start

Studia Pomostowe

Studia niestacjonarne tzw.: pomostowe

Przez studia pomostowe należy rozumieć studia na kierunku pielęgniarstwo, przeznaczone dla pielęgniarek, które posiadają świadectwo dojrzałości i ukończyły liceum medyczne lub szkołę policealną, albo szkołę pomaturalną, kształcącą w zawodzie pielęgniarki na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 lipca2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 174, poz. 1039 z poźn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia studiów dla pielęgniarek i położnych, które posiadają świadectwo dojrzałości i ukończyły liceum medyczne lub szkołę policealną albo szkołę pomaturalną, kształcącą w zawodzie pielęgniarki i położnej (Dz. U. poz. 770). Studia pomostowe mogą być realizowane przez szkoły pielęgniarskie w rozumieniu ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 174, poz. 1039, z późn. zm.).

 

                                                       Obecnie zapraszamy na odpłatne studia pomostowe !!!

 

 

 

 

 

OD 2008  do 2015 ROKU STUDIA ODBYWAŁY   SIĘ  W RAMACH PROJEKTU SYSTEMOWEGO „KSZTAŁCENIE ZAWODOWE PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
W RAMACH STUDIÓW POMOSTOWYCH”

 

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia  w Krośnie była  jednym z wykonawców projektu systemowego, we współpracy z  Departamentem Pielęgniarek i Położnych przy Ministerstwie Zdrowia, pt. "Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Priorytetu II, Działania 2.3, Poddziałania 2.3.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - PO KL na lata 2007-20013.
W roku akademickim 2008/2009 w naszej Uczelni na studiach pomostowych rozpoczęło kształcenie 50 pielęgniarek objętych w.w dofinansowaniem.
W roku akademickim 2009/2010 oraz  2010/2011 dofinansowanie objęło 80 studentów studiów pomostowych.
W roku akademickim 2011/2012  i  2012/2013 -  dofinansowanie objęło 100 uczestników projektu / studentów .
W  roku  akademickim - 2013/2014, w ramach dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego w październiku 2013r. studia pomostowe rozpoczęło 50 osób / uczestników projektu. W lutym 2014r. miał miejsce również nabór na studia pomostowe od semestru letniego (nabór - WIOSNA 2014) - i tak też studia rozpoczęło 68 pielęgniarek i 1 pielęgniarz.
Uczestnicy projektu – studenci studiów uzupełniających, tzw. pomostowych - posiadają świadectwo dojrzałości i są absolwentami liceów medycznych lub medycznych szkół zawodowych kształcących w zawodzie pielęgniarki, poddały się procesowi rekrutacji i zostały zakwalifikowane do odbywania studiów pomostowych zgodnie z obowiązującymi w Uczelni zasadami rekrutacji.
Kryterium kwalifikacji do projektu  było posiadanie statusu osoby  zatrudnionej.
Uczestnicy projektu mogli podnieść swoje kwalifikacje i uzyskać tytuł licencjata pielęgniarstwa nie ponosząc żadnych opłat za studia. Dofinansowanie obejmowało cały cykl kształcenia tj. od 2 do 3 semestrów, w zależności od typu ukończonej średniej szkoły medycznej.


Koordynatorem projektu pt. "Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego  była mgr Małgorzata Moskal - Szybka.
 

 List gratulacyjny do absolwentów studiów pomostowych:

Kliknij tutaj aby pobrać: "Zasady kwalifikowalności uczestnictwa w projekcie systemowym".

 

Zakład Pielęgniarstwa
ul. Kazimierza Wielkiego 6
tel. 013-43-755-50,  013-43-755-51

zporr
Zakupu oprogramowania dokonano w ramach projektu “Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego"
bip
© 2010.All rights reserved. Realizacja: ideo,
Powered by CMS Edito