start

Akty prawne

Uchwała nr 29/15 Senatu PWSZ w Krośnie

20-11-2015

 

 

UCHWAŁA Nr 29/15

Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie
z dnia 9 czerwca 2015 r. 

w sprawie określenia organizacji potwierdzania efektów uczenia się

 

 

Zgodnie z art. 170f ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.)  uchwala się, co następuje:
 
§ 1
W uczelni wprowadza się Regulamin potwierdzania efektów uczenia się, który określa m.in.
1)    zasady, warunki i tryb potwierdzania efektów uczenia się;
2)    sposób powoływania i tryb działania komisji weryfikujących efekty uczenia się.
 
 
§ 2
Tekst Regulaminu stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
 
 
§
Regulamin potwierdzania efektów uczenia się stanowi procedurę nr WSZJK-U/3.
 
 
§
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
prof. dr hab. Grzegorz Przebinda
Rektor PWSZ w Krośnie

             

 


 

 
Załącznik nr 1 do uchwały Senatu nr 29/15 z dnia 9 czerwca 2015 r.
w sprawie określenia organizacji potwierdzania efektów uczenia się

 

Regulamin potwierdzania efektów uczenia się
w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie
Krosno 2015
  
 
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
1.      Regulamin potwierdzania efektów uczenia się zwany dalej „Regulaminem” określa:
a)      cele potwierdzania efektów uczenia się, nabytych poza edukacją formalną,
b)      zasady, warunki i tryb potwierdzania efektów uczenia się,
c)      sposób powoływania i tryb działania komisji weryfikujących efekty uczenia się.
2.      Potwierdzanie efektów uczeniu służy:
a)      zapewnieniu oraz ułatwieniu dostępu do organizowanych przez uczelnię studiów wyższych osobom, które posiadają stosowne kompetencje oraz doświadczenie zawodowe,
b)      skróceniu czasu odbywanych studiów poprzez zaliczenie osobom, o których mowa w § 1 ust. 2 lit. A, poprzez zaliczenia odpowiednich przedmiotów/modułów zajęć
 i przypisanie im odpowiedniej ilości punktów ECTS, bez konieczności uczestnictwa w tych zajęciach.

 
ZAKRES STOSOWANIA

§ 2
Przepisy Regulaminu stosuje się do kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie.

 
SŁOWNIK POJĘĆ

§ 3
Przez użyte w Regulaminie pojęcia należy rozumieć:
1. uczelnia – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie
2. edukacja formalna – uczenie się przez udział w procesie kształcenia w systemie studiów pierwszego, drugiego oraz trzeciego stopnia;
3. edukacja pozaformalna – uczenie się zorganizowane instytucjonalnie poza systemem studiów w tym w szczególności: kursy, szkolenia, naukę języków obcych formy kształcenia organizowane przez samorządy zawodowe i inne z zakresu otwartych zasobów edukacyjnych;
4. edukacja nieformalna (uczenie nieformalne) – uczenie się niezorganizowane instytucjonalnie, realizowane w sposób i metodami zwiększającymi zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych;
5. efekty uczenia się – zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych nabytych
w procesie uczenia się poza systemem studiów o których mowa w pkt. 2-3;
6. efekty kształcenia -zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych uzyskiwanych przez studenta w procesie kształcenia w systemie studiów określonych w programie kształcenia dla kierunku, profilu i poziomu studiów;
7. program kształcenia –opis określonych przez uczelnię spójnych efektów kształcenia
w systemie studiów określonych w programie kształcenia dla kierunku, profilu i poziomu studiów;
8. punkty ECTS – punkty zdefiniowane w europejskim systemie akumulacji i transferu punktów zaliczeniowych, jako miara średniego nakładu pracy osoby uczącej się,  niezbędnego do uzyskania zakładanych efektów kształcenia;
9. potwierdzanie efektów uczenia się – formalny proces weryfikacji posiadanych efektów uczenia się zorganizowanego instytucjonalnie poza systemem studiów oraz uczenia się niezorganizowanego instytucjonalnie, realizowanego w sposób i metodami zwiększającymi zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych;
10. uznawanie efektów kształcenia – zaliczanie zajęć (i/lub praktyk) przewidzianych
w programie kształcenia określonego kierunku studiów w uczelni na podstawie wiedzy, kompetencji i umiejętności zdobytych w drodze kształcenia nieformalnego i pozaformalnego.
11. wnioskodawca – kandydat ubiegający się o uznanie efektów uczenia się nabytych
w drodze kształcenia formalnego i pozaformalnego.
 

ZASADY POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

§ 4
   1.    Efekty uczenia się na Uczelni mogą zostać potwierdzone:
1) osobie posiadającej świadectwo dojrzałości i co najmniej pięć lat doświadczenia zawodowego - w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia,

2) osobie posiadającej tytuł zawodowy magistra lub równorzędny i co najmniej dwa lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich - w przypadku ubiegania się o przyjęcie na kolejny kierunek studiów pierwszego stopnia.
2.    W przypadku absolwentów kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych oraz kolegiów pracowników służb społecznych przystępujących do potwierdzenia efektów uczenia się nie jest wymagane spełnienie warunku pięcioletniego doświadczenia zawodowego, określonego w ust.1 pkt 1. Pozostałe warunki wiążą wnioskodawcę.

 

§ 5

1. Do potwierdzania efektów uczenia się na danym kierunku, poziomie i profilu kształcenia jest uprawniona podstawowa jednostka organizacyjna uczelni posiadająca co najmniej pozytywną ocenę programową na tym kierunku, poziomie i profilu kształcenia.

2.    Efekty uczenia się potwierdza się w zakresie odpowiadającym efektom kształcenia zawartym w programie kształcenia określonego kierunku, poziomu i profilu kształcenia z zastrzeżeniem § 5 ust. 3.
3.    Efektów uczenia się nie potwierdza się na kierunku pielęgniarstwo.
4.    Weryfikacji i potwierdzenia efektów kształcenia dokonuje się na podstawie i w zakresie odpowiadającym efektom kształcenia zawartym w programie kształcenia określonego kierunku, poziomu i profilu kształcenia.
 
 

WARUNKI POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

 

§ 6
1.      Wnioskodawca składa odrębny dla każdego przedmiotu/modułu zajęć wniosek
o potwierdzenie efektów uczenia się.
2.      Wzór wniosku o którym mowa w ust.1 stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. 
Do wniosku/wniosków Wnioskodawca dołącza następujące dokumenty:
a)      świadectwo dojrzałości;
b)      dyplom ukończenia studiów wyższych (w przypadku kandydatów, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2);
c)      dokumentację potwierdzającą staż pracy;
d)     dokumenty służące weryfikacji wiedzy, umiejętności i kompetencje społeczne, które zostały nabyte w systemach kształcenia pozaformalnego i nieformalnego;
e)      kserokopię dowodu osobistego;
f)       dowód uiszczenia opłaty, określonej w § 7.
3.      Przez dokumentację, o której mowa z ust. 2 lit. c i d, rozumie się wskazujące na zbieżność uczenia się z efektami kształcenia i zakresem tematycznym objętego wnioskiem przedmiotu/modułu:
a)      zaświadczenia z zakładu pracy, świadectwa pracy, umowę o pracę, zawierające informacje pozwalające określić staż pracy;
b)      opinie pracodawców, rekomendacje;
c)      opis stanowiska pracy, zakres obowiązków;
d)     certyfikaty, zaświadczenia, świadectwa i dyplomy ukończonych kursów oraz szkoleń;
e)      zaświadczenie o odbywaniu wolontariatu lub /i umowa wolontariacka albo informacja o udziale w innych akcjach społecznych;
f)       sporządzony przez wnioskodawcę opis doświadczenia zawodowego i kompetencji;
g)      inne dokumenty służące weryfikacji efektów uczenia się, powyżej nie wymienione.
4.      Dokumenty, o których mowa w ust. 3, powinny być oryginalne lub poświadczone za zgodność z oryginałem w sekretariacie instytutu, gdzie są składane oraz wykazywać cechy umożliwiające ich weryfikację.
5.      Wnioskodawca podpisuje oświadczenie o prawdziwości przedkładanych dokumentów oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby rekrutacji.
 

 

OPŁATA ZA POTWIERDZANIE EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

 

§ 7
1.        Za świadczone usługi edukacyjne związane z przeprowadzeniem potwierdzania efektów uczenia się uczelnia pobiera opłatę.
2.        Wysokość opłaty określonej w ust.1 ustala Rektor, z tym że nie może ona przekroczyć kosztów ponoszonych w zakresie świadczenia tej usługi o więcej niż 20%.
3.        Warunki pobierania opłaty a także wysokość tych opłat określa umowa, zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wzór umowy określa Senat.
4.        Informacja o wysokości opłaty, o której mowa w ust.1, podlega zamieszczeniu na stronie internetowej uczelni.
5.        Opłatę wnosi wnioskodawca na rachunek bankowy uczelni przed przystąpieniem do procesu potwierdzania efektów uczenia się.

 

KOMISJE WERYFIKUJĄCE EFEKTY UCZENIA SIĘ

 

§8
1.    Weryfikacji efektów uczenia się dokonują:
a)        Instytutowe Komisja ds. weryfikacji efektów uczenia się – których skład stały powoływany jest na 3-letnią kadencję przez Rektora na wniosek Dyrektora Instytutu,
b)        Uczelniana Komisja Odwoławcza ds. weryfikacji efektów uczenia się powoływana przez Rektora na okres kadencji organów uczelni z zastrzeżeniem ust. 2.

2.    Powołanie pierwszej Uczelnianej Komisji Odwoławczej ds. weryfikacji efektów uczenia się następuje na okres do końca kadencji organów uczelni.

 

§9
 
1.    W skład instytutowych komisji. ds. weryfikacji efektów uczenia się wchodzą:
a)     nauczyciel akademicki posiadający stopień, co najmniej doktora i wiedzę z zakresu programu kształcenia, którego efekty dotyczą oraz znajomość procesu uznawania efektów uczenia się jako przewodniczący komisji oraz
b)     kierownik zakładu lub co najmniej dwóch nauczycieli akademickich reprezentujących obszar wiedzy i dyscypliny naukowe, których efekty uczenia się dotyczą – jako członkowie stali.
2. W pracach Komisji bez formalnego powołania mogą uczestniczyć nauczyciel akademicki odpowiedzialny za przedmiot/moduł lub prowadzący przedmiot/moduł albo inny nauczyciel posiadający doświadczenie dydaktyczne w realizacji zajęć, którego efekty są uznawane.

 

§10

 

1.      Zadaniem Instytutowych komisji ds. weryfikacji efektów uczenia się są w szczególności:
a)        formalna weryfikacja wniosku;
b)        ocena możliwości potwierdzania efektów uczenia się, wskazanych przez wnioskodawcę;
c)        ustalenie terminu weryfikacji efektów uczenia się, nie dłuższego jednak jak 30 dni od dnia złożenia wniosku;
d)       przeprowadzenie weryfikacji efektów uczenia się wraz z wystawieniem ocen z weryfikacji efektów i oceną stopnia osiągnięcia efektów kształcenia się;
e)        dokumentowanie procesu weryfikacji efektów uczenia się w taki sposób, by Dyrektor Instytutu mógł wydać stosowną decyzję;
f)         sporządzanie protokołu z weryfikacji efektów uczenia się.
2. Komisja w wyniku przeprowadzonej weryfikacji efektów,  potwierdza jakie efekty uczenia się wnioskodawcy odpowiadają efektom kształcenia zawartym w programie kształcenia i czy efekty te umożliwiają zaliczenie określonych zajęć wraz z przypisanymi punktami ECTS.
3. Na podstawie dokumentacji sporządzonej przez Komisję, o której mowa w ust. 1 Dyrektor Instytutu wydaje decyzję potwierdzającą efekty uczenia się.
 

§11
 
1.    Od decyzji, o której mowa w §10 ust. 3 wydanej przez Dyrektora Instytutu, wnioskodawcy przysługuje odwołanie do Uczelnianej Komisji Odwoławczej ds. weryfikacji efektów uczenia się. Odwołanie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, wnosi się za pośrednictwem Dyrektora Instytutu w terminie 14 dni od doręczenia wnioskodawcy decyzji w sprawie potwierdzenia efektów uczenia się.
2.    W skład Uczelnianej Komisji Odwoławczej ds. weryfikacji efektów uczenia się wchodzą:
1)      Prorektor ds. Studiów - jako Przewodniczący Komisji oraz minimum trzech nauczycieli akademickich ze stopniem co najmniej dr reprezentujących obszary kształcenia, w ramach których prowadzi się proces potwierdzania efektów kształcenia - co najmniej po 1 z każdego obszaru kształcenia.
3.    W pracach Komisji bez formalnego powołania może uczestniczyć nauczyciel akademicki
z danej dyscypliny naukowej, której wniosek dotyczy.
 
 

§12

 

TRYB POSTĘPOWANIA W SPRAWIE POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
 
1.        Wnioski o potwierdzanie efektów uczenia się wraz z dokumentami, o których mowa w § 6, są przejmowane w ciągu całego roku akademickiego w sekretariacie instytutu, w którym prowadzony jest dany kierunek kształcenia i którego efekty uczenia się dotyczą z zastrzeżeniem ust. 2.
2.        W przypadku, gdy rok akademicki rozpoczyna się w semestrze zimowym, wymagana dokumentacja musi zostać złożona, nie później niż do 30 kwietnia danego roku kalendarzowego, a w semestrze letnim nie później niż do dnia 30 listopada danego roku akademickiego.
3.        Po otrzymaniu wniosku Instytutowa Komisja ds. weryfikacji efektów kształcenia:
a)      zapoznaje się z treścią dokumentów przedłożonych przez wnioskodawcę. W przypadku stwierdzenia, że wniosek zawiera braki, komisja jest zobowiązana wezwać pisemnie wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie określonym w treści wezwania, pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania;
b)      określa formę weryfikacji efektów uczenia oraz wyznacza termin weryfikacji, dokonywanej w odniesieniu do efektów kształcenia określonych w programie kształcenia dla danego kierunku studiów, poziomu i profilu kształcenia na zasadach określonych w ust. 6 i 7.
4.        W procesie weryfikacji sprawdzane są kompetencje, wiedza i umiejętności, nie zaś przedłożone dokumenty. Przez formę weryfikacji efektów uczenia się rozumie się w szczególności: egzamin ustny, egzamin pisemny, test, zadania, ćwiczenia, projekt.
5.        Metody weryfikacji efektów kształcenia dla danego przedmiotu/modułu określa karta przedmiotu.
6.        Rektor może w drodze zarządzenia określić listę dokumentów wydanych przez instytucje zewnętrzne, potwierdzające efekty kształcenia w systemie pozaformalnym, zwalniające z obowiązku weryfikacji efektów uczenia się.
7.        Usprawiedliwiona nieobecność wnioskodawcy podczas weryfikacji efektów uczenia się skutkuje wyznaczeniem przez komisję dodatkowego terminu. Nieobecność nieusprawiedliwiona oznacza negatywny wynik procesu weryfikacji.
8.    Informacje dotyczące weryfikacji efektów uczenia się, w tym treść niniejszego regulaminu i wysokość opłat określonych w § 7, podlega publikacji na stronie internetowej uczelni.

 

§13

UZNAWANIE EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

 

1.        Uznanie efektów uczenia się dla danego przedmiotu/modułu zajęć następuje wyłącznie w przypadku ich potwierdzenia w odniesieniu do wszystkich efektów kształcenia zdefiniowanych dla tego przedmiotu/modułu.
2.        Po przeprowadzeniu weryfikacji efektów uczenia się komisja sporządza protokół,
w którym wpisuje ocenę końcową z przedmiotu/modułu, dla którego efekty były potwierdzane.
3.        Ocena końcowa wystawiana jest zgodnie ze skalą ocen określoną w Regulaminie studiów.
4.        W terminie 7 dni od zakończenia weryfikacji efektów uczenia się Dyrektor wydaje decyzje o potwierdzeniu (uznaniu) efektów uczenia się dla danego przedmiotu(ów)/modułu (ów).
5.        Wnioskodawcy od decyzji określonej w ust. 4 przysługuje odwołanie na zasadach i w trybie określonym w § 11 ust.1.
6.        Decyzje w sprawie odwołania określonego w ust. 5 Uczelniana Komisja Odwoławcza podejmuje w terminie 30 dni od dnia otrzymania odwołania.
 

§14

 

1.        Osoby, którym w wyniku weryfikacji efektów uczenia się uznano te efekty będą mogły zostać przyjęte na studia na podstawie uzyskanych wyników.
2.        Na każdym kierunku, poziomie i profilu kształcenia tworzy się listy rankingowe kandydatów, którym potwierdzono efekty uczenia się według średniej ocen ze wszystkich przedmiotów/modułów, które były uznane przez komisje weryfikującą efekty uczenia się w danym semestrze. Listę osób przyjętych na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się Dyrektor Instytutu ogłasza 2 razy w roku na siedem dni przed rozpoczęciem każdego semestru.
3.        Liczba studentów na danym kierunku, poziomie i profilu kształcenia, którzy zostali przyjęci na studia na podstawie najlepszych wyników uzyskanych w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się, nie może być większa niż 20% ogólnej liczby studentów na tym kierunku, poziomie i profilu kształcenia.

 

§15

PRZYJĘCIE NA STUDIA W WYNIKU POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

 

1.    Decyzję o przyjęciu na studia w wyniku potwierdzania efektów uczenia się wydaje Prorektor ds. Studiów z zastrzeżeniem ust. 2.
2.    W przypadku zmiany programu kształcenia i profilu studiów, którego przedmioty objęte były potwierdzaniem efektów uczenia się decyzja, o której mowa w ust. 1 staje się nieważna z mocy prawa.
3.    Z osobą, która w wyniku potwierdzania efektów uczenia się została przyjęta na studia, uczelnia podpisuje odrębną umowę w sprawie warunków pobierania opłat za studia oraz opłat za usługi edukacyjne oraz ich wysokości z zastrzeżeniem, że od tej osoby, przyjętej na studia niestacjonarne pobiera się opłatę pomniejszoną proporcjonalnie za ten semestr, w którym realizowany jest przedmiot uznany w wyniku potwierdzania efektów kształcenia. 
4.    Do warunków odbywania studiów przez osoby przyjęte na studia w wyniku potwierdzania efektów uczenia się stosuje się odpowiednio obowiązujący na Uczelni Regulamin studiów.
5.    Osoba o której mowa w ust. 3, zobowiązana jest potwierdzić chęć studiowania i dostarczyć wymagane dokumenty rekrutacyjne określone w uchwale rekrutacyjnej. Nie wykonanie tego obowiązku skutkuje skreśleniem z listy studentów.
6.    Zaliczenie zajęć w wyniku uznania efektów uczenia się dokumentowane jest w protokole weryfikacji i dokumentacji przebiegu studiów (karcie okresowych osiągnięć studenta) oraz w suplemencie do dyplomu.
7.    Kandydat uzyskuje liczbę punktów ECTS przyporządkowaną do zajęć, które zaliczył w wyniku potwierdzenia/uznania efektów uczenia się z zastrzeżeniem, że kandydatowi temu można zaliczyć nie więcej niż 50% punktów ECTS, przypisanych dodanego programu kształcenia określonego kierunku, poziomu i profilu kształcenia.
8.    Przedmioty/moduły zajęć zaliczone w następstwie potwierdzenia/uznawalności uczenia się wlicza się do średniej ocen ze studiów.
9.    Instytut prowadzi ewidencję osób, którym zaliczono zajęcia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się. Wzór ewidencji stanowi załącznik (nr 2) do niniejszego regulaminu.

 

§16

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.      Postanowienia tego regulaminu mają zastosowanie do kandydatów ubiegających się o przyjęcia na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie od roku akademickiego 2015/2016.
2.      W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednio przepisy ustawy z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. 2013, poz. 267 z późn. zm.).
3.        Zmiana regulaminu wymaga uchwały Senatu.
4.        Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia przez Senat Uczelni uchwały o jego wprowadzeniu.
 
 


 

 

lista aktualności
zporr
Zakupu oprogramowania dokonano w ramach projektu “Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego"
bip
© 2010.All rights reserved. Realizacja: ideo,
Powered by CMS Edito