start

Statut obowiązujący

Statut

 
 
 
 
Załącznik nr 1 do uchwały Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie nr 27/18 z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie

STATUT – tekst jednolity
 

I. Postanowienia ogólne

§ 1

1.Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie, zwana dalej „uczelnią”, jest zawodową uczelnią publiczną utworzoną na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 1999 roku w sprawie utworzenia PWSZ w Krośnie (Dz. U. Nr 55, poz. 575, z późn. zm.).
2.Uczelnia działa na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, przepisów wydanych na jej podstawie oraz niniejszego statutu.
3.Uczelnia nosi imię Stanisława Pigonia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2012 r. (Dz.U. 2012, poz. 9851).
4.Siedzibą uczelni jest miasto Krosno.
5.Uczelnia posiada osobowość prawną.
6.Nadzór nad uczelnią sprawuje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego.

§ 2

1.Uczelnia posiada sztandar i godło. Wzory sztandaru i godła uczelni stanowią załączniki do statutu. Zasady używania sztandaru oraz godła uchwala Senat.
2.Oficjalnym skrótem nazwy uczelni jest „PWSZ w Krośnie”.

§ 3

Pracownicy uczelni oraz studenci tworzą samorządną społeczność akademicką.

§ 4

1.W swoich działaniach uczelnia kieruje się zasadami wolności: nauczania, badań naukowych oraz twórczości artystycznej.
2.Podstawowymi zadaniami uczelni są:
1)kształcenie studentów w celu zdobywania i uzupełniania wiedzy oraz umiejętności niezbędnych w pracy zawodowej;
2)wychowywanie studentów w poczuciu odpowiedzialności za państwo polskie, za umacnianie demokracji i poszanowanie praw człowieka;
3)upowszechnianie i pomnażanie osiągnięć nauki, kultury narodowej i techniki;
4)prowadzenie studiów podyplomowych, kursów i szkoleń w celu kształcenia nowych umiejętności niezbędnych na rynku pracy w systemie uczenia się przez całe życie;
5)troska o należyty rozwój naukowy i zawodowy nauczycieli akademickich;
6)stwarzanie warunków do rozwoju kultury fizycznej studentów i pracowników;
7)działanie na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych;
8)stwarzanie osobom niepełnosprawnym warunków niezbędnych do pełnego udziału w procesie kształcenia.
3.Uczelnia może prowadzić badania naukowe i prace rozwojowe oraz świadczyć usługi badawcze. Warunki prowadzenia prac naukowych określa Senat.
4.Uczelnia upowszechnia i pomnaża osiągnięcia nauki, kultury narodowej i techniki poprzez publikację  prac naukowych i dydaktycznych swych pracowników.
5.Uczelnia, wykonując zadania określone w ust. 2 i 3, współpracuje z krajowymi i zagra-nicznymi instytucjami dydaktycznymi, naukowymi, medycznymi, artystycznymi i innymi oraz uczestniczy w tworzeniu europejskiej przestrzeni szkolnictwa wyższego.


§ 5

1.Uczelnia zachowuje więzi ze swymi absolwentami, troszczy się o zachowanie pamięci o zasłużonych pracownikach, absolwentach i studentach.
2.W uczelni mogą działać organizacje zrzeszające pracowników, studentów, absolwentów oraz przyjaciół uczelni, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

§ 6

1.Uczelnia honoruje swoich szczególnie zasłużonych pracowników oraz inne osoby fizyczne i prawne, które przyczyniły się do rozwoju uczelni lub przysporzyły jej dobrego imienia lub chwały, poprzez nadanie tytułu „Zasłużony dla PWSZ w Krośnie”.
2.Tytuł „Zasłużony dla PWSZ w Krośnie” przyznaje  Senat na  wniosek rektora.
3.Uchwała Senatu lub zarządzenie rektora może określić inne sposoby honorowania pracowników i osób, o których mowa w ust. 1.

§ 7

Uczelnia może być członkiem zapisanych w ustawie konferencji rektorów, a rektor członkiem organizacji zrzeszających rektorów szkół wyższych.


II. Organizacja uczelni

§ 8

1.W uczelni nie tworzy się podstawowych jednostek organizacyjnych w rozumieniu ustawy.
2.Przepisy ustawy dotyczące takich jednostek stosuje się odpowiednio do całej uczelni.

§ 9

1.Jednostkami organizacyjnymi uczelni są instytuty, zakłady, studia, jednostki administracji oraz jednostki prowadzące działalność gospodarczą, których istnienie reguluje § 82.
2.Dla sprawnej realizacji zadań i celów uczelni mogą być powoływane jednostki ogólnouczelniane, wykonujące wyodrębnione zadania dydaktyczne, badawcze i usługowe.
3.Z mocy ustawy funkcjonują w uczelni biblioteka i archiwum.


§ 10

1.Instytut i inne jednostki organizacyjne tworzy, przekształca i likwiduje rektor po zasięgnięciu opinii Senatu, z wyjątkiem tych, o których mowa w ust. 2.
2.Jednostki organizacyjne o charakterze administracyjnym i gospodarczym tworzy, przekształca i likwiduje rektor na wniosek kanclerza.

§ 11

1.Zadania i zakres działania oraz strukturę organizacyjną jednostek, o których mowa w § 9 ust. 1 i 2, określa regulamin organizacyjny uczelni.
2.Rektor ustanawia, dokonuje zmiany oraz uchyla regulamin organizacyjny.

§ 12

1.Instytut jest jednostką organizacyjną, której zadaniem jest prowadzenie działalności dydaktycznej w ramach co najmniej dwóch kierunków studiów oraz doskonalenie zawodowe i promowanie kadr naukowych.
2.Instytut może być utworzony, gdy proponowany skład osobowy odpowiada – określonemu w odrębnych przepisach – minimum kadrowemu niezbędnemu do prowadzenia co najmniej dwóch kierunków studiów.
3.W ramach instytutu mogą istnieć zakłady oraz jednostki administracji.

§ 13

1.Instytutem kieruje dyrektor.
2.Dyrektorem instytutu może być nauczyciel akademicki zatrudniony w uczelni w pełnym wymiarze czasu pracy, posiadający co najmniej stopień naukowy doktora.

§ 14

1.Dyrektora instytutu powołuje i odwołuje rektor po zasięgnięciu opinii Senatu.
2.Dyrektorzy instytutów są powoływani na kadencje odpowiadające kadencji organów uczelni. Powołanie może być odnawiane.
3.Dyrektor instytutu może być odwołany przez rektora w każdym czasie, przed upływem kadencji, z uzasadnionych przyczyn, po uprzednim zasięgnięciu opinii Senatu.


§ 15

1.Do zadań dyrektora instytutu należy:
1)zarządzanie mieniem instytutu w porozumieniu z odpowiednią jednostką organizacyjną o charakterze administracyjnym;
2)zapewnienie warunków do prowadzenia działalności dydaktycznej przez poszczególne jednostki organizacyjne instytutu;
3)podejmowanie decyzji w sprawach studenckich pozostających w jego kompetencjach i opiniowanie podań studentów instytutu;
4)akceptacja obsady zajęć dydaktycznych proponowanej przez kierowników jednostek instytutowych;
5)zapewnienie warunków do podnoszenia kwalifikacji przez pracowników instytutu;
6)występowanie z wnioskami w sprawach zatrudnienia, awansowania i nagra¬dzania pracowników instytutu;
7)merytoryczny nadzór nad pracą sekretariatów;
8)występowanie do właściwych organów uczelni z wnioskami we wszystkich sprawach dotyczących instytutu;
9)wykonywanie innych czynności przewidzianych przepisami prawa, postanowieniami statutu oraz uchwałami i zarządzeniami organów uczelni;
10)podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach dotyczących instytutu, nie zastrzeżonych do kompetencji organów uczelni.
2.Dyrektor instytutu jest przełożonym wszystkich pracowników instytutu.
3.Dyrektor instytutu jest odpowiedzialny za pracę instytutu przed organami uczelni.
4.Rektor może uchylić lub zmienić decyzję dyrektora instytutu, jeżeli decyzja ta jest sprzeczna z ustawą, niniejszym statutem lub narusza ważny interes uczelni.


§ 16

Zakład jest jednostką organizacyjną instytutu, której zadaniem jest prowadzenie działalności dydaktycznej w ramach co najmniej jednego kierunku.

§ 17

1.Zakładem kieruje kierownik.
2.Kierownikiem zakładu może być nauczyciel akademicki zatrudniony w uczelni w pełnym wymiarze czasu pracy.
3.Kierownika zakładu powołuje i odwołuje rektor na wniosek dyrektora instytutu lub z własnej inicjatywy po zasięgnięciu opinii Senatu.
4.Kierownicy zakładów są powoływani na kadencje odpowiadające kadencji organów uczelni. Powołanie może być odnawiane.
5.Kierownik zakładu może być odwołany przez rektora w każdym czasie, przed upływem kadencji, z uzasadnionych przyczyn, po uprzednim zasięgnięciu opinii Senatu.


§ 18

1.Do zadań kierownika zakładu należy:
1)ustalanie obsady zajęć dydaktycznych;
2)koordynacja treści programowych w zakresie realizowanych przedmiotów dydaktycznych;
3)opiniowanie podań studentów;
4)dbanie o stały rozwój zawodowy pracowników;
5)dbanie o rzetelne wykonywanie obowiązków przez pracowników i studentów;
6)podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach dotyczących zakładu, nie zastrzeżonych do kompetencji organów uczelni lub dyrektora instytutu.
2.Kierownik zakładu jest bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników zakładu.
3.Kierownik zakładu jest odpowiedzialny za pracę zakładu przed dyrektorem instytutu i organami uczelni.
4.Rektor może uchylić lub zmienić decyzję kierownika zakładu, jeżeli decyzja ta jest sprzeczna z ustawą, niniejszym statutem lub narusza ważny interes uczelni.


§ 19

1.Studium jest jednostką ogólnouczelnianą tworzoną w celu wypełnienia zadań dydaktycznych.
2.Studium organizuje i prowadzi działalność dydaktyczną dla studentów różnych kierunków i specjalności.
3.Studium podlega prorektorowi ds. studiów.

§ 20

1.Studium kieruje kierownik.
2.Kierownikiem studium może być nauczyciel akademicki zatrudniony w uczelni w pełnym wymiarze czasu pracy.
3.Kierownika studium powołuje i odwołuje rektor na wniosek prorektora ds. studiów, po zasięgnięciu opinii Senatu.

§ 21

1.Do zadań kierownika studium należy:
1)ustalanie obsady zajęć dydaktycznych;
2)koordynacja treści programowych w zakresie realizowanych przedmiotów dydaktycznych;
3)zarządzanie mieniem studium w porozumieniu z odpowiednią jednostką organizacyjną o charakterze administracyjnym;
4)dbanie o właściwy poziom zajęć dydaktycznych;
5)występowanie z wnioskami w sprawach zatrudniania, awansowania i nagradzania pracowników studium;
6)występowanie do Senatu i rektora z wnioskami we wszystkich sprawach dotyczących studium;
7)wykonywanie innych czynności przewidzianych przepisami prawa, postanowieniami statutu oraz uchwałami Senatu i zarządzeniami rektora,
8)podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach dotyczących studium, nie zastrzeżonych do kompetencji organów uczelni.
2.Kierownik studium jest bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników studium.
3.Kierownik studium jest odpowiedzialny za pracę studium przed organami uczelni.
4.Rektor może uchylić lub zmienić decyzję kierownika studium, jeżeli decyzja ta jest sprzeczna z ustawą, niniejszym statutem lub narusza ważny interes uczelni.

§ 22

1.W uczelni działa system biblioteczno-informacyjny, którego podstawę stanowi biblioteka uczelniana.
2.Biblioteka uczelniana działa na podstawie regulaminu organizacyjnego ustalonego przez rektora na wniosek dyrektora biblioteki uczelnianej po zaopiniowaniu przez radę biblioteczną.
3.Do korzystania z systemu biblioteczno-informacyjnego uprawnia karta biblioteczna; warunki jej uzyskania określa regulamin organizacyjny, o którym mowa w ust. 2.
4.Uczelnia w związku z funkcjonowaniem systemu biblioteczno-informacyjnego może przetwarzać następujące dane osobowe: nazwisko i imiona, data urodzenia, adres zamieszkania, miejsce pracy, seria i numer dokumentu tożsamości ze zdjęciem, numer telefonu, adres poczty elektronicznej.

§ 23

1.Pracę biblioteki uczelnianej planuje, organizuje i nadzoruje dyrektor.
2.Dyrektora biblioteki uczelnianej powołuje i odwołuje rektor po zasięgnięciu opinii Senatu.

§ 24

1.W uczelni działa rada biblioteczna jako organ opiniodawczy rektora. Jest ona powoływana na okres kadencji organów uczelni.
2.W skład rady bibliotecznej wchodzą:
1)powołany przez rektora nauczyciel akademicki jako jej przewodniczący;
2)dyrektor biblioteki uczelnianej;
3)przedstawiciel pracowników bibliotecznych, wybrany przez tę grupę pracowników;
4)co najmniej dwóch przedstawicieli nauczycieli akademickich niebędących pracownikami bibliotecznymi, wybranych przez Senat;
5)przedstawiciel samorządu studenckiego delegowany przez uczelniany organ samorządu studenckiego.
3.Do kompetencji rady bibliotecznej należy opiniowanie spraw dotyczących organizacji i funkcjonowania jednolitego systemu biblioteczno-informacyjnego:
1)określenie zasad gromadzenia zbiorów bibliotecznych;
2)wyrażanie opinii w sprawach związanych z kierunkami działalności oraz rozwojem biblioteki uczelnianej;
3)opiniowanie sprawozdań dyrektora biblioteki uczelnianej składanych rektorowi;
4)przedstawianie kandydatów na dyrektora biblioteki uczelnianej;
5)występowanie do rektora z wnioskiem o rozwiązanie umowy o pracę z dyrektorem biblioteki uczelnianej.

§ 25

Uczelnia posiada archiwum, które stanowi ogniwo państwowej sieci archiwalnej.III. Organy uczelni

§ 26

1.Organami kolegialnymi uczelni są Senat i Konwent.
2.Organem jednoosobowym uczelni jest rektor.
3.Organem wyborczym uczelni jest kolegium elektorów.


§ 27

1.W skład Senatu wchodzą:
1)rektor jako przewodniczący;
2)dwóch prorektorów;
3)dyrektorzy instytutów;
4)kierownicy zakładów i kierownicy studium;
5)kanclerz;
6)po jednym przedstawicielu uczelni akademickich, z którymi uczelnia współdziała na podstawie zawartej umowy, wskazanym przez rektora uczelni akademickiej;
7)po dwóch wybranych z każdego instytutu przedstawicieli nauczycieli akademickich;
8)jeden wybrany przedstawiciel pracowników uczelni niebędących nauczycielami akademickimi;
9)po co najmniej dwóch wybranych przedstawicieli studentów z każdego instytutu, reprezentujących różne kierunki studiów. W razie niespełnienia 20% minimalnego udziału przedstawicieli studentów, dodatkowe mandaty przydziela się kolejno instytutom z największą liczbą studentów, aż do spełnienia ustawowego minimum.
2.W statutowym składzie Senatu:
1)przedstawiciele nauczycieli akademickich posiadający co najmniej stopień naukowy doktora stanowią więcej niż 50%;
2)przedstawiciele studentów stanowią nie mniej niż 20%;
3)przedstawiciele pracowników uczelni niebędących nauczycielami akademickimi nie mniej niż 3%.
3.W posiedzeniu Senatu z głosem doradczym uczestniczą: kwestor, dyrektor biblioteki uczelnianej, po jednym przedstawicielu z każdego związku zawodowego działającego w uczelni, a także osoby zaproszone przez rektora.


 § 28

Do kompetencji Senatu uczelni należy:
1)uchwalanie statutu;
2)uchwalanie regulaminu studiów, regulaminu studiów podyplomowych oraz warunków i trybu rekrutacji na studia;
3)uchwalanie na wniosek rektora kierunków działalności oraz strategii rozwoju uczelni;
4)ustalanie zasad działania uczelni w zakresie wykonywania jej podstawowych zadań;
5)uchwalanie planu rzeczowo-finansowego uczelni;
6)ocena działalności uczelni, zatwierdzanie rocznych sprawozdań rektora z jej działalności oraz ocena działalności rektora;
7)zatwierdzanie sprawozdań finansowych uczelni, zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości;
8)podejmowanie uchwał w sprawie utworzenia i likwidacji kierunków studiów oraz zatwierdzanie efektów kształcenia,
9)podejmowanie uchwał w sprawie powoływania, likwidacji i przekształcania statutowych jednostek organizacyjnych uczelni, nie zastrzeżonych dla innych organów uczelni, w tym także zmiany ich nazw;
10)uchwalanie wytycznych do planów studiów i programów kształcenia;
11)ustalanie zasad prowadzenia działalności naukowo-badawczej przez pracowników uczelni;
12)wyrażanie zgody na utworzenie akademickiego inkubatora przedsiębiorczości lub centrum transferu technologii;
13)wyrażanie zgody na utworzenie jednostki organizacyjnej, spółki, fundacji, stowarzyszenia prowadzących działalność naukową, handlową, usługową lub produkcyjną oraz na przystąpienie uczelni do takich podmiotów;
14)ustalanie zasad nabywania, zbywania i obciążania papierów wartościowych w zakresie nieuregulowanym w przepisach o finansach publicznych oraz o obrocie papierami wartościowymi;
15)wyrażanie zgody na rozporządzenie składnikami aktywów trwałych uczelni w rozumieniu przepisów o rachunkowości w kwocie przekraczającej 100 tys. euro;
16)określenie zasad pobierania od studentów i słuchaczy opłat za studia i inne usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat;
17)wyrażanie opinii społeczności uczelni i podejmowanie uchwał w sprawach ważnych dla uczelni oraz wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez rektora albo członków Senatu w liczbie minimum pięciu.


§ 29

1.Posiedzenia zwyczajne Senatu zwołuje rektor co najmniej raz na dwa miesiące, z wyjąt-kiem przerwy letniej.
2.Nadzwyczajne posiedzenia Senatu zwołuje rektor z własnej inicjatywy, na wniosek kanclerza lub na wniosek przynajmniej 1/4 członków Senatu. Posiedzenie powinno być zwołane w terminie do 14 dni od dnia zgłoszenia wniosku. Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia Senatu powinien być złożony na piśmie do rektora.
3.Zawiadomienie o terminie, miejscu oraz projekcie porządku obrad wysyłane jest imiennie, przesyłką listową lub pocztą elektroniczną, do wszystkich członków Senatu i osób uczestniczących w pracach Senatu z głosem doradczym oraz podane do publicznej wiadomości w inny sposób zwyczajowo przyjęty w uczelni nie później niż na tydzień przed terminem posiedzenia.
4.W szczególnie uzasadnionych wypadkach rektor może zwołać posiedzenie Senatu bez zachowania wymagań określonych w ust. 3. Warunkiem ważności posiedzenia zwołanego w tym trybie jest zawiadomienie wszystkich członków Senatu w terminie umożliwiającym im wzięcie udziału w posiedzeniu.
5.Projekt porządku obrad posiedzenia Senatu ustala rektor.
6.Rektor jest odpowiedzialny za wprowadzenie we właściwym czasie do projektu porządku obrad spraw, które powinny być rozpatrzone przez Senat.


 § 30

1.Obradom Senatu przewodniczy rektor, a w razie jego nieobecności – jeden z prorektorów. Tej części obrad, która dotyczy oceny pracy rektora, przewodniczy senior Senatu.
2.Po rozpoczęciu posiedzenia Senat zatwierdza porządek obrad. Zmiana porządku obrad może nastąpić jedynie za zgodą większości członków Senatu obecnych na posiedzeniu.  Przewodniczący obradom może przesunąć rozpatrzenie wniesionej sprawy na następne posiedzenie Senatu.
3.Poszczególne sprawy są referowane przez tych członków Senatu, którzy wnosili o ich umieszczenie w porządku obrad. Pozostałe sprawy referuje rektor lub osoba przez niego wskazana.
4.Obrady Senatu są protokołowane.§ 31

1.Senat może powołać komisje stałe i doraźne, równocześnie określając zadania i uprawnienia tych komisji.
2.Komisje są powoływane do wszechstronnego badania spraw będących przedmiotem ich działalności i przygotowania dla potrzeb Senatu materiałów przydatnych do podejmowania decyzji przez Senat.
3.W skład komisji mogą wchodzić, poza członkami Senatu, także inne osoby zatrudnione w uczelni. Przewodniczącym komisji jest członek Senatu.

§ 32

1.Uchwały Senatu, z wyjątkiem wypadków określonych w ust. 2, są podejmowane w głosowaniu jawnym.
2.W głosowaniu tajnym podejmowane są uchwały:
1)w sprawach personalnych;
2)na wniosek rektora;
3)na wniosek członka Senatu, poparty w głosowaniu przez co najmniej 1/4 członków Senatu obecnych na posiedzeniu.
3.Uchwały Senatu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy statutowej liczby członków Senatu, chyba że ustawa lub statut określają wyższe wymagania.

§ 33

1.Uchwały i protokoły obrad Senatu są jawne dla wszystkich członków społeczności akademickiej uczelni, z zastrzeżeniem ust. 2.
2.Nie mogą być udostępnione te części protokołów obrad, które objęte są tajemnicą państwową, służbową albo inną tajemnicą prawnie chronioną, jeżeli osoba domagająca się dostępu do protokołu nie ma niezbędnych uprawnień.
3.Rektor ogłasza komunikaty informujące społeczność akademicką o podjętych uchwałach.


§ 34


1.W skład Konwentu wchodzą  przedstawiciele:
1)organów samorządu terytorialnego - nie więcej niż dwóch,
2)pracodawców - co najmniej pięciu,
3)uczelni.
2.W skład Konwentu mogą wchodzić przedstawiciele:
1)organów samorządu zawodowego,
2)instytucji i stowarzyszeń naukowych, zawodowych oraz twórczych,
3)organizacji pracodawców oraz organizacji samorządu gospodarczego,
4)instytucji finansowych,
5)uczelni, z którą uczelnia współpracuje.
3.Przewodniczący może zaprosić na posiedzenie Konwentu także inne osoby, których obecność uzna za celową ze względu na przedmiot obrad.
4.Członków Konwentu powołuje rektor.
5.Przewodniczącego oraz zastępcę wybiera Konwent na pierwszym posiedzeniu, zwołanym przez rektora, spośród członków Konwentu niezatrudnionych w uczelni.
6.Pracami Konwentu kieruje przewodniczący, a w wypadku jego nieobecności zastępca przewodniczącego.
7.Kadencja Konwentu trwa cztery lata i rozpoczyna się wraz z kadencją organów uczelni.
8.Przewodniczący zwołuje posiedzenie Konwentu przynajmniej raz na rok.
9.Konwent uchwala regulamin obrad określający organizację pracy i zasady głosowania.


 § 35

Do kompetencji Konwentu należy:
1)występowanie z głosem doradczym w sprawach:
1)planów rozwoju uczelni;
2)podjęcia przez uczelnię starań o utworzenie nowych kierunków i specjalności zawodowych szczególnie potrzebnych gospodarce regionu;
3)działalności inwestycyjnej uczelni;
4)pomocy w pozyskiwaniu środków finansowych na działalność uczelni;
2)wspieranie działalności uczelni w zakresie:
1)pomocy materialnej dla studentów i absolwentów;
2)nawiązywania współpracy z podmiotami społecznymi i gospodarczymi;
3)organizacji imprez naukowych, kulturalnych i sportowych;
4)promocji absolwentów uczelni na rynku pracy.

 § 36

1.Rektor kieruje działalnością uczelni i reprezentuje ją na zewnątrz.
2.Rektor jest przełożonym wszystkich pracowników i studentów uczelni.
3.Rektor opracowuje i realizuje strategię rozwoju uczelni.

§ 37

1.Rektor kieruje działalnością uczelni przy pomocy dwóch prorektorów, w tym jednego do spraw studiów.
2.W celu realizowania wyodrębnionych zadań rektor może powołać pełnomocników, ustalając na piśmie zakres udzielonego pełnomocnictwa.
3.Przy rektorze działa kolegium rektorskie jako organ doradczy. W jego skład wchodzą: prorektorzy, kanclerz, kwestor oraz – w uzasadnionych wypadkach – zaproszone przez rektora osoby.


IV. Zasady i tryb przeprowadzania wyborów oraz konkursów
 na kolegialne i jednoosobowe organy uczelni

 § 38

1.Organy uczelni są wyłaniane w trybie wyborów.
2.Zasady i tryb wyborczy dotyczą wyboru:
1)członków kolegium elektorów;
2)rektora lub prorektorów;
3)członków Senatu.

§ 39

1.Wybory organizuje i przeprowadza uczelniana komisja wyborcza, powołana przez Senat na wniosek rektora najpóźniej do końca lutego ostatniego roku kadencji.
2.W skład uczelnianej komisji wyborczej wchodzą:
1)trzech przedstawicieli nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego;
2)dwóch przedstawicieli pozostałych nauczycieli akademickich;
3)jeden przedstawiciel studentów;
4)jeden przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, zatrudniony na pełnym etacie w uczelni.
3.Prawo zgłaszania kandydata na członka uczelnianej komisji wyborczej przysługuje każdemu pracownikowi uczelni oraz studentom.
4.Na pierwszym posiedzeniu zwołanym przez rektora uczelniana komisja wyborcza wybiera swego przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza. Przewodniczący uczelnianej komisji wyborczej przewodniczy zebraniom wyborczym kolegium elektorów oraz otwartym zebraniom prezentującym kandydatów na rektora i prorektorów.
5.Kadencja komisji wyborczej trwa do chwili powołania nowej komisji wyborczej zgodnie z ust. 1-3.
6.Szczegółowy tryb postępowania w powołaniu uczelnianej komisji wyborczej określa Senat w drodze uchwały.
7.Funkcji członka uczelnianej komisji wyborczej nie można łączyć z pełnieniem w uczelni funkcji z wyboru. Osoba kandydująca na funkcję z wyboru jest zobowiązana do rezygnacji z członkostwa w uczelnianej komisji wyborczej, a na jej miejsce Senat powołuje inną osobę.

 § 40

1.Do zadań uczelnianej komisji wyborczej należy:
1)ustalenie i ogłoszenie kalendarza czynności wyborczych;
2)nadzór nad prawidłowym przebiegiem wyborów oraz zabezpieczenie dokumentacji wyborczej;
3)przeprowadzenie wyborów;
4)rozstrzyganie wątpliwości związanych z wyborami i interpretacja przepisów ordynacji wyborczej;
5)stwierdzenie o dokonaniu wyboru członków kolegium elektorów, członków Senatu, oraz wyboru rektora i prorektorów;
6)stwierdzenie nieważności wyborów w wypadku nieprawidłowego ich przebiegu.
2.Kalendarz wyborczy musi zawierać następujące informacje:
1)terminy wyborów,
2)miejsce i terminy zgłaszania kandydatów do kolegium elektorów,
3)miejsce i terminy zgłaszania kandydatów do Senatu,
4)miejsce i termin zgłaszania kandydatów na rektora.
3.Czas i miejsce przeprowadzenia wyborów podaje się do wiadomości w takim terminie, aby każdy wyborca miał możliwość wzięcia udziału w wyborach.§ 41

1. Uczelniane kolegium elektorów jest organem wyborczym uczelni wybierającym rektora i prorektorów. Jego skład jest następujący:
1)przedstawiciele nauczycieli akademickich, po trzech z każdego instytutu;
2)przedstawiciele nauczycieli akademickich, po jednym z każdego studium;
3)przedstawiciele studentów, po jednym z każdego instytutu, a w wypadku niespełnienia 20% minimalnego udziału przedstawicieli studentów, dodatkowe mandaty przydziela się kolejno instytutom z największą liczbą studentów, aż do spełnienia ustawowego minimum;
4)dwóch przedstawicieli pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.
2.Elektorzy kolegium uczelnianego wybierani są na zebraniach wyborczych w grupach pracowników:
1)nauczycieli akademickich w poszczególnych instytutach lub studiach;
2)pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.
3.Tryb wyboru przedstawicieli studentów w uczelnianym kolegium elektorów określa regulamin samorządu studentów.
4.Kandydatów na elektorów, zgłoszonych przez osoby uprawnione do głosowania z danej grupy wymienionej w ustępie 2, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie, komisja wyborcza podaje do ogólnej wiadomości co najmniej 3 dni przed terminem wyborów.
5.    W wypadku niemożności wyboru członka organu kolegialnego w instytucie lub w studium mandat pozostaje nieobsadzony.

 § 42

1.Czynne prawo wyborcze przysługuje pracownikom zatrudnionym w uczelni oraz studentom.
2.Bierne prawo wyborcze przysługuje zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy nauczycielom akademickim, dla których uczelnia jest podstawowym miejscem pracy, oraz pozostałym pracownikom, a także studentom. 
3.Każdemu z wyborców przysługuje prawo zgłaszania kandydata w wyborach przedstawicieli do Senatu i kolegium elektorów. Zgłoszenie powinno mieć formę pisemną.
4.Prawo zgłaszania kandydatów na rektora przy zastosowaniu trybu wyborczego przysługuje członkom kolegium elektorów. Zgłoszenie powinno mieć formę pisemną.
5.Kandydat może zostać umieszczony na liście wyborczej po wyrażeniu pisemnej zgody na kandydowanie.
6.Kandydaci winni być podani przez uczelnianą komisję wyborczą do ogólnej wiadomości co najmniej trzy dni przed zebraniem wyborczym.
7.Wybory organów jednoosobowych są ważne, jeśli bierze w nich udział więcej niż połowa uprawnionych do głosowania. Wybory przedstawicieli do organów kolegialnych są ważne, jeśli weźmie w nich udział ponad 1/3 uprawnionych do głosowania. Zasady te nie mają zastosowania do wyborów przedstawicieli studentów do organów kolegialnych; wybory te dokonują się przy zastosowaniu zasad określonych w regulaminie Samorządu Studentów.
8.We wszystkich wyborach wybrani zostają kandydaci, którzy uzyskali największą i kolejną liczbę głosów, stosownie do liczby miejsc do obsadzenia. 
9.    W wypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów uzyskało jednakową liczbę głosów stanowiącą o wyborze, przeprowadza się powtórne głosowanie na tych kandydatów przy zachowaniu zasad określonych w ustępach 7 i 8.

 § 43

1.Wyboru członków Senatu spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych w instytutach dokonuje się na zebraniach wszystkich nauczycieli akademickich danego instytutu.
2.Wyboru członków Senatu spośród studentów dokonuje się zgodnie z przepisami regulaminu Samorządu Studenckiego.
3.Wyboru członków Senatu spośród pracowników niebędących nauczycielami akademickimi dokonuje się na zebraniu tych pracowników.
4.Ta sama osoba nie może być wybrana do Senatu na więcej niż dwie następujące po sobie kadencje.

§ 44

1.Rektor uczelni jest wybierany spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego.


§ 45

1.Prorektorzy wybierani są przez kolegium elektorów spośród kandydatów przedstawionych przez rektora-elekta.
2.Kandydat na prorektora musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora.
3.Kandydatów na prorektorów przedstawia rektor-elekt spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych w uczelni w pełnym wymiarze czasu pracy. Kandydaci na funkcje prorektorów winni wyrazić pisemną zgodę na kandydowanie.
4.Osoba kandydująca na prorektora do spraw studiów musi uzyskać zgodę więcej niż 50% przedstawicieli studentów w uczelnianym kolegium elektorów. Niezajęcie stanowiska w terminie 5 dni uważa się za wyrażenie zgody.
5.Warunkiem pełnienia funkcji prorektora jest zatrudnienie w uczelni jako podstawowym miejscu pracy.


 § 46

1.Wyboru rektora dokonuje kolegium elektorów.
2.Wybory rektora odbywają się na specjalnym posiedzeniu kolegium elektorów, zwołanym przez przewodniczącego uczelnianej komisji wyborczej.
3.Wybory rektora odbywają się nie później niż do 31 maja w ostatnim roku upływającej  kadencji.
4.Posiedzenie kolegium elektorów w celu wyboru prorektorów odbywa się nie później niż w terminie 10 dni od dnia wyboru rektora.
5.Pozostałych wyborów, dla których nie określono terminu, dokonuje się w terminie do końca czerwca w ostatnim roku upływającej kadencji.
6.Przewodniczący uczelnianej komisji wyborczej zawiadamia niezwłocznie ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego o wyborze rektora.
 § 47

1.Wszystkie głosowania są tajne i odbywają się poprzez oddanie głosu do urny, przy czym karty do głosowania winny zawierać nazwiska wszystkich kandydatów w porządku alfabetycznym, a wybór odbywa się przez postawienie znaku X przy nazwisku kandydata, na którego oddawany jest głos. W wypadku zgłoszenia tylko jednej kandydatury na miejsce jednomandatowe, karty wyborcze powinny zawierać do wyboru opcje TAK i NIE oraz miejsca na postawienie znaku X przy każdej z nich.
2.Głos jest nieważny, jeśli:
1)został oddany na karcie innej niż wydana przez komisję wyborczą; 
2)dopisano na karcie nazwiska niefigurujące na liście wyborczej;
3)konieczne było postawienie znaku X, a nie zostało to dokonane;
4)postawiono więcej znaków X niż liczba wybieranych w danym głosowaniu.

 § 48

1.Kadencja kolegialnych i jednoosobowych organów uczelni trwa cztery lata i rozpoczyna się 1 września w roku wyborów, a kończy 31 sierpnia w roku, w którym upływa kadencja.
2.Kadencja uczelnianego kolegium elektorów upływa z chwilą wyboru kolegium elektorów na nową kadencję.
3.Jeżeli mandat członka organu kolegialnego lub wyborczego wygasa podczas trwania kadencji, przeprowadza się wybory uzupełniające w tym samym trybie co wybory właściwe.
4.Wyboru w trybie, o którym mowa w ust. 3, dokonuje się na okres do końca kadencji organu.

 § 49

1.Mandat organu jednoosobowego oraz mandat członka organu kolegialnego pochodzącego z wyboru wygasa przed upływem kadencji w wypadku:
1)śmierci;
2)utraty biernego prawa wyborczego;
3)ukończenia studiów lub skreślenia z listy studentów;
4)zrzeczenia się mandatu lub rezygnacji z zajmowanego stanowiska;
5)ukarania karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy.
2.Zrzeczenie się mandatu lub rezygnacja z zajmowanego stanowiska następuje na piśmie i obejmuje okres pozostały do końca kadencji.
3.Wygaśnięcie mandatu stwierdza Senat.
4.W razie odwołania lub wygaśnięcia mandatu osoby piastującej funkcję rektora lub prorektora w czasie trwania kadencji kolegium elektorów, w terminie nie dłuższym niż 30 dni, dokonuje nowego wyboru na odpowiednie stanowisko na okres do końca kadencji.
    

 § 50

W wyjątkowych sytuacjach, po uzyskaniu opinii Senatu rektor może powołać spośród osób  zatrudnionych w uczelni osoby, do pełnienia funkcji o których mowa w § 14, § 17, § 20 i § 37 ust. 1 na czas określony, nie dłuższy jednak niż rok.V. Pracownicy uczelni

§ 51

1.Pracownikami uczelni są nauczyciele akademiccy oraz pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi.
2.Nauczycielami akademickimi uczelni są pracownicy dydaktyczni, dyplomowani bibliotekarze oraz dyplomowani pracownicy dokumentacji i informacji naukowej.
3.Pracownicy dydaktyczni są zatrudniani na stanowiskach:
1)profesora zwyczajnego;
2)profesora nadzwyczajnego;
3)profesora wizytującego;
4)starszego wykładowcy;
5)wykładowcy;
6)asystenta;
7)lektora lub instruktora.

 § 52

1.Pracownicy dydaktyczni są obowiązani:
1)kształcić i wychowywać studentów;
2)podnosić swoje kwalifikacje zawodowe;
3)uczestniczyć w pracach organizacyjnych uczelni.
2.Nauczyciele akademiccy zatrudnieni w uczelni mogą uczestniczyć w pracach badawczych. Warunki prowadzenia tych prac określa Senat. § 53

Nauczycielami akademickimi na poszczególnych stanowiskach mogą być osoby odpowiadające kryteriom określonym w ustawie, a ponadto spełniające dodatkowe wymagania i kwalifikacje zawodowe określone w statucie.
 
 § 54

1.Na stanowisku profesora nadzwyczajnego może być zatrudniona osoba posiadająca co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego.
2.Na stanowisku profesora wizytującego może być zatrudniona osoba niespełniająca wymagań określonych odpowiednio w art. 114 ust. 2 i 3 ustawy, jeżeli posiada co najmniej stopień naukowy doktora oraz znaczące osiągnięcia w pracy naukowej, zawodowej lub artystycznej, potwierdzone przez Senat uczelni na podstawie dwóch opinii opracowanych przez osoby posiadające stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy profesora, niezatrudnione w PWSZ w Krośnie.
3.Na stanowisku starszego wykładowcy może zostać zatrudniona osoba posiadająca co najmniej stopień  doktora i doświadczenie zawodowe związane z uprawianą przez siebie specjalnością zdobyte poza szkolnictwem wyższym w okresie co najmniej pięciu lat.
4.Na stanowisku wykładowcy może zostać zatrudniona osoba posiadająca tytuł zawodowy magistra lub równorzędny i doświadczenie zawodowe związane z uprawianą przez siebie specjalnością zdobyte poza szkolnictwem wyższym w okresie co najmniej pięciu lat lub posiadająca stopień naukowy doktora.
5.Na stanowisku asystenta może być zatrudniona osoba posiadająca tytuł zawodowy magistra lub równorzędny, której otwarto przewód doktorski.
6.Zatrudnienie na stanowisku asystenta następuje na okres trzech lat, z możliwością przedłużenia na dwa następne lata, jeżeli osoba ta uzyskała pozytywną ocenę związaną z zaawansowaniem pracy nad rozprawą doktorską.
7.Bieg terminów, o których mowa w ust. 6, ulega zawieszeniu na czas trwania urlopu macierzyńskiego i wychowawczego lub urlopu dla poratowania zdrowia.

§ 55

1.Zatrudnienie nauczyciela akademickiego w wymiarze przewyższającym połowę etatu na czas określony lub nieokreślony następuje po przeprowadzeniu otwartego konkursu.
2.Komisję konkursową powołuje rektor.
3.Konkurs ogłasza rektor przez podanie jego warunków do publicznej wiadomości.
4.Informacja o konkursie powinna zawierać:
1)określenie wymagań stawianych kandydatowi;
2)wykaz wymaganych dokumentów;
3)termin składania dokumentów;
4)termin rozstrzygnięcia konkursu.
5.W skład komisji konkursowej wchodzą: 3 nauczyciele akademiccy w tym:  przewodniczący, osoba mająca być bezpośrednim przełożonym zatrudnianego pracownika oraz osoba posiadająca stopień naukowy doktora habilitowanego.
6.Jeżeli konkurs dotyczy zatrudnienia na stanowisko profesora, to co najmniej jedna z osób reprezentujących ten sam obszar wiedzy, o których mowa w ust. 5, winna posiadać co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego.
7.Komisja analizuje dokumenty przedstawione przez kandydatów, a jeśli uzna za potrzebne – przeprowadza z nimi rozmowy kwalifikacyjne. Kryterium decydującym o wyborze zwycięzcy konkursu są kwalifikacje kandydata. Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego komisja przeprowadza głosowanie. Komisja może też zakończyć pracę bez rozstrzygnięcia konkursu.
8.Komisja przedstawia rektorowi informację o przebiegu konkursu i jego wyniku. W wypadku braku kandydatów lub braku rozstrzygnięcia rektor zamyka konkurs.


§ 56

1.Stosunek pracy z nauczycielem akademickim nawiązuje rektor uwzględniając wyniki konkursu, po zasięgnięciu opinii Senatu.
2.Rozwiązanie przez rektora stosunku pracy z nauczycielem akademickim następuje na wniosek zainteresowanego pracownika, kierownika jednostki organizacyjnej lub z inicjatywy rektora.
3.Stosunek pracy z mianowanym nauczycielem akademickim może być rozwiązany w trybie art. 125 ustawy na mocy decyzji rektora po uzyskaniu zgody Senatu.
4.Rektor, podejmując decyzję o zatrudnieniu pracownika, dokonuje wyboru mianowania lub umowy o pracę jako podstawy zatrudnienia biorąc pod uwagę:
1)czy zatrudnienie w uczelni jest podstawowym miejscem pracy;
2)czy zatrudniana osoba może być wliczona do minimum kadrowego określonego przez odrębne przepisy dla danego kierunku studiów.
5.Na podstawie mianowania zatrudnić można wyłącznie nauczyciela akademickiego posiadającego tytuł naukowy profesora.


 § 57
 
1.Rektor może zgodnie z art. 130 ust. 4 ustawy obniżyć wymiar zajęć dydaktycznych nauczycielowi akademickiemu, jeśli:
1)nauczyciel pełni funkcję w organach uczelni lub został powołany do pełnienia innych funkcji statutowych;
2)nauczyciel wykonuje czynności pozadydaktyczne na rzecz studentów;
3)zostało wszczęte postępowanie habilitacyjne pracownika zatrudnionego w uczelni jako podstawowym miejscu pracy;
4)nauczyciel kieruje zespołem prowadzącym prace naukowo-badawcze lub realizuje bardzo ważne dla uczelni zadania.
2.Obniżenie wymiaru zajęć obowiązuje w roku akademickim, na który zostało przyznane i może zostać przedłużone na rok następny.
3.Senat może obniżyć rektorowi wymiar zajęć dydaktycznych.


§ 58

1.Szczegółowy zakres i wymiar obowiązków nauczyciela akademickiego zatrudnionego w instytucie ustala dyrektor instytutu.
2.Szczegółowy zakres i wymiar obowiązków nauczyciela akademickiego zatrudnionego w jednostce ogólnouczelnianej ustala kierownik tej jednostki.


 § 59

1.Nauczycielowi akademickiemu, za jego zgodą, może być powierzone prowadzenie zajęć dydaktycznych w wymiarze przekraczającym liczbę godzin ponadwymiarowych określoną w art. 131 ust. 1 ustawy. Liczba godzin ponadwymiarowych nie może być większa niż 100% pensum dydaktycznego obowiązującego nauczyciela.
2.Powierzenie dodatkowych zajęć, o których mowa w ust. 1, następuje na uzasadniony wniosek dyrektora instytutu lub kierownika studium, w którym zatrudniony jest nauczyciel akademicki, po zatwierdzeniu przez prorektora. Wniosek wymaga pisemnej zgody nauczyciela akademickiego.

§ 60

1.Bieżąca ocena nauczycieli akademickich jest obowiązkiem ich bezpośrednich przełożonych.
2.Wszyscy nauczyciele akademiccy podlegają okresowej ocenie, w szczególności w zakresie należytego wykonywania obowiązków, o których mowa w art. 111 ustawy.
3.Oceny nauczycieli akademickich dokonują komisje powołane przez Senat na wniosek rektora.
4.Ocena dokonywana jest nie rzadziej niż raz na cztery lata lub na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej, w której nauczyciel jest zatrudniony.
5.Komisja może zasięgać opinii ekspertów spoza uczelni.
6.Regulamin komisji ds. okresowej oceny nauczycieli akademickich określi Senat w drodze uchwały.

§ 61

1.Podstawę oceny nauczyciela akademickiego stanowią jego osiągnięcia w zakresie kształcenia i wychowywania studentów, podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych oraz udział w pracach organizacyjnych uczelni.
2.Przy ocenie osiągnięć w zakresie kształcenia uwzględnia się:
1)wyniki hospitacji;
2)publikacje dydaktyczne, w tym opracowane podręczniki, skrypty i materiały pomocnicze do zajęć;
3)ocenę studentów ustaloną na podstawie anonimowej ankiety dotyczącej wykonywania obowiązków dydaktycznych.
3.Przy ocenie osiągnięć w zakresie wychowania studentów uwzględnia się:
1)prowadzenie studenckich kół naukowych i grup zainteresowań dla studentów;
2)współudział w organizowaniu imprez i spotkań aktywizujących środowisko studenckie;
3)współpracę z organami samorządu studenckiego;
4)pracę w komisjach stypendialnych.
4.Przy ocenie aktywności nauczyciela akademickiego w zakresie podnoszenia swoich kwalifikacji uwzględnia się:
1)awanse naukowe;
2)uczestnictwo w pracach badawczych;
3)publikacje naukowe, wdrożenia i projekty;
4)udział w konferencjach naukowych, studiach podyplomowych i szkoleniach.
5.Przy ocenie aktywności w pracach organizacyjnych uczelni uwzględnia się:
1)udział w komisjach i zespołach problemowych;
2)udział w organizacji procesu dydaktycznego;
3)udział w organizowaniu konferencji;
4)działalność popularyzatorską;
5)udział w komisjach rekrutacyjnych;
6)pełnienie innych funkcji organizacyjnych w uczelni;
7)inna działalność (wolontariat, promocja uczelni) zlecona przez przełożonych.
6.Ocenę określoną w ust. 2 pkt 3 bierze się pod uwagę przy ustalaniu całokształtu osiągnięć działalności dydaktycznej i wychowawczej nauczyciela akademickiego.

§ 62

1.Podmiot wskazany w § 60 ust. 3 sporządza ocenę okresową na arkuszu zatwierdzonym przez Senat.
2.Zasady i tryb opracowania i przeprowadzenia ankiety służącej wyrażeniu opinii przez studentów określa rektor.
3.Zbiorcze wyniki ankiety przedstawia na posiedzeniu Senatu prorektor wskazany przez rektora, natomiast kierownicy jednostek, po zapoznaniu się z ankietami dotyczącymi owych jednostek, zapoznają z ich wynikami podległych sobie pracowników.
4.Wyniki ankiety bierze się pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o przedłużeniu zatrudnienia, rozwiązaniu stosunku pracy oraz przy ustalaniu wynagrodzenia nauczyciela akademickiego.
5.W żadnym z wypadków, o których mowa w ust. 4, nie może zostać złamana zasada anonimowości ankiet studenckich.

§ 63

1.Ocena nauczyciela akademickiego zostaje mu przedstawiona wraz z uzasadnieniem na piśmie przez przewodniczącego komisji dokonującej oceny.
2.Od dokonanych ocen służy nauczycielowi akademickiemu odwołanie bezpośrednio do odwoławczej komisji oceniającej.
3.Odwołanie wnosi się w terminie czternastu dni od dnia przedstawienia nauczycielowi akademickiemu oceny; o możliwości i terminie wniesienia odwołania należy poinformować osobę ocenianą.
4.Odwoławcza komisja oceniająca powinna rozpoznać odwołanie w terminie trzydziestu dni od daty otrzymania odwołania wraz z aktami sprawy.
5.Odwoławcza komisja oceniająca utrzymuje zaskarżoną ocenę w mocy albo zmienia ją na korzyść odwołującego się nauczyciela akademickiego.
6.Decyzja odwoławczej komisji oceniającej jest ostateczna.

§ 64

1.Wnioski wynikające z oceny mogą być uwzględniane przy:
2)wnioskowaniu o wyróżnienia i odznaczenia,
3)powierzaniu stanowisk kierowniczych,
4)ustalaniu wysokości wynagrodzenia.
2.Negatywna ocena otrzymana dwukrotnie podczas kolejnych ocen w okresie nie krótszym niż rok stanowi podstawę rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem akademickim zgodnie z art. 124 ust. 1 pkt. 3 ustawy.

 § 65

1.Tryb udzielania nauczycielowi akademickiemu urlopu wypoczynkowego określa rektor.
2.Urlopu, o którym mowa w art. 134 ust. 1-4 ustawy, może udzielić rektor na umotywowany wniosek pracownika, zaopiniowany, odpowiednio do miejsca pracy, przez dyrektora instytutu lub kierownika ogólnouczelnianej jednostki organizacyjnej.
3.W wypadku urlopu naukowego związanego z przygotowaniem rozprawy doktorskiej wymagana jest również opinia promotora.
4.Rozpatrując wniosek o udzielenie urlopu zgodnie z ust. 2 rektor uwzględnia przede wszystkim to, czy tematyka prowadzonych prac naukowych, w związku z którymi udzielany jest urlop, mieści się w profilu działalności uczelni.
5.Urlopu, o którym mowa w art. 134 ust. 5 ustawy, udziela rektor na pisemny wniosek nauczyciela akademickiego. Do wniosku nauczyciel akademicki dołącza orzeczenie  uprawnionego lekarza. Rektor może zażądać orzeczenia komisji lekarskiej powołanej w placówce opieki zdrowotnej, z którą uczelnia zawarła umowę o świadczenie takich usług.

§ 66

Pracownicy uczelni niebędący nauczycielami akademickimi są zatrudniani na podstawie umowy o pracę. Umowę o pracę zawiera z nimi kanclerz.


 § 67

1.Nauczyciel akademicki podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej za postępowanie uchybiające obowiązkom nauczyciela akademickiego lub godności zawodu nauczyciela akademickiego.
2.Do orzekania w sprawach dyscyplinarnych nauczycieli akademickich powołuje się uczelnianą komisję dyscyplinarną do spraw nauczycieli akademickich.
3.Członków uczelnianej komisji dyscyplinarnej do spraw nauczycieli akademickich wybiera Senat na wniosek rektora.
4.W skład uczelnianej komisji dyscyplinarnej do spraw nauczycieli akademickich Senat wybiera:
1)po jednym nauczycielu akademickim z każdego instytutu spośród pracowników posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego;
2)po jednym nauczycielu akademickim z każdego instytutu spośród pozostałych nauczycieli akademickich;
3)po jednym przedstawicielu studentów z każdego instytutu.
5.Senat wybiera spośród członków komisji przewodniczącego i zastępcę uczelnianej komisji dyscyplinarnej do spraw nauczycieli akademickich. Przewodniczącym i zastępcą może być tylko osoba posiadająca tytuł profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego.
6.Członkami uczelnianej komisji dyscyplinarnej do spraw nauczycieli akademickich nie mogą być osoby pełniące funkcje: rektora, prorektora lub dyrektora instytutu.
7.Kadencja komisji, o której mowa w ust. 2, trwa cztery lata i rozpoczyna się z początkiem kadencji organów uczelni.
8.Rektor powołuje na okres kadencji organów uczelni rzecznika dyscyplinarnego dla nauczycieli akademickich spośród nauczycieli akademickich posiadających co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego.


§ 68

1.Nauczyciele akademiccy mogą otrzymywać nagrody rektora za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne lub organizacyjne albo za całokształt dorobku.

§ 69

1.Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi mogą otrzymywać za osiągnięcia w pracy zawodowej nagrody rektora.
2.Wnioski o przyznanie nagród, o których mowa w ust. 1, wraz z uzasadnieniem, przedstawia rektorowi kanclerz.
3.Rektor może przyznać nagrody także z własnej inicjatywy.
4.Nagrody rektora dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi mogą być przyznane w wypadku:
1)wybitnych osiągnięć w pracy zawodowej;
2)wdrożenia innowacyjnych rozwiązań z zakresu organizacji pracy lub ochrony mienia uczelni;
3)wyróżniającego wykonywania powierzonych obowiązków.
5.Środki na nagrody rektora naliczane zgodnie z art. 155 ust. 8 ustawy są dzielone na poszczególne jednostki administracji i obsługi uczelni proporcjonalnie do ich funduszu płac.

VI.Studia i studenci

   § 70 

1.Uczelnia prowadzi studia wyższe w formie studiów stacjonarnych i studiów niestacjonarnych, zgodnie z przysługującymi jej uprawnieniami.
2.Uczelnia może prowadzić studia o profilu praktycznym z udziałem podmiotów gospodarczych.
3.Organizację i tok studiów oraz związane z nimi prawa i obowiązki studenta określa regulamin studiów.
4.Studia w uczelni są prowadzone według planów studiów i programów kształcenia, z uwz-ględnieniem efektów kształcenia zgodnych z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego.
5.Organizację i tok studiów podyplomowych, kursów dokształcających i szkoleń określają odpowiednie regulaminy.

 § 71   

1.Wykłady w uczelni są otwarte.
2.Uczelnia może prowadzić wykłady i inne formy kształcenia typu otwartego dla słuchaczy  niebędących studentami.


 § 72

1.Uczelnia może pobierać opłaty za studia lub świadczone usługi edukacyjne związane z:
1)kształceniem studentów na studiach niestacjonarnych,
2)powtarzaniem określonych zajęć na studiach stacjonarnych z powodu niezadowalających wyników w nauce;
3)prowadzeniem studiów w języku obcym;
4)prowadzeniem zajęć nieobjętych planem studiów, w tym zajęć uzupełniających efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego stopnia na określonym kierunku;
5)prowadzeniem studiów podyplomowych, kursów dokształcających oraz szkoleń;
6)przeprowadzaniem potwierdzania efektów uczenia się.
2.Wysokość opłat, o których mowa w ust. 1 oraz zasady pobierania opłat i warunki zwalniania z opłat określa się zgodnie z art. 99 ust. 2, 3 i 5  ustawy.


 § 73

1.Przyjęcia na studia wyższe prowadzone są zgodnie z art. 169 ustawy oraz uchwałami Senatu, o których mowa w art. 169 ust. 2 ustawy.
2.Uchwały Senatu, o których mowa w ust. 1, podawane są do publicznej wiadomości w informatorach dla kandydatów na studia wyższe, na stronach internetowych uczelni oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.
3.Rekrutację na studia prowadzą komisje rekrutacyjne powołane przez rektora. Podejmują one decyzje w sprawach przyjęcia na studia.
4.Od decyzji komisji rekrutacyjnej służy odwołanie, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji, do uczelnianej komisji rekrutacyjnej powołanej przez rektora. Podstawą odwołania może być jedynie naruszenie warunków i trybu rekrutacji na studia. Decyzję podejmuje uczelniana komisja rekrutacyjna; decyzja ta jest ostateczna.
5.W skład komisji rekrutacyjnych wchodzą nauczyciele akademiccy, a w skład uczelnianej komisji rekrutacyjnej także przedstawiciele samorządu studenckiego.

§ 74

Osoba przyjęta na studia nabywa prawa studenta z chwilą immatrykulacji i złożenia następującego ślubowania:
„Ślubuję uroczyście, że będę wytrwale dążyć do zdobywania wiedzy i rozwoju własnej osobowości, odnosić się z szacunkiem do władz uczelni i wszystkich członków jej społeczności, stosować prawa i obyczaje akademickie oraz całym postępowaniem dbać o godność i honor studenta Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie”.


 § 75

Student może studiować według indywidualnego  programu studiów, w tym planu studiów i na zasadach ustalonych przez Senat uczelni.

§ 76

Prawa i obowiązki studentów określa ustawa oraz regulamin studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie.


§ 77


1.Studenci uczelni tworzą samorząd studencki, którego uprawnienia i zasady działania określa ustawa i regulamin samorządu studenckiego.
2.Studenci mają prawo do zrzeszania się w uczelnianych organizacjach studenckich, w szczególności w kołach naukowych oraz zespołach artystycznych i sportowych.


§ 78

Studenci mają prawo do ubiegania się o pomoc materialną, na warunkach określonych w ustawie oraz regulaminie ustalonym przez rektora w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego.
 § 79

1.Za postępowanie uchybiające godności studenta oraz za naruszenie przepisów obowiązujących w uczelni, student ponosi odpowiedzialność przed komisjami dyscyplinarnymi.
2.Do orzekania w sprawach dyscyplinarnych studentów powołuje się:
1) komisję dyscyplinarną dla studentów;
2) odwoławczą komisję dyscyplinarną dla studentów.
3.Senat na wniosek rektora po zaopiniowaniu przez samorząd studencki powołuje komisję dyscyplinarną dla studentów w składzie:
1)po jednym przedstawicielu nauczycieli akademickich z każdego instytutu;
2)po jednym studencie z każdego instytutu.
4.Senat powołuje odwoławczą komisję dyscyplinarną dla studentów w składzie:
1)po jednym przedstawicielu nauczycieli akademickich z każdego instytutu;
2)po jednym studencie z każdego instytutu.
5.Nie można być jednocześnie członkiem komisji dyscyplinarnej dla studentów i odwoławczej komisji dyscyplinarnej dla studentów.
6.Kandydatów do komisji, o których mowa w ust. 3 i 4, zgłaszają spośród nauczycieli akademickich – dyrektorzy instytutów, a spośród studentów – organ samorządu studenckiego uczelni.
7.Senat wybiera spośród nauczycieli akademickich członków komisji, o których mowa w ust. 2, przewodniczących tych komisji oraz po jednym zastępcy przewodniczącego.
8.Kadencja komisji, o których mowa w ust. 2, rozpoczyna się 1 stycznia roku następującego po wyborze organów uczelni i trwa cztery lata. Kadencja studentów-członków komisji trwa jeden rok.
9.Do wyborów uzupełniających skład komisji stosuje się odpowiednio tryb określony w ust. 3-7.
10.Rektor powołuje na okres kadencji organów uczelni rzecznika dyscyplinarnego do spraw studentów spośród nauczycieli akademickich.

 § 80

1.Przewodniczący komisji dyscyplinarnych, o których mowa w § 79 ust. 2, wyznaczają składy orzekające i ich przewodniczących.
2.Komisja dyscyplinarna orzeka w składzie złożonym z przewodniczącego składu orzekającego, którym jest nauczyciel akademicki, oraz w równej liczbie z nauczycieli akademickich i studentów.

VII. Mienie, finanse i administracja uczelni


 § 81

Uczelnia, w ramach posiadanych środków, prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na podstawie planu rzeczowo-finansowego zatwierdzonego przez Senat.

 § 82

1.Uczelnia może prowadzić, wyodrębnioną w formie jednostek organizacyjnych, spółek, fundacji lub stowarzyszeń, działalność gospodarczą w zakresie badań naukowych, handlu i usług oraz produkcji.
2.Podmioty, o których mowa w ust. 1, tworzy, przekształca i likwiduje rektor na wniosek kanclerza, za zgodą Senatu.

 § 83

1.Uczelnia tworzy własny fundusz stypendialny, o którym mowa w art. 104 ust. 1 ustawy, przeznaczony na stypendia dla pracowników i studentów.
2.Stypendia z tego funduszu mogą być przyznawane niezależnie od stypendiów, o których mowa w art. 173 ust. 1 ustawy.
3.Regulamin wykorzystania funduszu, o którym mowa w ust. 1, określa Senat.


 § 84

Czynności prawnych, dotyczących praw i obowiązków majątkowych uczelni, dokonuje rektor, a w zakresie pełnomocnictwa udzielonego przez rektora także prorektor lub kanclerz.

§ 85

1.Kanclerz kieruje administracją i gospodarką uczelni:
1)podejmuje działania zapewniające właściwe wykorzystanie majątku uczelni oraz jego powiększanie;
2)organizuje i koordynuje działalność administracyjną, finansową, techniczną i gospodarczą uczelni;
3)zatrudnia pracowników administracji i obsługi i jest ich przełożonym;
4)podejmuje decyzje dotyczące mienia uczelni w zakresie zwykłego zarządu, z wyłączeniem spraw zastrzeżonych w ustawie lub statucie dla organów uczelni
5)określa zasady dotyczące zarządzania majątkiem uczelni.
2.Rektor może upoważnić pisemnie kanclerza do załatwiania innych spraw niewymienionych w statucie.

§ 86

1.Kanclerza zatrudnia rektor po zasięgnięciu opinii Senatu.
2.Kanclerz składa rektorowi sprawozdanie z działalności i odpowiada za swoją działalność przed rektorem.

 § 87

1.Kwestor pełni funkcję głównego księgowego i jest zastępcą kanclerza. Obowiązki i uprawnienia kwestora jako głównego księgowego regulują odrębne przepisy.
2.Kwestora powołuje i odwołuje rektor na wniosek kanclerza.
3.Radca prawny, pełnomocnik ds. informacji niejawnych, specjalista ds. obronnych i specjalista ds. kadr podlegają bezpośrednio rektorowi.

VIII. Utrzymanie porządku i bezpieczeństwa na terenie uczelni

§ 88

1.Zgromadzenia na terenie uczelni odbywają się zgodnie z przepisami działu V ustawy.
2.Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia na terenie uczelni należy złożyć rektorowi na piśmie co najmniej na dwadzieścia cztery godziny przed rozpoczęciem zgromadzenia. W wypadkach uzasadnionych nagłością sprawy rektor może przyjąć zawiadomienie w krótszym terminie.
3.Zawiadomienie powinno zawierać:
1)imiona i nazwiska oraz adresy osób, które zwołują zgromadzenie bądź są odpowiedzialne za jego przeprowadzenie, w tym przewodniczącego zgromadzenia;
2)dokładne wskazanie miejsca i terminu zgromadzenia;
3)cel i program zgromadzenia.
4.Zgromadzenie nie może zakłócać pracy ani uniemożliwiać nauki osobom niebiorącym w nim udziału, winno przebiegać z zachowaniem ogólnie obowiązujących przepisów prawa i powszechnie przyjętych norm obyczajowych.
5.Rektor może delegować na zgromadzenie swego przedstawiciela, który ma prawo, po uprzedzeniu organizatorów, rozwiązać zgromadzenie, jeżeli przebiega ono z naruszeniem przepisów prawa.
6.Z chwilą rozwiązania lub zamknięcia zgromadzenia jego uczestnicy są obowiązani bez nieuzasadnionej zwłoki opuścić miejsce, w którym odbywało się zgromadzenie.
7.Pracownicy i studenci, którzy przeszkadzają lub usiłują przeszkodzić w organizowaniu zgromadzenia lub zakłócają jego przebieg, nie podporządkowują się zarządzeniom przewodniczącego zgromadzenia lub przedstawiciela rektora, bądź zwołują zgromadzenie bez wymaganego zawiadomienia lub zgody rektora albo naruszają przepisy prawa powszechnie obowiązującego, podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej niezależnie od innych rodzajów odpowiedzialności prawnej.


IX. Postanowienia końcowe

 § 89

1.Z dniem wejścia w życie niniejszego statutu traci moc statut zatwierdzony przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dniu 27 marca 2007 roku.
2.Interpretacji przepisów niniejszego statutu dokonuje Senat.
3.Do zmian niniejszego statutu stosuje się przepisy dotyczące jego uchwalenia. 

 

 
zporr
Zakupu oprogramowania dokonano w ramach projektu “Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego"
bip
© 2010.All rights reserved. Realizacja: ideo,
Powered by CMS Edito