start

Rolnictwo dla absolwentów studiów nierolniczych

STUDIA PODYPLOMOWE

ROLNICTWO DLA ABSOLWENTÓW STUDIÓW NIEROLNICZYCH

Liczba semestrów: 2
Liczba godzin: 225
Odpłatność: 950 zł za semestr

Osoba odpowiedzialna – kierownik studiów:
Imię i nazwisko: dr inż. Magdalena Dykiel

Sylwetka absolwenta:
Absolwent studiów podyplomowych „Rolnictwo dla absolwentów studiów nierolniczych” będzie posiadał wiedzę z zakresu technologii produkcji roślinnej i zwierzęcej, gleboznawstwa rolniczego oraz podstaw nawożenia, ochrony roślin, organizacji i ekonomiki produkcji rolniczej, agrobiznesu, marketingu artykułów rolnych oraz rachunkowości gospodarstw rolnych.
Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent nabędzie praktyczne przygotowanie do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa rolnego, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.
Absolwent będzie przygotowany do prowadzenia własnego gospodarstwa rolniczego, zdobywania środków finansowych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz zdobędzie uprawnienia do zakupu ziemi.

Uczestnicy:
Studia podyplomowe są skierowane do absolwentów szkół wyższych innych niż rolnicze. Pozwolą uzyskać kwalifikacje rolnicze w myśl ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2015 poz. 1433 i 2179).
Ukończenie studiów podyplomowych pozwoli na uzyskanie kwalifikacji nadających uprawnień do zakupu gruntów rolnych w myśl ww. ustawy oraz pozwoli prowadzącemu gospodarstwo rolne nabyć kwalifikacji rolnicze wymaganych w PROW 2014-2020.

Wykaz modułów tematycznych:
Technologia produkcji roślinnej
-Technologie produkcji zwierzęcej i dobrostan zwierząt
-Ekonomika i organizacja gospodarstw rolnych
-Agrobiznes i podstawy marketingu
-Rachunkowość rolnicza
-Fundusze UE w rozwoju obszarów wiejskich
-Systemy informatyczne w produkcji rolniczej
-Ochrona roślin uprawnych
-Nasiennictwo i nowoczesne trendy w hodowli roślin
-Gleboznawstwo rolnicze i podstawy nawożenia
-Technika rolnicza
-Podstawy kontroli weterynaryjnej

Termin rekrutacji trwa do dnia 31 października 2019 roku

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: listopad

Warunkiem utworzenia studiów podyplomowych jest zebranie odpowiedniej liczby kandydatów.

Warunki przyjęcia
Złożenie wymaganych dokumentów:
• podanie o przyjęcie na studia (wg wzoru),
• odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia,
• 2 zdjęcia (zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych).
Dokumenty należy dostarczyć w teczce wiązanej podpisanej nazwą studiów podyplomowych oraz imieniem i nazwiskiem.

Komplet dokumentów należy złożyć w Dziale Studiów PWSZ w Krośnie,
Rynek 1, pok. nr 01 (poniedziałek –  piątek 8.00 – 16.00) lub drogą pocztową.

Miejsce zajęć:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie
ul. Dmochowskiego 12

Dodatkowe informacje:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie
Dział Studiów
38-400 Krosno
Rynek 1, pok. nr 01
tel. 13 43 755 18 (poniedziałek –  piątek 8.00 – 16.00)
e-mail:

 

zporr
Zakupu oprogramowania dokonano w ramach projektu “Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego"
bip
© 2010.All rights reserved. Realizacja: ideo,
Powered by CMS Edito