start

Aktualności

Konsultacje Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2030

28-11-2019

 

 

 

 

W dniu 27 listopada 2019 roku w auli PWSZ w Krośnie, przy ul. Dmochowskiego 12, w ramach Podkarpackiego Forum Samorządowego, odbyły się konsultacje społeczne dotyczące projektu Strategii rozwoju województwa - Podkarpackie 2030. Dokument ten określi najważniejsze założenia i kierunki rozwoju naszego regionu na kolejną dekadę. To także między innymi podstawa późniejszego podziału pieniędzy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, czyli jednej z najważniejszych form finansowego wsparcia ze środków UE dla firm, samorządów, instytucji i stowarzyszeń.

Na spotkaniu obecni byli wicemarszałkowie województwa podkarpackiego Ewa Draus i Piotr Pilch, posłowie Piotr Babinetz i Adam Śnieżek, przedstawiciele samorządów, stowarzyszeń, pracownicy i studenci PWSZ w Krośnie. Spotkanie prowadził dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego dr Paweł Wais.

Spotkanie otworzył Rektor prof. dr hab. Grzegorz Przebinda, który wskazał na duże zaangażowanie środków unijnych w rozbudowę infrastruktury krośnieńskiej uczelni. Budynki uczelni, usytuowane w rożnych częściach miasta, powstały między innymi dzięki dotacjom z funduszy unijnych. Zaznaczył, że współpraca z Urzędem Marszałkowskim przebiega wzorowo.

 

Rektor w swoim wystąpieniu powiedział: - W uczelni dbamy o to, by rozwijać nie tylko studia techniczne i inżynierskie ale także humanistyczne. Kształcimy w zakresie języka angielskiego, hiszpańskiego, niemieckiego oraz rosyjskiego, ponieważ uważamy, że młody człowiek, oprócz języka ojczystego, powinien znać bardzo dobrze co najmniej dwa języki obce. Jesteśmy bardzo silną placówką kulturotwórczą w regionie. Organizujemy wiele przedsięwzięć w duchu nowoczesnej międzynarodowej humanistyki, w duchu bliskiej sercu Janowi Pawłowi II Europie, od Atlantyku aż po Ural. Po to kształcimy młodych ludzi, żeby nie było wojen w Europie. Taka jest misja rektora podkarpackiej uczelni. Co roku organizujemy Międzynarodowy Festiwal Młodzieży, na który przyjeżdżają studenci i opiekunowie z uczelni od Atlantyku, czyli Portugalii, aż po Ural, czyli z Jekaterynburga. Umowy podpisane z uczelniami w Stanach Zjednoczonych również przyczyniają się zacieśniania współpracy międzynarodowej.

Rektor zaznaczył, że uczelnia stara się wnieść znaczący wkład do ochrony środowiska w regionie podkarpackim. Jego Magnificencja zakończył apelem o ekologię, o dbałość o czyste powietrze. Wyraził nadzieję, że zarówno humanistyka, jak i ekologia znajdą swoje godne miejsce w strategii. Rektor poinformował również zebranych, że uczelnia wystąpiła z wnioskiem do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o zmianę nazwy uczelni na „Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie”.

W dalszej części głos zabrał prorektor ds. rozwoju dr hab. Zbigniew Barabasz, który podkreślał, że elementem rozwojowym, o którym często się zapomina są regionalne uczelnie, które powinny być bardzo ważne dla lokalnego środowiska. Ważne jest również zabezpieczenie w regionie kadr z wyższym wykształceniem. Prorektor wskazał, że jeżeli nie będzie nacisku na uczelnie, które kształcą praktycznie i dualnie, to jego zdaniem małe ośrodki nie będą się rozwijać.

Prorektor Zbigniew Barabasz wnioskował o zapis w strategii, który wspierałby także uczelnie regionalne, których jest 5 w naszym województwie, a które w analizie regionu Krosna w ogóle się nie pojawiły. Z jednej strony widać, że Krosno dobrze się rozwija, ale już tego samego nie można powiedzieć o powiecie ziemskim. Zwrócił uwagę na specyficzną sytuację na lokalnym rynku pracy. Pięć lat temu Krosno miało najniższe bezrobocie i równocześnie najniższe zarobki w województwie.

Poprosił o wsparcie dla kształcenia młodych ludzi. Zaznaczył, że mówienie o uczelni jako wyłącznie o studiach wyższych jest zbyt dużym uproszczeniem. Samorząd może podjąć działania, które nakierowane będą na promowanie rozwoju naukowego dla kształcenia dzieci. To mogą być akademie dziecięce, laboratoria, zajęcia praktyczne realizowane na uczelni. To jest przenikanie się edukacji i szkolnictwa wyższego. Prorektor zaproponował również powołanie przy marszałku województwa ciała doradczego w postaci kolegium Rektorów podkarpackich uczelni publicznych.

Dawid Lasek – Stowarzyszenie Euroregion Karpacki – zwrócił uwagę, że region powinien być aktywnym uczestnikiem współpracy transgranicznej. W strategii należy powiedzieć wprost, że aspirujemy jako region o status lidera procesów rozwojowych w Karpatach. Należy wyodrębnić w powstającym dokumencie turystyki jako odrębnej specjalizacji.

Poseł Piotr Babinetz oraz wicestarosta krośnieński Andrzej Guzik położyli nacisk na rozwój infrastruktury komunikacyjnej. W pierwszej kolejności na modernizację drogi wojewódzkiej Krosno-Lutcza oraz łącznicy kolejowej Jedlicze-Szebnie, które to inwestycje zdaniem posła Babinetza powinny zostać wprost zapisane w strategii.

Katarzyna Madej, reprezentująca rowerzystów i turystów, zaapelowała o umieszczenie w strategii planów dotyczących rozwoju infrastruktury rowerowej oraz rozbudowę tras rowerowych ze szczególnym naciskiem na utworzenie szlaku rowerowego Solina-Zakopane.

Zastępca prezydenta miasta Krosna – Tomasz Soliński podkreślał potrzebę rozwijania linii kolejowej, drogi z Krosna do Rzeszowa przez Lutczę oraz drogi S19.

Przedstawicielka Stowarzyszenia Wspólnota poruszyła temat sprowadzania śmieci spoza granic kraju i spalania ich w spalarni na terenie gminy Jedlicze, podkreślając jednocześnie jak ważne jest, aby monitorować poziom zanieczyszczenia powietrza i ocenić, czy nie są przekraczane dopuszczalne normy.

Roman Bzdyk, wójt gminy Komańcza, również poruszył temat rozwoju infrastruktury drogowej, potrzeby wspierania turystyki oraz promowania atrakcji turystycznych regionu, podkreślając także wagę zrównoważonego rozwoju kolei.

Pan Adam Dańczak, wójt gminy Jaśliska, zwrócił uwagę na pozytywne aspekty modernizacji sieci elektrycznych i budowy magazynów energii akumulatorowej oraz na niewykorzystany potencjał energii wody.

Po wypowiedziach gości dr Paweł Wais, Z-ca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego podsumował dyskusję. Przychylił się do postulatów dotyczących uczelni regionalnych, podkreślał wagę zapisów dotyczących rozwoju infrastruktury (drogi, kolej) oraz deklarował rozpatrzenie wszystkich postulatów.

Wicemarszałek województwa podkarpackiego Piotr Pilch zadeklarował przedłużenie konsultacji w sprawie strategii rozwoju województwa podkarpackiego do stycznia 2020 r. tak, by każdy z zainteresowanych mógł zgłaszać swoje sugestie. Jednocześnie podkreślił ogólny charakter strategii, w której zawierają się również zapisy dotyczące poprawy i budowy dróg. Sygnalizował potrzebę powstawania nowych spalarni śmieci oraz pozytywnie odniósł się do postulatów zwiększenia dostępności komunikacyjnej w regionie i budowy ścieżek rowerowych, szczególnie w Bieszczadach.

Na zakończenie wicemarszałek województwa podkarpackiego Ewa Draus podziękowała uczelni za pokreślenie potrzeby kształcenia kadr dla potrzeb gospodarki lokalnej oraz zapowiedziała przygotowanie strategii rozwoju transportu oraz strategii związanej z turystyką, podkreślając potrzebę zrównoważonego rozwoju województwa.

Projekt Strategii rozwoju województwa - Podkarpackie 2030 dostępny jest na stronie podkarpackie.pl, a konsultacje społeczne są otwarte dla wszystkich zainteresowanych. Uwagi i wnioski do projektu Strategii można składać przez Internet oraz pisemnie na adres Urzędu Marszałkowskiego.

 

 

lista aktualności
zporr
Zakupu oprogramowania dokonano w ramach projektu “Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego"
bip
© 2010.All rights reserved. Realizacja: ideo,
Powered by CMS Edito