas University of Technology, Kaunas 2006
 • Playing patterns in literature for youngest readers, [w:] “Inoziemna Philologia”, Issue 119(2)2007.
 • Od kałuży do oceanu. Obraz morza w polskiej liryce dziecięcej, [w:] More w ceske a polske literature. Morze w czeskiej i polskiej literaturze pod red. Libora Martinka, Slezska Univerzita v Opave, Opava 2009.
 • Emotions of Literary Response on the Basis of Tove Jansson’s The Spring Tune [w:]    Literatura. Diti. Czas, pod red. Uliany Gnidec, Natalii Trochim i in., Ukraińskie Centrum Badań nad Literaturą dla Dzieci i Młodzieży, Nawczalna Kniga – Bogdan, Tarnopol 2011.
 • O królewnach – bohaterkach literackich utworów dla dzieci Roksany Jędrzejewskiej-Wrobel [w:] Evropska dimerze ceske a polske literatury/Europejski wymiar literatury czeskiej i polskiej pod red. Libora Martinka, Slezska Univerzita w Opavie, Opava 2011.


Artykuły w czasopismach i periodykach naukowych

 • Wyliczanki pani Danki, „Guliwer”  1999, nr 5
 • Optymistyczny dydaktyzm, „Guliwer”  2002, nr 2.
 • Wykorzystanie wierszy Anny Onichimowskiej w praktyce szkolnej, „Biblioterapeuta” 2004, nr 3(27).
 • O tym, jak lektura „Dzieci z Bullerbyn” Astrid Lindgren ratuje przed „Czarną nocą”, „Guliwer” 2005, nr 1.
 • Różne wiersze w jednym dziecku (o poezji Joanny Papuzińskiej), „Guliwer” 2005, nr 3.
 • Pies (nie)poetycki?, „Guliwer” 2006, nr 3.
 • Życiodajna opowieść Kobiety-Babki-Poetki (o poezji dla dzieci Karoliny Kusek), „Akant” 2009, nr 3.
 • Od przechwałki do zagadki. Współzawodnictwo jako kategoria odbioru literatury przez dziecko [w:] „Studia Słowianoznawcze”, t. 8, Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, Piotrków Trybunalski 2009.
 • O smoku i dziecku, „Guliwer” 2010, nr 1.
 • Nowy dydaktyzm (od Jachowicza do Kerna), „Guliwer” 2010, nr 3.
 • Wychowanie przez sztukę w edukacji literackiej dziecka, [w:] Twórczość – Ekspresja – Aktywność artystyczna w rozwoju dzieci i młodzieży, „Chowanna”  pod red. Katarzyny Krasoń, t. 1, Katowice 2011.


Przedmowy, posłowia, recenzje

 • Słowo wstępne do: Brudek A., Wiersze wybrane i przekłady, Rzeszów 2001.
 • Posłowie do: K. Kusek, Atramentowym szlakiem, Biblioteka „Tematu” nr 42, Bydgoszcz 2011. (wersja polska i francuska)
 • (Recenzja) K. Kusek, Pomiędzy świtem a zmierzchem, Biblioteka „Tematu” nr 44, b.p.


Twórczość literacka
Poezja liryczna

 •  Dotknięcia, Towarzystwo im. S. Piętaka, Rzeszów 2001.
 • (szereg drobnych tekstów dla dzieci wydanych w piśmie „Kapitan Muzyczka”)
 • Kęsy życia, Instytut Książki i Marketingu, Rzeszów 2004.
 • Fragmenty cyklu Od córki w tłumaczeniu na język czeski – „Akord”, Revue pro literaturu, Brno-Praha, Rocnik XXVIII, nr 9, Kveten 2010.
 • Wiersze liryczne z tomiku Dotknięcia w tłumaczeniu za język czeski – „Pruhledy” 2010, nr 2.


Literatura dziecięca

 • Taju, Jasiu i Rowerku, Wydawnictwo Skrzat, Kraków 2009.
 • Dookoła Ciebie, Wydawnictwo Skrzat, Kraków 2010.
 • Przygody Jeżyka spod Jabłoni, Wydawnictwo Skrzat, Kraków 2011.


Udział w organizacjach naukowych:

 •  Członkini polskiej Sekcji IBBY (International Board on Books for Young People); członkini IRSCL (International Research Society for Children’s Literature); członkini Komitetu Redakcyjnego serii SBP Biblioteki – Dzieci – Młodzież.

Współpraca ze środowiskiem

 • Redakcja literacka dodatku dla dzieci „Pluszak” do miesięcznika „Nasz Dom - Rzeszów” (2009- ).
 • Wykłady i warsztaty literackie podczas Targów Książki Dziecięcej  w Krakowie w ramach akcji Portalu internetowego „Czas dzieci” (2010, 2011).
 • Wykłady i warsztaty literackie dla bibliotekarzy w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sanoku (2010, 2011).
 • Wykład dla bibliotekarzy podczas II Warszawskich Targów Książki w Warszawie (2011).
 • Wykład dla bibliotekarzy i studentów w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Krośnie (2013).


Problemy badawcze seminarium:

 • Wprowadzanie dziecka w kulturę literacką.
 • Odbiór arcydzieł literatury dziecięcej.
 • Czytelnictwo wśród dzieci w wieku wczesnoszkolnym.
 • Wykorzystanie wybranych utworów literatury dziecięcej w praktyce edukacyjnej.

prof. ndzw. dr hab Sibiga Zygmunt

---------------------------------------------------

Sibiga Zygmunt – prof. ndzw. dr hab., mgr Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie (1969); dr WSP w Krakowie (1976); dr hab. Akademia Pedagogiczna w Krakowie (2001). Nauczyciel w szkolnictwie podstawowym, średnim i IKN - ODN w Rzeszowie; pracownik naukowo – dydaktyczny: WSP w Rzeszowie, Uniwersytet Rzeszowski, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie. Stypendysta Fundacji Kościuszkowskiej w Nowym Jorku (1982 – 1983) i nauczyciel metodyk Centrali Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce - CPSD ( 1982 – 1984).
Badania: dydaktyka; teoria nauczania i wychowania etnicznego w zbiorowościach polonijnych; edukacja dwujęzyczna dzieci i młodzieży. Autor kilkudziesięciu artykułów i 4 książek, organizator i współorganizator 5 konferencji międzynarodowych, czynny uczestnik w ponad 20 konferencjach w kraju i za granicą. Konsultant metodyczny w CPSD w Ameryce; członek Światowej Rady Badań nad Polonią (od 2008 roku); redaguje „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dydaktyka”. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (2005).

dr Janusz Boczar

---------------------------------------------------

dr Janusz Boczar
Ukończył wychowanie muzyczne w WSP w Kielcach a następnie uzyskał doktorat w zakresie nauk humanistycznych – filozofii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Przez wiele lat był nauczycielem muzyki w placówkach różnych typów. Od 1990 roku związany z WSP w Rzeszowie a potem Uniwersytetem Rzeszowskim. Od 2000 roku pracownik Zakładu Pedagogiki w PWSZ im S. Pigonia w Krośnie.
Uczestniczył w kilku kursach dokształcających, między innymi o tematyce: „Aktywne metody w pracy z grupą dla nauczycieli akademickich” czy „Arteterapia w pracy pedagogicznej, wychowawczej, terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą”.
Wykładowca w Instytucie Humanistycznym PWSZ w Krośnie jak też  w Instytucie Muzyki i Pedagogiki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Prowadzi zajęcia z zakresu edukacji muzycznej (kształcenie muzyczne, emisja głosu, rytmika, akompaniament  w nauczaniu muzyki) oraz edukacji filozoficznej (historia filozofii, filozofia przyrody). Uczestniczył w wielu międzynarodowych konferencjach naukowych.
Obecnie swoje zainteresowania naukowe skupia wokół problematyki filozofii wychowania i pedagogiki muzyki, natomiast artystycznie spełnia się w prowadzeniu zespołu wokalnego przy PWSZ  im. S. Pigonia w Krośnie, wykonującego wyłącznie utwory przez niego aranżowane.

Wybrane publikacje:

 1. Edukacja muzyczno-taneczna dzieci wiejskich- próba diagnozy, [w:] Problemy edukacji dziecka wiejskiego, red. A. Horbowski, M. Radochoński,  WSP Rzeszów 1996.
 2. Instrumenty elektroniczne w wychowaniu muzycznym, [w:] Edukacja wczesnoszkolna- rzeczywistość i perspektywy, red. J. Kida, WSP Rzeszów 1996.
 3. Nowo odkryte rękopisy Leibniza [w:] Kwartalnik Historii Nauki, PAN, nr ¾., Warszawa 1997,
 4. Kontrowersje wokół filozofii kultury Heinricha Rickerta, [w:] Zeszyty Naukowe AŚ w Kielcach, T. IV, Kielce 1997.
 5. Filozofia w szkole średniej, Blaski i cienie, [w;] Ergo, nr4, Krosno 1998.
 6. Status metodologiczny redukcji filozoficznych, [w:] Folia Philosophica, Prace Naukowe UŚ w Katowicach, nr 17, Katowice 1999.
 7. Metodologiczne implikacje założeniowości w nauce, [w:] Folia Philosophica, Prace Naukowe UŚ w Katowicach, nr 18,  Katowice 2000.
 8. Spór między Machem a Einsteinem w świetle filozofii recentywizmu, [w:] Folia Philosophica, Prace Naukowe UŚ w Katowicach, nr 22, Katowice 2004.
 9. Rola nauki w rozwoju cywilizacji, [w:] Filozofia w szkole- filozofia w życiu, wyd. Phaneomena, AŚ w Kielcach,  Kielce 2004.
 10. Energia-masa-materia, [w:] Księga Pamiątkowa ofiarowana prof. W.Słomskiemu, WSFiZ Warszawa, T.I, Warszawa 2005.
 11. Symptomy cywilizacji początku XXI wieku (współautor Monika Szczygieł Boczar), [w:] Edukacja i animacja społeczno kulturalna dorosłych. Diagnoza-potrzeby- prognozy, UR Rzeszów, Rzeszów 2007.
 12. Aksjologiczny wymiar edukacji muzycznej, [w:] Zeszyt Naukowy UR, seria Pedagogika, Psychologia 4, red. Kazimierz Szmyd, Rzeszów 2007.
 13. Kulturotwórcza rola jazzu (współautor: Olga Boczar), [w:] Człowiek-Kultura-Edukacja, wyd.Mega-Plast dla WSM w Legnicy oraz WSMP ISM w Presowie, Legnica 2011.
 14. Rozdroża współczesnej rodziny polskiej w kontekście poróżnień ekonomicznych [w:] Człowiek –Społeczeństwo – Cywilizacja, wyd. WSSM i KS w Chełmie, Chełm 2011.

dr Barbara Lulek

---------------------------------------------------

dr Barbara Lulek – kierownik Zakładu Pedagogiki. Swoje zainteresowania badawcze koncentruje głównie w obrębie zagadnień edukacji społecznej, w szczególności modelu kształcenia jednostek dla partnerstwa środowiskowego, źródeł kształtowania się społecznych relacji między szkołą rodziną i środowiskiem oraz uwarunkowań wzajemnych relacji pomiędzy rodzicami i nauczycielami w szkołach różnych typów.
Ważniejsze publikacje:

 • Uwarunkowania współpracy szkoły z rodziną i środowiskiem lokalnym w procesie kształcenia i wychowania, Akademia Pedagogiczna im. KEN w Krakowie, Kraków 2006, s.323, rec. prof. zw. dr hab. M. Śnieżyński, prof. zw. dr hab. E. Trempała.
 •  Rodzina i szkoła wobec rozwoju osobowości dziecka, wyd. Impuls, Kraków 2000, s.102, rec., prof. dr hab. J. Homplewicz
 • Współpraca szkoły, rodziny środowiska, wyd. UR, Rzeszów 2008, s. 230, rec., prof. zw. dr hab. M. Szymański
 • Wybrane problemy z pedagogiki rodziny wyd. UR s. 209, Rzeszów 2010 rec. prof. dr hab. Marian Nowak, rozdz. 92-203
 • Rodzina i szkoła – między współpraca a współzawodnictwem, Krosno 2012, s. 326 rec. prof. zw. dr hab. A. Meissner
 • Перетворення взаємовідносин між вчителями та батьками в польській школі, Zeszyty Naukowe Naukowego Pedagogicznego Uniwersytetu im. M. Dragomanowa, seria 19 Pedagogika Korekcyjna i Psychologia, Kijów 2009, s. 169-174 
 • Szkoła środowiskowa - postulaty a rzeczywistość [w] Szkoła i jej wychowankowie, między tradycją a wyzwaniami edukacji przyszłości, red. M. Chodkowska, M. Uberman, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2010, s. 61-70
 • Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży – wspólnym zadaniem nauczycieli, rodziców i przedstawicieli środowiska, w: „Opieka i wychowanie dzieci, historia i współczesność” red. M. Chepil, Drohobycz 2010, Oddział Redakcyjno-Wydawniczy Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego w Drohobyczu, s. 275-285
 • Powiązania szkoły z rodziną i środowiskiem lokalnym – próba ujęcia modelowego, w: Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych, tom LXIII, PAN, Kraków2010, s. 53-69
 • Wybrane aspekty komunikacji pomiędzy rodzicami i dziećmi w rodzinach dotkniętych emigracją zarobkową jednego z rodziców, w: K.Denek, A.Kamińska, W.Kojs, P.Olesniewicz, Edukacja Jutra w kontekście wyzwań współczesności, Sosnowiec 2011, s. 197-214
 • Співпраця школи з культурними установами і вільний час дітей та молоді, w: Muzyka i sztuka w XXI w. Tendencje, problemy i innowacje, Lwów 2011, s. 12-31
 • Czynniki utrudniające współpracę szkoły z rodziną i szerszym środowiskiem społecznym w: Z.Frączek, K.Szmyd, H.Sommer, A.Olak, Myśl i praktyka edukacyjna w obliczu zmian cywilizacyjnych, t.2. Możliwości i zagrożenia dla rozwoju człowieka w perspektywie europejskiej, Rzeszów 2012, s. 251-269.
 • Edukacja formalna i nieformalna – pomiędzy symetrią a dominacją w: K. Denek, A. Kamińska, W. Łuszczuk, P. Olesniewicz, Polityka, aksjologia i kreatywność w edukacji jutra, Sosnowiec 2012, s. 63-90
 • Samotność dziecka w rodzinie dotkniętej emigracją zarobkowa w kontekście teoretycznym i perspektywie empirycznej, w: J. Krukowiecki, Rzeczywistość dziecka, MWSE, Tarnów 2012, s. 435-452
 • Dziadkowie i wnuki o samotności. Kilka uwag do dyskusji, w: B. Balogova, Medzigeneracne mosty – ustupujeme do roka medzigeneacnej solidarity, Filozoficka fakulta Presovskiej Univerzity v Presove, Presov 2012, s. 381-392
 • Samotne macierzyństwo w spirali pomocy i społecznego wsparcia. Stan i perspektywy, Pedagogika Rodziny 2/2012, s. 189-211
 • Communication between children and their parents in families affected by one parent earning emigration – selected aspects, w: Z. Fraczek, B. Lulek, Dylematy współczesnej rodziny – praktyczne rozwiązania, Rzeszów 2013, s. 68-85
 • W poszukiwaniu modelowych rozwiązań w badaniach nad edukacją. O modelowym ujęciu relacji szkoły i rodziny, w : K. Denek, A. Kamińska, P. Oleśniewicz, Uwarunkowania współczesnej szkoły, Sosnowiec 2013, 309-324

Ks. dr Antoni Michno

---------------------------------------------------

ks. dr Antoni Michno

Ukończył studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu i w roku 1999 obronił pracę magisterską na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim pt. „Dekanat łańcucki w okresie okupacji hitlerowskiej 1939-1944”, a następnie został skierowany na studia pedagogiczne na Papieski Uniwersytet Salezjański w Rzymie (Università Pontificia Salesiana). Studia te ukończył w roku 2006, obroną doktoratu pt. „L’educazione dei sordi, L’insegnate di sostegno e la sua formazione” (Edukacja niesłyszących, Nauczyciel pomocniczy i jego formacja). Od roku 2007 wykładowca pedagogiki w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu, a od roku 2009, wykładowca na Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. S. Pigonia w Krośnie.
Od roku 1995 interesuje się osobami niesłyszącymi, przestrzenią języka migowego i kulturą osób z problemami słuchu. Pracował, jako duszpasterz osób niesłyszących w Przemyślu, Jarosławiu, Sanoku, i aktualnie rozpoczął tę posługę w Krośnie. Zaangażowany w organizowanie spotkań, wyjazdów, rekolekcji i formacji osób z problemami słuchu. Zainteresowania te są widoczne w publikacjach, które dotyczą edukacji i formacji osób niesłyszących, jak też osób, które pracują na rzecz tego środowiska. Interesuje się również osobami niepełnosprawni, pomocą i ich rehabilitacją.
Na" uczelni prowadzi zajęcia z: metodyki pracy społeczno-opiekuńczej, pedagogiki specjalnej, funkcjonowania człowieka niepełnosprawnego w środowisku lokalnym. Jest także opiekunem studentów piszących prace licencjackie. W roku akademickim 2012-2013 współorganizował Dzień Papieski na PWSZ im. S. Pigonia w Krośnie, był członkiem komisji stypendialnej, członkiem instytutowej komisji do spraw jakości kształcenia. W ramach wymiany Erasmus, wygłosił wykłady na uczelni Universidad de Castilla-La Mancha, Albacete. Uczestniczył i wygłosił referaty między innymi na konferencji European Ideas in the Works of Famous Educat"ionalists: past, present and future perspectives w Łodzi, konferencji Edukacja wielokulturowa, Wyzwania – dylematy – efekty| w Jarosławiu.
Publikacje:

 • Chrześcijańska pedagogika personalno-egzystencjalna ks. Janusza Tarnowskiego, w: K. Barłóg (red.), W dyskursie pedagogicznym i edukacyjnym doby współczesnej, Jarosław 2012
 • Osoba niesłysząca w rodzinie i społeczeństwie, w: Zeszyty Naukowe PWSZ w Krośnie, 2013

dr Adam Przybysz

---------------------------------------------------

dr Adam Przybysz
W latach 1994 – 1999 studiował na AWF we Wrocławiu, gdzie uzyskał tytuł magistra w zakresie wychowania fizycznego. W trakcie studiów uzyskał również tytuł trenera II klasy z lekkiej atletyki.
 W 2002 r. ukończył studium (w ramach dwusemestralnego kursu) z zakresu filozofii w Studium Edukacji Narodowej w Lublinie. W 2004 r. ukończył podyplomowe studia
na Uniwersytecie Rzeszowskim w zakresie ,,Zarządzania instytucją oświatową w zreformowanym systemie edukacji”. W dniu 13 grudnia 2011 r. w AWF im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu uzyskał tytuł doktora w zakresie nauk o kulturze fizycznej, temat pracy ,,Rozwój sportu w Krośnie w latach 1918- 2004”. W latach 2000- 2012 uczestniczył w ponad 30 formach doskonalenia zawodowego (szkolenia – warsztaty, kursy, konferencje), które dotyczyły kultury fizycznej.
Zainteresowania badawcze koncentruje wokół historii regionalnej kultury fizycznej oraz działalność organizacji upowszechniających sport szkolny.
Na niwie zainteresowań naukowych opublikował kilkanaście artykułów popularno – naukowych i naukowych.
W celu popularyzowanie wiedzy naukowej i działań praktycznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (nade wszystko jej zdrowotno – wychowawczych aspektów) realizuje współpracę z następującymi organizacjami i jednostkami:

 • Szkoły Podstawowe i Gimnazja, Środowiskowe i Gminne Domy Kultury (pogadanki, odczyty i prelekcje),
 • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Uczniowskie Kluby Sportowe, ,,Oratorium Twój Dom”, Powiatowy Szkolny Związek Sportowy Krośnie (organizacja lub współorganizacja zawodów sportowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów). W tej ostatniej organizacji- od  III. 2004r., jako członek prezydium – funkcja społeczna, systematycznie uczestniczenie w jej posiedzeniach i zebraniach, 
 • Rada Zarządu Osiedla Tysiąclecia w Krośnie (od 2007 pełnienie funkcji członka Zarządu) – podjęcie działań, które doprowadziły do znacznej modernizacji bazy sportowej przy SP nr 10 w Krośnie.

dr Łucja Reczek-Zymróz

---------------------------------------------------

dr Łucja Reczek-Zymróz
doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Małopolskiej Wyższej Szkole Ekonomicznej w Tarnowie, wykładowca w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej   w Krośnie. Tytuł mgr pedagogiki uzyskała na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, specjalność - nauczanie początkowe w 1996 roku. W 1991 roku ukończyła studia podyplomowe w  Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie - specjalność korekcja wad postawy. Stopień doktora obroniła w  2008 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, Wydział Filozoficzny. Promotorem pracy  był prof. zw. dr hab. Stanisław Palka. Do pracy ze studentami posiada przygotowanie  zarówno teoretyczne jak i praktyczne związane z 22 letnią pracą w edukacji wczesnoszkolnej. Jako nauczyciel klas I-III szkoły podstawowej uzyskała stopień awansu zawodowego - nauczyciel dyplomowany oraz Brązowy Krzyż Zasługi. Przez wiele lat pracy sprawowała opiekę merytoryczną i metodyczną nad nauczycielami rozpoczynającymi pracę w zawodzie nauczyciela. Zainteresowania badawcze obejmują zagadnienia związane z dydaktyką kształcenia zintegrowanego, zmianami we współczesnej edukacji wczesnoszkolnej w Polsce, współczesnym funkcjonowaniem nauczycieli w klasach I-III szkoły podstawowej oraz  współpracą szkoły podstawowej ze środowiskiem lokalnym. Autorka artykułów  m. in. Współpraca pedagogiczna szkoły ze środowiskiem lokalnym,   „Roczniki Ludowego Towarzystwa Naukowo-Kulturalnego” Oddział w Krakowie, Współczesne  funkcjonowanie nauczycieli   w edukacji wczesnoszkolnej, (w:)  Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie,   Współdziałanie rodziny i szkoły w procesie wychowania i kształcenia dzieci - teoria   i praktyka pedagogiczna, (w:) Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie, Działalność opiekuńcza szkoły ze szczególnym uwzględnieniem w edukacji wczesnoszkolnej - teoria i praktyka pedagogiczna, (w:) Rzeczywistość dziecka pod red. J. Krukowskiego, Wyd. Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie, Współczesne zmiany w edukacji wczesnoszkolnej w Polsce, „Roczniki Ludowego Towarzystwa Naukowo-Kulturalnego” Oddział w Krakowie, Integracja w edukacji wczesnoszkolnej na tle współczesnej szkoły podstawowej, rozwiązania postulowane a rzeczywistość, Wyd. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie. Samodzielna publikacja książkowa: Współdziałanie pedagogiczne szkoły podstawowej ze środowiskiem lokalnym, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2009 r.

dr Beata A. Piechota

---------------------------------------------------

dr  Beata A. Piechota
Zainteresownia naukowe:

 • Pedagogika społeczna
 • Pedagogika opiekuńcza
 • Pedagogika wychowawcza
 • Praca socjalna i pomoc społeczna
 • Patologie społeczne
 • Instytucjonalne i pozainstytucjonalne formy pomocy zagrożonym niedostosowaniem społecznym i marginalizacją
 • Dzieci i młodzież w systemie opieki, wychowania i oświaty
 • Świat wartości człowieka w obliczu zmian cywilizacyjnych
 • Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna
 • Rodzina i jej problemy (przemoc, patologie, eurosieroctwo itp.)
 • Problematyka człowieka starego w społeczeństwie.

Od czasu uzyskania stopnia doktora nauk humanistycznych podjęła intensywny rozwój naukowy: udziela się w pracy naukowej, dydaktycznej, organizacyjnej Uczelni, popularyzującej wiedzę, współpracuje z ośrodkami naukowymi w kraju i poza Polską.
Jest autorką kilkudziesięciu artykułów wydanych w Polsce (tytuły niektórych z nich znajdują się na stronie:  http://www.ur.edu.pl/wydzialy/pedagogiczno-artystyczny/instytut-pedagogiki/pracownicy/beata-zieba  )  i poza jej granicami, oraz współautorką książek wydanych za granicą, m. in.

 1. Беата Зємба, Марек Палюх, ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ, Кам’янець-Подільський (УКРАЇНА) 2012. [Beata Zięba, Marek Paluch, Praca socjalna w teorii i praktyce, Kamieniec Podolski  (Ukraina) 2012]
 2. Бeатa A. Зємба, Maрeк Палюх, ЛЮДИНА В НЕБЕЗПЕЧНІЙ СИТУАЦІЇ. БАГАТОВИМІРНІ АСПЕКТИ СОЦІАЛЬНИХ ПАТОЛОГІЙ, Кам’янець-Подільський (УКРАЇНА) 2012. [Beata A.Zięba, Marek Paluch, Człowiek w sytuacji zagrożenia. Wielowymiarowe aspekty  patologii społecznych] Była współredaktorem naukowym książek wydanych za granicą, m. in.:
 3. Беата А.Зємба, Дорота Пстронг (Наукові редактори), ВИБРАНІ РОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ І СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ,  Кам’янець-Подільський (УКРАЇНА) 2012, [Beata A. Zięba, Dorota Pstrąg (red.), Wybrane zagadnienia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej,]

Jest promotorem kilkudziesięciu licencjatów i magistrów. Ma na swoim koncie aktywne uczestnictwo w wielu konferencjach naukowych – zarówno krajowych, jak i zagranicznych.

mgr Magdalena Goleń

---------------------------------------------------

mgr Magdalena Goleń
Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku nauczanie początkowe. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu oligofrenopedagogiki. W latach 1997-2001pracowała, jako wychowawca w placówkach wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Od 2002 roku pracownik Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie. Prowadzi zajęcia z zakresu teoretycznych podstaw kształcenia, pojęć i systemów pedagogicznych, pedagogiki opiekuńczej oraz pomocy i wsparcia. Przez wiele lat pełniła funkcję opiekuna kolejnych roczników studentów. Opiekun praktyk studenckich w Zakładzie Pedagogiki. Swoje zainteresowania koncentruje w obrębie alternatywnych sposobów wspomagania edukacji dzieci w młodszym wieku szkolnym i systemu opieki zastępczej w Polsce.
 

mgr Julita Karaś-Klimek

---------------------------------------------------

mgr Julita Karaś-Klimek

Absolwentka kierunku: pedagogika w zakresie nauczania początkowego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukończyła także studia podyplomowe: „Edukacja wczesnoszkolna – konstruowanie programów kształcenia; projektowanie materiałów dydaktycznych” oraz „Zarządzanie instytucją oświatową w zreformowanym systemie edukacji”.
Nauczyciel dyplomowany, posiada I stopień specjalizacji zawodowej w zakresie nauczania początkowego. Ukończyła liczne szkolenia, kursy, warsztaty z zakresu nauczania początkowego i edukacji wczesnoszkolnej, brała udział w konferencjach naukowych, w tym międzynarodowych.
Autorka prac: „Wpływ słuchowisk radiowych na kształcenie wyobraźni plastycznej dziecka w młodszym wieku szkolnym”, „Oczekiwania środowiska lokalnego wobec szkoły”. Opracowała i wdrożyła do realizacji program innowacyjny „Rozszerzenie programu nauczania początkowego o elementy kultury teatralnej” oraz autorski program wychowawczy „Ja i moja klasa”. Wzięła udział w projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy” w latach 2008 – 2011 – opracowanie programu zajęć i jego wdrożenie.
Organizator i koordynator Osiedlowych Festynów Rodzinnych organizowanych początkowo przez Szkołę Podstawową Nr 10 w Krośnie, a następnie przez Miejski Zespół Szkół Nr 1 w Krośnie w latach 2002 – 2012.
Współpracuje z UNICEF - koordynator I i II edycji kampanii edukacyjno-pomocowej „Wszystkie Kolory Świata”- 2012.
Od 1984 r. pracuje z dziećmi klas I-III w ramach obowiązkowych zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych. Prowadziła zajęcia w ramach nauczania indywidualnego dla dzieci z mutyzmem wybiórczym i z porażeniem mózgowym.
Obecnie pracownik Miejskiego Zespołu Szkół Nr 1 w Krośnie, wcześniej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Jaśle, Szkoły Podstawowej Nr 10 w Krośnie i Kolegium Nauczycielskiego w Krośnie w latach  1994 – 2001.
W swojej dotychczasowej karierze zawodowej pełniła obowiązki wicedyrektora - początkowo SP Nr 10 w Krośnie, a następnie MZS Nr 1 w Krośnie (w latach 2001 – 2008).
Za swoją pracę w oświacie odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej.
Od roku 2000 do chwili obecnej pracuje w PWSZ w Krośnie na stanowisku instruktora. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z edukacji matematycznej, pracy i techniki, komunikacji interpersonalnej. Udziela się społecznie pracując ze studentami i dziećmi podczas Juwenaliów, Karpackich Klimatów, Nocy Nauki i Akademii Młodych.
W obszarze jej zainteresowań naukowych znajduje się rozwój i funkcjonowanie dziecka na etapie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki przedszkolnej a w szczególności: kierowanie rozwojem dziecka w zakresie edukacji matematycznej, rola zajęć o charakterze praktyczno-technicznym w rozwoju małego dziecka, współpraca placówki oświatowej ze środowiskiem lokalnym.
W zakres jej zainteresowań pozazawodowych wchodzą: podróże, dekoracja wnętrz, rękodzieło artystyczne, hodowla i uprawa roślin ozdobnych.

mgr Lucyna Jankiewicz-Sompel

---------------------------------------------------

mgr Lucyna Jankiewicz-Sompel
Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, na kierunku pedagogika – w zakresie: nauczania początkowego. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie terapii pedagogicznej, gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej oraz wychowania prorodzinnego. Czynnie pracujący nauczyciel dyplomowany w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 14 w Krośnie.Od 2000 roku związana PWSZ im. S. Pigonia w Krośnie.
Wybrane publikacje:
2001r. – „Rozwijanie aktywności twórczej w edukacji wczesnoszkolnej”  - Ergo … Pismo nauczycieli Podkarpacia nr 2/19/ 2001 r.
2001r. – „Znoszenie odmowy” - Ergo … Pismo nauczycieli Podkarpacia nr 2/19/2001 r.
2001r. – „Wychowanie prorodzinne – przykładowe scenariusze zajęć wokół hasła programowego „Rodzina” - Ergo … Pismo nauczycieli Podkarpacia nr 1/18/2001 r.
2009r. – „Problemy nauczania środowiska społeczno – przyrodniczego w edukacji wczesnoszkolnej” – „Nauczyciel wobec wyzwań edukacji zintegrowanej” red. K. Polak – Krosno, 2009 – zeszyt 39 Prace Naukowo – Dydaktyczne PWSZ w Krośnie
Inne osiagniecia:
2012r. - Organizacja i udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Rodzina – Szkoła – Region – Kultura”, referat: „Sposoby realizacji i możliwości przekazu treści społecznych w edukacji wczesnoszkolnej”

mgr Małgorzata Wójcik

---------------------------------------------------

mgr Małgorzata Wójcik
Studia magisterskie odbyła na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie w Instytucie Pedagogiki, na kierunku: Pedagogika w zakresie nauczania początkowego. Napisała pracę magisterską na temat: Moje stawanie się nauczycielem, u  prof. UJ dr hab. Anny Łukawskiej. Odbyła także studia podyplomowe, w Instytucie Pedagogiki WSP w Rzeszowie w zakresie, Edukacja wczesnoszkolna-konstruowanie programów kształcenia; projektowania materiałów dydaktycznych. Pisze pracę doktorską na temat: Tworzenie wiedzy w praktykach pedagogicznych – między praktyką i teorią, promotor: prof. UR i PWSZ w Krośnie, dr hab. Kazimierz Szmyd. Wieloletni nauczyciel szkoły podstawowej.
Dorobek dydaktyczny i naukowy:

 • Współtworzenie projektu „Mała Szkoła Wiejska” i udział w jego realizacji;
 • Opracowanie koncepcji, programu i regulaminu praktyk nauczycielskich dla kierunku EW w PWSZ w Krośnie i jej realizacja;
 • Opracowanie programu i prowadzenie przedmiotu dla studiów podyplomowych „Mała szkoła wiejska”- Metodyka nauczania zintegrowanego;
 • Opracowanie programu i prowadzenie przedmiotu dla studiów podyplomowych: Praca wychowawcza nauczyciela w edukacji wczesnoszkolnej;
 • Opracowanie programu i prowadzenie przedmiotu: Metodyka pracy opiekuńczo – wychowawczej
 • Opracowanie programu i prowadzenie przedmiotu: Metody badań pedagogicznych;
 • Opracowanie programu i prowadzenie przedmiotu: Społeczne role pedagoga;
 • Opracowanie programu i prowadzenie przedmiotu: Teoretyczne podstawy wychowania;
 • Opracowanie programu i prowadzenie przedmiotu: Organizacja czasu bez pracy;
 • Opracowanie programu audytorium i prowadzenie przedmiotu: Teoretyczne podstawy kształcenia;

  Artykuły:
 • Metoda ośrodków zainteresowań Owidiusza Decroly;
 • Koncepcja nauczania łącznego Karola Linke;
 • Integracja podmiotów edukacyjnych w edukacji wczesnoszkolnej – idea i rzeczywistość;
 • Refleksyjność jako wartość w profesjonalnym kształceniu studentów;
 • Nauczycielskie praktyki studentów: między teorią i praktyką pedagogiczną;
 • O nową, jakość studenckich praktyk pedagogicznych;
 • Czy student może być twórczy w praktykach pedagogicznych?
 • W poszukiwaniu modelu nauczycielskich praktyk pedagogicznych – z refleksji i doświadczeń nauczyciela akademickiego (pedagoga praktyk);
 • Dzieci w recepcji studentów pedagogiki – doniesienia z badań nad rysunkiem projekcyjnym
zporr
Zakupu oprogramowania dokonano w ramach projektu “Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego"
bip
© 2010.All rights reserved. Realizacja: ideo,
Powered by CMS Edito