start

Specjalności

 Na kierunku Zarządzanie proponowane są trzy kursy specjalnościowe:

 
- Zarządzanie instytucjami publicznymi,
- Zarządzanie finansami,
- Zarządzanie w przedsiębiorstwie.
 
Zarządzanie instytucjami publicznymi - umożliwia uzyskanie wiedzy oraz praktycznych umiejętności, pożądanych, z punktu widzenia zarządzania w szeroko rozumianym sektorze publicznym, w tym w administracji, ale również w obsłudze administracyjnej sektora przedsiębiorstw. Studia pozwalają na zdobycie kompetencji niezbędnych w pracy różnorodnych instytucji sektora finansów publicznych, organów administracji publicznej – rządowej i samorządowej, ale również na stanowiskach administracyjnych w przedsiębiorstwach. Program studiów umożliwia wszechstronne poznanie ekonomicznych, organizacyjnych i finansowych aspektów funkcjonowania sfery publicznej, zarówno w wymiarze makro, jak i mikroekonomicznym, jak i uzyskanie umiejętności pozwalających na sprawne poruszanie się w obsłudze biurowej i zarządzaniu komórkami organizacyjnymi odpowiadającymi za obsługę administracyjną różnorodnych podmiotów. Absolwent tej specjalności jest przygotowany do pracy na stanowiskach kierowniczych pierwszego poziomu w instytucjach publicznych, urzędach organów administracji rządowej i samorządu terytorialnego, a także w organach administracyjnych podmiotów gospodarczych. Posiada przy tym umiejętności wykorzystania wiedzy w pracy zawodowej z zachowaniem zasad etycznych. Jest także przygotowany do samodzielnego doskonalenia oraz uzupełniania nabytej wiedzy i umiejętności w warunkach postępu procesów integracyjnych w Europie, czy zmian w prawodawstwie krajowym.
 
Zarządzanie finansami - umożliwia zdobycie kompetencji z zakresu szeroko rozumianych zagadnień finansowych, w tym umiejętności interdyscyplinarnych, jakie wymagane są od działów odpowiedzialnych za sprawy finansowe we wszelkiego typu organizacjach. Absolwenci tej specjalności są przygotowani do zarządzania procesami finansowymi, pracy w działach księgowo-finansowych, czy controllingu. Posiadają wiedzę i umiejętności dające szerokie możliwości znalezienia zatrudnienia w przedsiębiorstwach, instytucjach publicznych, bankach, firmach konsultingowych, domach maklerskich, funduszach inwestycyjnych i emerytalnych, towarzystwach ubezpieczeniowych, czy biurach doradztwa podatkowego i pośrednictwa nieruchomościami. Stwarza to perspektywy zatrudnienia we wszystkich działach gospodarki. Dzięki poszczególnym modułom, absolwenci posiadają wiedzę i umiejętności m.in. w zakresie posługiwania się arkuszami kalkulacyjnymi, prowadzenia ksiąg rachunkowych, projektowania systemów pomiaru wyników działalności przedsiębiorstwa, kosztorysowania, przygotowania sprawozdań finansowych, analizy finansowej dla planowanych przedsięwzięć, czy też konstruowania programów motywacyjnego wynagradzania. Realizowane w ramach specjalności przedmioty pozwalają również w perspektywie czasu na przygotowanie się do zdobycia certyfikatu księgowego, kwalifikacji biegłego rewidenta, agenta ubezpieczeniowego, doradcy podatkowego, czy maklera giełdowego.
 
Zarządzanie w przedsiębiorstwie - obejmuje zagadnienia z zakresu funkcjonowania przedsiębiorstwa w wielu różnych obszarach, z nastawieniem na procesy i funkcje zarządcze w sferze funkcjonowania przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych i usługowych. Szerokie ujęcie problematyki związanej z zarządzaniem przedsiębiorstwem na niepewnym, rozdrobnionym i wysoko konkurencyjnym rynku, pozwala na właściwą identyfikację możliwości i ograniczeń rynkowych oraz elastyczne reagowanie na zmiany w koniunkturze gospodarczej w wymiarze globalnym i krajowym. Program kształcenia na tej specjalności pozwala na nabycie szczególnie wysokich umiejętności w zakresie rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania typowych problemów związanych z gospodarowaniem zasobami (ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacyjnymi), zarządzania procesami, a także umiejętności pracy w zespole. Absolwent tej specjalności posiada kompetencje do aktywnego uczestniczenia w procesie zarządzania przedsiębiorstwem, posiada wiedzę i umiejętności umożliwiające zarządzanie podmiotami gospodarczymi na stanowiskach kierowniczych najniższego i średniego szczebla, jak również prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Specjalność ta polecana jest również studentom i absolwentom innych kierunków studiów, zainteresowanych nabyciem kwalifikacji menedżerskich.

 

zporr
Zakupu oprogramowania dokonano w ramach projektu “Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego"
bip
© 2010.All rights reserved. Realizacja: ideo,
Powered by CMS Edito