start

Wychowanie fizyczne z rytmiką i gimnastyką korekcyjną w edukacji


STUDIA PODYPLOMOWE
Wychowanie fizyczne z rytmiką i gimnastyką korekcyjną w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Rodzaj studiów: doskonalące
Liczba semestrów: 3 (rozpoczęcie zajęć październik )
Liczba godzin: 365 (semestr I – 105, semestr II – 130, sem. III 130 godz.)
Odpłatność: 1000 zł. za semestr
Liczba osób w grupie: 15 – 25
Warunkiem utworzenia studiów podyplomowych jest zebranie odpowiedniej liczby kandydatów
 

PODSTAWOWE DANE:
1. Jednostka organizacyjna:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie
Instytut Zdrowia i Gospodarki
Zakład Wychowania Fizycznego
ul. Stanisława Wyspiańskiego 20, 38 – 400 Krosno
tel. (13) 43 755 60

2. Osoba odpowiedzialna – kierownik studiów:
  dr Krzysztof Frączek

3.Sylwetka absolwenta:
Absolwent uzyska kwalifikacje umożliwiające kompetentne oddziaływanie środkami fizycznymi na organizm i środkami społecznymi na osobowość dzieci w celu zaspokojenia ich doraźnych potrzeb w zakresie rozwoju somatyczno- motorycznego oraz przygotowania ich do dbałości o zdrowie, sprawność i budowę własnego ciała. Pozna metody, formy (głównie zabawowe) i środki stosowane w nauczaniu popularnych dyscyplin sportu. Student uzyska kompetencje pozwalające diagnozować wady i błędy postawy ciała oraz wdrażać odpowiedni program postępowania korekcyjnego. Osoba, która ukończy studia będzie przygotowana do prowadzenia zajęć z elementami muzyki i rytmiki oraz tańców integracyjnych dla dzieci.
4. Uczestnicy:
Słuchaczami studiów mogą zostać absolwenci wyższych uczelni, posiadający przygotowanie pedagogiczne w zakresie wychowania przedszkolnego i nauczania zintegrowanego. Warunkiem dopuszczenia kandydata do postępowania rekrutacyjnego jest przedstawienie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia studiów podyplomowych z zakresu wychowania fizycznego.

Liczba osób w grupie – minimalna 15 – maksymalna 25.

5. Zasięg rekrutacji:
Przedszkola, szkoły podstawowe i inne placówki oświatowe.

6. Zasady rekrutacji:
Rekrutacja na podstawie dyplomu ukończenia studiów wyższych, kwestionariusza osobowego, badań lekarskich oraz dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej. W przypadku zbyt dużej liczby chętnych o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

7. Wymagane dokumenty:
a) podanie o przyjęcie na studia (wg wzoru)
b) potwierdzona kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
c) dokumenty potwierdzające przygotowanie pedagogiczne
d) dwie fotografie
e) kserokopia dowodu osobistego
f) zaświadczenie lekarskie

8. Planowane terminy rozpoczęcia i zakończenia studiów:
Zajęcia prowadzone są przez okres trzech semestrów w trybie studiów niestacjonarnych (sobota, niedziela) w salach wykładowych PWSZ w Krośnie ul. Wyspiańskiego 20

Termin rekrutacji trwa do dnia 30 września 2019 roku

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: październik/listopad 

Komplet dokumentów należy złożyć w Dziale Studiów PWSZ w Krośnie,
ul. Rynek 1 (pok. nr 01) lub drogą pocztową.

9. Warunki uzyskania dyplomu ukończenia studiów:
Uzyskanie kompletu zaliczeń, pozytywna ocena egzaminów, przygotowanie pracy dyplomowej i pozytywne jej zaliczenie.

10. Dodatkowe informacje uzyskać można:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie
Dział Studiów
38-400 Krosno
Rynek 1, pok. nr 4 tel. 13 43 755 18
e-mail: podyplomowe@pwsz.krosno.pl
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im Stanisława Pigonia w Krośnie
Instytut Zdrowia i Gospodarki
ul. Stanisława Wyspiańskiego 20, 38 – 400 Krosno
tel. (13) 43 755 60
e-mail:


 

zporr
Zakupu oprogramowania dokonano w ramach projektu “Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego"
bip
© 2010.All rights reserved. Realizacja: ideo,
Powered by CMS Edito