start

Pomoc materialna

Komisja stypendialna przyznała stypendia na rok akademicki 2019/2020.

 

Uwaga Studenci

Komisja stypendialna przyznała
stypendia socjalne, stypendia dla osób niepełnosprawnych oraz stypendia rektora

na rok akademicki 2019/2020.


STYPENDIUM SOCJALNE

Próg dochodu Kwota stypendium
0 - 200 zł 1350 zł
200,01 - 400 zł 1100 zł
400,01 - 600 zł 850 zł
600,01 - 850 zł 600 zł


WYSOKOŚĆ ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM SOCJALNEGO wynosi: 200 złSTYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Stopień Kwota stypendium
lekki 600 zł
umiarkowany 950 zł
znaczny 1300 złZe względu na zapisy Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000), rankingi w sprawie przyznania stypendium rektora, jak również wykaz osób,
które otrzymały poszczególne rodzaje stypendiów, NIE BĘDĄ PUBLIKOWANE.

Szczegółowe informację na temat pomocy materialnej znajdą się w decyzjach administracyjnych, które zostaną:
1. rozesłane studentom tradycyjną pocztą (decyzje negatywne)
2. przekazane do sekretariatów instytutów/ zakładów (decyzje pozytywne).

 

 

Przelewy dla osób, którym stypendia zostały przyznane, zrealizowane zostały w październiku.
Na początku listopada zostały wysłąne do studentów decyzje negatywne.
Decyzje pozytywne, będzie można odbierać w sekretariacie od 13 listopada br. Termin ostateczny odbiory decyzji przypada 25 listopada.
Nieodebranie decyzji w tym terminie skutkować będzie wystrzymaniem stypednium od miesiąca listopada.

 

WAŻNE:

Podstawą do odwołania (w przypadku nie przyznania stypendium socjalnego oraz dla osób niepełnosprawnych) lub prośby o ponowne rozpatrzenie wniosku (w przypadku stypendium rektora) jest potwierdzenie otrzymania decyzji, na której widnieje pouczenie o możliwości odwołania lub złożenia prośby o ponowne rozpatrzenie wniosku.

Wypłaty stypendiów realizowane będą na koniec każdego miesiąca (między 25-30 dniem miesiąca):

- dla studentów I, II i III roku studiów (stypendia socjalne i rektora) do czerwca 2019 r. włącznie,

- dla studentów IV roku studiów (stypendia socjalne i rektora) do lutego 2019 r. włącznie.

- dla stypendiów dla osób niepełnosprawnych (w terminach jak wyżej, chyba, że ważność orzeczenia jest krótsza).

 


Komisja Stypendialna
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
im. Stanisława Pigonia w Krośnie

 

Pliki do pobrania

UWAGA! Stypendia na rok akademicki 2019/2020

Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego

oraz stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości na rok akademicki 2019/2020

 

Ważne informacje do wypełniania i składania wniosku:

A. Miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie studenta (za 2018 rok) uprawniający do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2019/2020 wynosi 850 zł.

B. Termin składania wniosków: 3 – 11 października 2019 roku w dni robocze w godzinach od 8:30 do 14:00.

Miejsce składania wniosków: Rektorat, Rynek 1, pokój nr 4 (parter)

Dodatkowy termin dla studentów studiów niestacjonarnych5 i 12 października 2019 r. w godzinach od 10:00 do 13:00 w obiektach przy ulicy:

- Wyspiańskiego 20 (Turaszówka),

- Dmochowskiego 12 (Suchodół).

C. Wnioski należy składać osobiście. Wnioski przesłane pocztą nie będą rozpatrywane.

D. Wyjaśnienia dotyczące ustalenia dochodu studenta należy dokładnie przeczytać i dopiero wypełnić wniosek.

E. Student składa pierwszą, drugą i trzecią stronę wniosku. Trzecią stronę wniosku należy koniecznie wypełnić komputerowo na załączonym druku, wydrukować i podpisać. Arkusz ten po wypełnieniu rubryk sam wyliczy miesięczny dochód studenta na osobę w rodzinie.

Dodatkowo KAŻDY pełnoletni członek rodziny (UWAGA. Student również jest osobą pełnoletnią) składa:

1. zaświadczenia z urzędu skarbowego o dochodach za rok kalendarzowy 2018 (wraz z informacją o kwotach otrzymanych na podstawie art. 27f ust. 8-10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – dopłata państwa kwoty różnicy zwrotu dla ulgi na dzieci – zeznanie roczne za 2017r. PIT-37 poz. 134 lub PIT-36 poz. 214) studenta, małżonka, rodziców (opiekunów prawnych bądź faktycznych) i wszystkich pełnoletnich członków rodziny pobierających naukę do 26 roku życia pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym – obowiązkowo dla wszystkich pełnoletnich.

Uwaga! Nie wlicza się do rodziny studenta rodzeństwa studenta powyżej 18 roku życia, które się nie uczy oraz uczące się po 26 roku życia (wyjątek: 26 rok przypada w ostatnim roku studiów to do ich ukończenia oraz rodzeństwo niepełnosprawne, bez względu na wiek).

2. załącznik nr 1 (w przypadku braku wskazanego tam dochodu) lub jeśli prowadzi taką działalność gospodarczą deklaruje dochód z ryczałtu/karty podatkowej wyliczony na podstawie tych tabel

3. załącznik nr 2 (składa student lub/i członek rodziny jeśli nie rozliczał się z US lub uzyskał dochód 0)

4. załącznik nr 3 (obowiązkowo składa student nawet gdy rodzina studenta nie posiada wymienionych tam dochodów)

5. załącznik nr 4 (składa każdy członek rodziny wymieniony we wniosku z wyjątkiem wnioskodawcy)

6. załącznik nr 5 (składa członek rodziny, który nie posiada gospodarstwa rolnego) lub zaświadczenie z gminy (ewentualnie nakaz płatniczy za 2018 rok) z którego wynika ilość hektarów fizycznych i przeliczeniowych

7. zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej oraz rodziny obejmujący okres 2018 roku lub bieżący – dotyczy studenta, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 528 zł netto (przykład wniosku do OPS znajduje się tutaj).

8. oświadczenie do stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości (utrudnony dojazd do uczelni)

9. oświadczenie o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców

Dodatkowo (w zależności od sytuacji indywidualnej studenta) należy dołączyć potrzebne dokumenty wymienione w wyjaśnieniach dotyczących ustalenia dochodu studenta.


BARDZO WAŻNE

Studenci, którzy będą ubiegać się o przyznanie stypendium socjalnego, a ich dochód nie przekracza 528 zł na osobę w rodzinie mają obowiązek złożyć, wraz z pozostałą dokumentacją o dochodach, zaświadczenie z ośrodka pomocy rodzinie (OPS, GOPS, MOPS) o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej oraz rodziny obejmującego okres od roku bazowego (2018 rok) tj. roku poprzedzającego rok akademicki, w którym student ubiega się o stypendium. OPS na wydanie takiego zaświadczenia ma 30 dni od złożenia wniosku, a zaświadczenie ważne jest przez 6 miesięcy. W interesie studenta jest zatem zwrócenie się naj najszybciej do OPS o wydanie ww. zaświadczenia.

UWAGA! Należy zwrócić uwagę na treść wydanego zaświadczenia, gdyż informacja zawierająca tylko stwierdzenie, że student korzysta, lub nie korzysta z pomocy OPS jest NIEWYSTARCZAJĄCA.

Przedstawienie zaświadczenia, z którego nie wynika sytuacja dochodowa i majątkowa studenta i jego rodziny traktowane będzie jako niedostarczenie zaświadczenia, a konsekwencją będzie ODMOWA przyznania stypendium.

Obowiązek złożenia takiego zaświadczenia przez studenta wynika z art. 88 ust. 4 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.).

Wzór wniosku do OPS znajduje się tutaj.

 

Wniosek o przyznanie stypendium rektora na roku akademickim 2019/2020

Stypendium rektora na dany rok akademicki może otrzymać student:

• drugiego, trzeciego lub czwartego roku studiów I stopnia 

 pierwszego roku, drugiego semestru studiów II stopnia (studiów za wyniki osiągnięte w pierwszym semestrze – dotyczy Inżynierii produkcji), lub

• pierwszego roku, pierwszego semestru studiów II stopnia (dotyczy Zarządzania), który ukończył studia I stopnia nie dalej niż 12 miesięcy licząc od dnia rozpoczęcia studiów

jeżeli uzyskał w poprzednim roku akademickim wysoką średnią arytmetyczną z ocen końcowych ze wszystkich  przedmiotów objętych planem studiów i programem nauczania na danym kierunku studiów (potwierdzona przez właściwy sekretariat) i/lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub osiągniecia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym. Wysoka średnia ocen oznacza średnią nie niższą niż 4,00 i mnożona przez 12 daje wynik punktowy za średnią ocen (wynik wyliczany jest do dwóch miejsc po przecinku bez zaokrąglania). W przypadku średniej niższej od 4,00 student otrzymuje za średnią ocen 0 punktów. Każde osiągniecie uznane we wniosku nie może być uznane ponownie we wniosku na kolejny rok.

Ponadto:

• uzyskał wszystkie zaliczenia i złożył wszystkie egzaminy objęte planem studiów najpóźniej do 10 lutego 2019 (semestr zimowy) oraz do 15 września 2019 roku (semestr letni).

• jest wpisany na kolejny rok akademicki

• znajdzie się w grupie 10 % najlepszych studentów na danym roku danego kierunku studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych

• złożył kompletny wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów w terminie do 

12 października 2019 roku (w godzinach otwarcia sekretariatu właściwego dla swojego kierunku).

O stypendium rektora może ubiegać się student przyjęty na pierwszy rok studiów I stopnia w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest:

• laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;

• medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie.

 

Wzór wniosku i dokumentacji osiągnięć:

1. Wniosek o przyznanie stypendium rektora w roku akademickim 2019/2020

2. Średnia ocen  za rok akademicki 2018/2019 (załącznik nr 1)

3. Osiagnięcia naukowe, sportowe, artystyczne w roku akademickim 2018/2019 (załacznik nr 2)

4. Punktacja za średnią ocen oraz za osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe uzyskane w roku akademickim 2018/2019

5. Szablon zaświadczenia (w przypadku posiadania osiągnięć artystycznych lub/i naukowych)

Osiągnięcia artystyczne i naukowe dokumentowane na zaświadczeniach potwierdzone przez osoby trzecie (np. opiekunowie kół naukowych, kierownicy zakładów, organizatorzy, osoby potwierdzające osiągnięcia czy udział w danym wydarzeniu) powinny być ujęte oddzielnie dla każdej organizacji studenckiej na załączonym szablonie zaświadczenia BEZ PROPOZYCJI PUNKTÓW. 

Jedynie udział w Zespole Pieśni i Tańca oraz w Chórze Uczelnianym koniecznie powinien być opatrzony propozycją  punktów w przedziale od 0 do 5 pkt.

 
Wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych
 
Wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych w roku akademickim 2019/2020 należy składać w dniach 3 – 11 października 2019 roku w dni robocze w godzinach od 8:00 do 14:00.
Miejsce składania wniosków: Rektorat, Rynek 1, Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych, pokój nr 1 (parter)
Dodatkowe terminy dla studentów studiów niestacjonarnych: 5 i 12 października 2019 r. w godzinach od 10:00 do 13:00 w obiektach przy ulicy:
Wyspiańskiego 20 (Turaszówka),
Dmochowskiego 12 (Suchodół).
O stypendium specjalne mogą ubiegać się studenci, którzy posiadają ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności i dołączą do wniosku jego kserokopię (wzór wniosku).
 

 

 

 

zporr
Zakupu oprogramowania dokonano w ramach projektu “Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego"
bip
© 2010.All rights reserved. Realizacja: ideo,
Powered by CMS Edito