start

System jakości kształcenia

Wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia na Kierunku Zarządzanie
w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Krośnie,
w tym sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia osiąganych przez studenta
 
 
Wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia skupia się na:
 
 1. Stałym monitorowaniu wprowadzanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wytycznych wynikających z Krajowych Ram Kwalifikacji. Każdy przypadek wynikający z zachodzących zmian jest podstawą do analizy i korygowania uczelnianych programów kształcenia.
 
 1. Zatwierdzaniu, monitorowaniu oraz okresowym przeglądzie programów nauczania oraz efektów nauczania.
Karta przedmiotu. Dla każdego przedmiotu jest opracowana karta przedmiotu, określająca standardy oraz efekty kształcenia, korespondujące z efektami kształcenia określonymi dla kierunku Zarządzanie. Uwzględnia ona w szczególności: nazwę przedmiotu, formę zajęć i liczbę godzin, miejsce przedmiotu w planie studiów, cele i efekty kształcenia, wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych (uzyskanych w toku studiów - przedmioty wprowadzające), treści programowe z liczbą godzin przewidzianych na poszczególne zagadnienia, wykorzystywane narzędzia dydaktyczne, sposoby oceniania (ocena formująca i podsumowująca), średnie obciążenie pracą studenta w przeliczeniu na godziny wymaganej jego aktywności i ECTS, literaturę przedmiotu, osobę odpowiedzialną za przedmiot. Karta przedmiotu jest aktualizowana w każdym przypadku dokonania zmian, w związku z uzyskiwanymi z otoczenia danymi (ewaluacja procesu kształcenia, monitoring kariery absolwentów, dane pochodzące z otoczenia społeczno-gospodarczego Uczelni i zmieniające się wymagania stawiane przez pracodawców), analizą programu nauczania, a także w celu jego aktualizacji. Zaktualizowaną kartę przedmiotu, na podstawie spływających z zewnątrz danych, po konsultacjach z kierownictwem Jednostki kształcącej na kierunku Zarządzanie, sporządza osoba prowadząca dany przedmiot i przekazuje go zwrotnie w celu zatwierdzenia zmian. Osobą odpowiedzialną za jakość kształcenia w ramach danego przedmiotu jest osoba prowadząca wykład. Osoby prowadzące zajęcia w innej formie niż wykład, są zobowiązane do uwzględnienia wniosków, uwag, sugestii i wskazówek osób prowadzących wykład, jako osób odpowiedzialnych za kształcenie w ramach danego przedmiotu (modułu). Karta przedmiotu jest podpisywana przez osobę odpowiedzialną za przedmiot. W karcie przedmiotu zawarty jest sposób oceny danego przedmiotu poprzez ustalenie oceny formującej i podsumowującej.
Ocena formująca służy bezpośrednio procesowi kształcenia. Prowadzona jest na początku zajęć i/lub w trakcie ich trwania przez prowadzących zajęcia oraz studentów. Daje informacje podstawowe dla nauczania i uczenia się określonego przedmiotu. Pomaga prowadzącemu zajęcia dostosować nauczanie do poziomu studentów tak, aby uzyskać założone efekty uczenia się. Studentowi pomaga natomiast w uczeniu się i przygotowaniu się do spełnienia wymagań oceny podsumowującej.
Ocena podsumowująca ma miejsce na końcu procesu kształcenia (przedmiotu/modułu) i służy tylko ocenie tego, jakie efekty kształcenia student osiągnął i w jakim stopniu. Ocena podsumowująca może nie sprawdzać wszystkich zdefiniowanych efektów kształcenia, ale ich dowolną próbkę.
Formą weryfikacji wiedzy jest zaliczenie lub egzamin. Zaliczenie może dotyczyć zarówno wykładów, jak i ćwiczeń, seminariów, laboratoriów i innych form określonych w planie studiów. Zaliczenie odbywa się na ocenę, z wyjątkiem przypadków określonych innymi przepisami szczególnymi. Wybór podstawy zaliczenia przedmiotu należy do prowadzącego zajęcia i określa go składowa oceny formującej i podsumowującej.
Ustala się, że podstawą zaliczenia/egzaminu i wystawienia oceny formującej i podsumowującej może być w szczególności:
 1. obecność na zajęciach obowiązkowych połączona z aktywnością,
 2. pisemne prace zaliczeniowe, projekty, analizy, referaty itp;
 3. pozytywne kolokwium lub kolokwia zaliczeniowe,
 4. egzamin pisemny: testowy (z pytaniami otwartymi, dłuższa wypowiedź pisemna, rozwiązywanie problemu),
 5. egzamin ustny,
 6. spełnienie innych wymagań określonych przez prowadzącego.
Archiwizacja dokumentacji. Oceny z zaliczeń i egzaminów zostają wpisane do indeksu, karty okresowych osiągnięć studenta oraz protokołów pobranych z sekretariatu. Każdy pracownik kształcący na kierunku Zarządzanie ma obowiązek dostarczyć kierownictwu odpowiedzialnemu za kształcenie na kierunku po trzy najlepsze i najgorsze prace zaliczeniowe/egzaminacyjne z każdego prowadzonego przez siebie przedmiotu – dokumentację tą przechowuje się przez pełny cykl kształcenia.
 
 1. Zapewnieniu odpowiedniej jakości prowadzonych zajęć, poprzez zatrudnianie kadry dydaktycznej o odpowiednich kwalifikacjach i kompetencjach.
Uczelnia prowadzi okresową ocenę kadry dydaktycznej. Ocena dokonywana jest zgodnie z wymogami zawartymi w Ustawie o Szkolnictwie Wyższym. Arkusz oceny i punktacja ustalone są przez Senat PWSZ w Krośnie (Uchwała 38/11 z dn. 28.10.2011 r. w sprawie punktacji przy okresowej ocenie pracowników dydaktycznych za lata 2011-2012).
W każdym roku akademickim uczelnia przeprowadza ankietyzację studentów (ankiety opracowuje i przeprowadza uprawniona Jednostka Uczelni). Ankiety studenckie dostarczają informacji, formułowanych przez studentów, o sposobie prowadzenia przez nauczycieli zajęć dydaktycznych oraz uwag dotyczących poszczególnych przedmiotów oraz ich treści. Ankiety przeprowadza się po zakończonym semestrze studiów. Przyjmuje się, że badana próba jest reprezentatywna, jeżeli w badaniu bierze udział większa część uczestniczącej w zajęciach grupy. Ankietyzacja obejmuje wszystkich prowadzących zajęcia bez względu na formę zajęć i na posiadany status naukowy prowadzącego. Po przeprowadzeniu ankietyzacji, uprawniona Jednostka Uczelni opracowuje zbiorcze zestawienie wyników i przedstawia je Rektorowi. Indywidualne wyniki ankiety otrzymuje także każdy pracownik poddany ocenie. Zbiorcze zestawienia są przechowywane i wykorzystywane przy okresowej ocenie pracowników. W przypadkach uzasadnionych wynikami przeprowadzonej ankiety, Rektor lub bezpośredni przełożony ma obowiązek przeprowadzić rozmowę z pracownikiem, w celu zapewnienia odpowiedniej jakości pracy. Rozmowa może odbyć się również na wniosek pracownika. Przebieg i wynik rozmowy jest dokumentowany i powinien być uwzględniany podczas okresowej oceny pracownika. Powyższy sposób ewaluacji procesu kształcenia służy ciągłemu podnoszeniu jakości kształcenia, a uzyskane dane służą wyciągnięciu wniosków na przyszłość.
 
 1. Zapewnieniu odpowiedniej organizacji zajęć dydaktycznych oraz konsultacji
Zajęcia dydaktyczne są organizowane w grupach stwarzających realne możliwości aktywnego uczestnictwa. Na kierunku Zarządzanie liczebność grup dydaktycznych opiera się na Uchwale nr 17/05 Senatu PWSZ w Krośnie z dn. 21.04.2005 r. w sprawie liczebności grup dydaktycznych i organizacji seminariów dyplomowych. Podczas planowania i organizowania zajęć na kierunku Zarządzanie, dokonuje się usilnych starań, aby jak największa ich część prowadzona była w formie innej niż wykłady, aktywizującej studentów do samodzielnej lub grupowej pracy. W planowaniu zajęć przestrzegane są wytyczne zawarte w Zarządzeniu nr 13/07 Rektora PWSZ w Krośnie z dn. 19.09.2007 r. w sprawie zasad organizacji zajęć dydaktycznych. Podejmuje się również starania, aby proces kształcenia opierał się o jak najbogatszą współpracę z potencjalnymi pracodawcami, a prowadzący zajęcia posiadali doświadczenie uzyskane poza Uczelnią.
Za ważne w procesie kształcenia, uznaje się stworzenie studentom możliwości korzystania z konsultacji z pracownikami naukowo-dydaktycznymi. Aby ułatwić studentom kontakt z pracownikami naukowo-dydaktycznymi terminy konsultacji podawane są do ich wiadomości na początku każdego semestru oraz wywieszane na dostępnych ogólnie tablicach ogłoszeń. Wykładowcy udzielają konsultacji osobistych w siedzibie Uczelni oraz drogą elektroniczną lub przy pomocy platformy e-lernigowej w czasie dogodnym dla potrzeb studentów, w tym studentów studiów niestacjonarnych. Szczegółowe informacje wywieszane są na specjalnych tablicach informacyjnych oraz umieszczane na stronie internetowej Uczelni.
 
 1. Określeniu kryteriów, przepisów i procedur oceniania studentów, publikowaniu przyjętych kryteriów oraz wprowadzaniu w życie zasad konsekwentnego ich przestrzegania.
Zgodnie z Regulaminem studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Krośnie, okresem zaliczeniowym w ramach toku studiów jest rok studiów. Warunkiem zaliczenia danego roku studiów jest uzyskanie co najmniej 60 punktów ECTS oraz spełnienie wszystkich wymagań określonych w Regulaminie Studiów w rozdziale 4 „Zaliczenia i egzaminy” i 5 „Zaliczenie roku studiów”. Oceny z egzaminów i zaliczeń wpisywane są do indeksu, karty okresowych osiągnięć studenta i protokołu.
Na pierwszych zajęciach prowadzący informuje studentów o: zasadach oceniania, stosowanym sposobie oceniania z uwzględnieniem oceny formującej i podsumowującej, zakresie materiału jaki winien być opanowany do egzaminu lub zaliczenia, literaturze obowiązkowej i uzupełniającej.
 
 1. Monitoringu kariery absolwenta i organizowaniu zasobów informacyjnych.
Ważnym elementem w ocenie prawidłowości realizowanych programów nauczania jest pozyskiwanie informacji o wymaganiach stawianych przez rynek pracy (pracodawców), dlatego Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie prowadzi monitoring karier zawodowych swoich absolwentów w celu dostosowania kierunków studiów i programów kształcenia do potrzeb rynku pracy. PWSZ w Krośnie będzie cyklicznie po 3 i 5 latach od ukończenia studiów sprawdzać m.in., gdzie ich byli studenci znaleźli pracę i po jakim czasie od uzyskania dyplomu, a także zgodność wykonywanego zawodu z kierunkiem i specjalnością ukończonych studiów. Wdrożenie monitoringu karier byłych studentów ma na celu lepsze dopasowanie programu kształcenia do wymogów panujących na rynku pracy. Badania losów absolwentów pozwalają uzyskać wiele wartościowych odpowiedzi, które z kolei, po dokonanej analizie, służą ciągłej poprawie w zakresie stałego podnoszenia jakości kształcenia na kierunku Zarządzanie, w tym modyfikacji planów studiów, treści poszczególnych modułów, czy nowych specjalności.
Źródłem informacji jest Jednostka organizacyjna odpowiadająca za kształcenie na kierunku Zarządzanie, ale również m.in. Centrum Aktywizacji Zawodowej i Promocji Studenta (CAZiPS), którego jednym z zadań jest monitorowanie drogi zawodowej absolwentów. Szczególnie ważnym kanałem przepływu informacji z rynku pracy jest współpraca z przedsiębiorcami (praktyki studenckie, badania naukowe, konferencje, staże, wspólne projekty, w tym ze środków UE).
W celu zwiększania skuteczności zarządzania oferowanymi programami studiów Uczelnia gromadzi, analizuje i przechowuje informacje dotyczące szeroko rozumianej działalności edukacyjnej. Wyniki analiz, będące punktem wyjścia do dokonania samooceny działalności Uczelni, stanowią punkt wyjścia do zapewnienia wymaganej jakości i ciągłego doskonalenia, zgodnie z cyklem PDCA. Pozwalają na dostrzeżenie obszarów prawidłowo funkcjonujących, jak i obszarów, w których kształcenie na kierunku Zarządzanie powinno być korygowane.
 
 

zporr
Zakupu oprogramowania dokonano w ramach projektu “Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego"
bip
© 2010.All rights reserved. Realizacja: ideo,
Powered by CMS Edito