start

Inżynieria produkcji

 

 

KIERUNEK INŻYNIERIA PRODUKCJI
STUDIA MAGISTERSKIE DRUGIEGO STOPNIA
 
Warunki rekrutacji
 
O przyjęcie na  trzysemestralne studia drugiego stopnia na kierunek Inżynieria produkcji może ubiegać się osoba posiadająca dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia z tytułem inżyniera lub drugiego stopnia z tytułem magistra inżyniera:
a)     kierunku z obszaru nauk technicznych,
b)     pozostałych kierunków studiów realizowanych w obszarze nauk przyrodniczych, społecznych, rolniczych, leśnych i weterynaryjnych.
Przyjęcie kandydatów na I rok studiów drugiego stopnia następuje w drodze postępowania kwalifikacyjnego. Postępowanie kwalifikacyjne ma charakter konkursowy i uwzględnia uzyskaną ocenę na dyplomie ukończenia studiów oraz średnią ocen uzyskanych w toku studiów.
 
Podstawą decyzji o przyjęciu na studia jest wskaźnik rekrutacyjny „WR”, wyznaczany wg wzoru:
WR = 10 x O + S
gdzie:
O - ocena figurująca na dyplomie studiów pierwszego stopnia albo drugiego stopnia,
S - średnia ocen uzyskanych w toku studiów.
 
Harmonogram rekrutacji:
 
a)     do 17 lutego 2019 r. (do. godz. 23:59) - elektroniczna rejestracja kandydatów -  link do rekrutacji
b)     18 i 19 lutego 2019 r. - przyjmowanie dokumentów od kandydatów
c)     20 lutego 2019 r. - ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego
d)     23 lutego 2019 r. - rozpoczęcie semestru dla studiów niestacjonarnych
e)     25 lutego 2019 r. - rozpoczęcie semestru dla studiów stacjonarnych
 
 
Wymagane dokumenty:
 
a)     formularz zgłoszenia kandydata (wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na stronie internetowej Uczelni);
b)     kopia świadectwa dojrzałości albo świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 19432, z późn. zm.) oraz  oryginał lub odpis do wglądu;
c)     kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia lub drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich oraz oryginał lub odpis do wglądu;
d)     zaświadczenie potwierdzające średnią ocen uzyskaną w trakcie toku studiów;
e)     kopia dowodu osobistego oraz oryginał do wglądu;
f)      dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej - 80 zł;
g)     2 aktualne fotografie zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
 
Opłata za studia w trybie:
 
- niestacjonarnym - wynosi 2100 zł za semestr

- stacjonarnym - studia nieodpłatne
 
 Informacje szczegółowe
 
Informacje szczegółowe pod numerami telefonów: (13) 43 755 31, (13) 43 755 10.
zporr
Zakupu oprogramowania dokonano w ramach projektu “Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego"
bip
© 2010.All rights reserved. Realizacja: ideo,
Powered by CMS Edito