start

Prezentacja kierunku

Towaroznawstwo to kierunek inżynierski stwarzający możliwości zdobycia wyższego wykształcenia, wiedzy, umiejętności praktycznych

 CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU TOWAROZNAWSTWO, SYLWETKA ABSOLWENTA 

    

Towaroznawstwo to kierunek inżynierski stwarzający możliwości zdobycia wyższego wykształcenia, wiedzy, umiejętności praktycznych i nabycia kompetencji społecznych dla mieszkańców Podkarpacia, oferujący studia stacjonarne i niestacjonarne. Kierunek Towaroznawstwo w PWSZ im. Stanisława Pigonia w Krośnie kształci dla potrzeb nowoczesnej gospodarki związanej z kształtowaniem i oceną jakości produktów, a jednocześnie umożliwia zapewnienie ciągłości kształcenia na drugim stopniu (studia magisterskie) dla rozwoju intelektualnego młodego pokolenia.

Towaroznawstwo to kierunek o charakterze interdyscyplinarnym łączącym wiedzę przyrodniczą, techniczną i ekonomiczną co daje duże możliwości kształcenia specjalnościowego i specjalizacyjnego dla niszowych potrzeb lokalnego rynku pracy takich jak: kontrola i sterowanie jakością w gospodarce żywnościowej, produkcja i kształtowanie jakości towarów, towaroznawstwo drewna, towaroznawstwo produktów regionalnych i tradycyjnych, towaroznawstwo przemysłowe, projektowanie wyrobów i zarządzanie jakością, obrót i marketing produktów kosmetycznych. Absolwenci zdobywają umiejętności oceny doboru materiałów inżynierskich i technologii do różnych zastosowań oraz oceny własności produktów. Są przygotowani do udziału w projektowaniu, budowie, integracji i rozwoju systemów zarządzania jakością oraz  bezpieczeństwem i higieną pracy; opracowywania i wdrażania założeń zintegrowanej polityki produktowej; oceny jakości produktów spożywczych i przemysłowych z wykorzystaniem metod laboratoryjnych; przeprowadzania analizy cyklu trwania produktu oraz oceny oddziaływania produktu i procesu technologicznego na środowisko.

Po czwartym semestrze studenci wybierają jedną z proponowanych specjalności kształcenia:

 

Kształtowanie i ocena jakości towarów,

Menedżer produktu kosmetycznego.

Logistyka towarów

MISJA KIERUNKU TOWAROZNAWSTWO

 

Kształcenie wysoko wykwalifikowanych specjalistów z zakresu towaroznawstwa dla potrzeb nowoczesnej gospodarki we współpracy z podmiotami gospodarczymi oraz instytucjami.

 

WIZJA KIERUNKU TOWAROZNAWSTWO

 

Towaroznawstwo w PWSZ im. Stanisława Pigonia w Krośnie będzie do roku 2020 wiodącym interdyscyplinarnym kierunkiem kształcącym kadry na wysokim, europejskim poziomie, otwartym na innowacyjne wyzwania stawiane przez zmieniającą się rzeczywistość społeczno-gospodarczą i prawną, realizującym proces naukowo-dydaktyczny i prace naukowo-badawcze na rzecz rozwoju gospodarki i regionu.

 

OGÓLNE CELE KSZTAŁCENIA ORAZ MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA ABSOLWENTÓW

 

Celem kształcenia na kierunku Towaroznawstwo jest przygotowanie specjalistów o wysokich kwalifikacjach, posiadających teoretyczną i praktyczną wiedzę w zakresie nauk społecznych (ekonomia, zarządzanie), technicznych i rolniczych. Interdyscyplinarny charakter kształcenia pozwala na elastyczne wykorzystanie zdobytych umiejętności w różnorodnych działach gospodarki i administracji.

Absolwent kierunku Towaroznawstwo posiada wiedzę z zakresu: towaroznawstwa, opakowalnictwa, przechowalnictwa, ochrony środowiska, a także matematyki, fizyki, chemii, mikrobiologii, biochemii, materiałoznawstwa, makro- i mikroekonomii, ekonomiki przedsiębiorstw, podstaw prawa, zarządzania i marketingu, zarządzania zasobami ludzkimi w przemyśle oraz małych i średnich przedsiębiorstwach, zarządzania jakością, oceny jakości produktów, technologii materiałowych oraz aparatury i inżynierii procesów produkcyjnych.

Absolwent zdobywa umiejętność oceny doboru materiałów inżynierskich i technologii do różnych zastosowań oraz oceny własności produktów. Jest przygotowany do udziału w projektowaniu, budowie, integracji i rozwoju systemów zarządzania jakością oraz  bezpieczeństwem i higieną pracy; opracowywania i wdrażania założeń zintegrowanej polityki produktowej; oceny jakości produktów spożywczych i przemysłowych z wykorzystaniem metod laboratoryjnych; wykonywania ekspertyz towaroznawczych; przeprowadzania analizy cyklu trwania produktu oraz oceny oddziaływania produktu i procesu technologicznego na środowisko. Ponadto absolwent kierunku Towaroznawstwo posiada umiejętności komunikowania się z otoczeniem, także z wykorzystaniem nowoczesnych środków komunikacji i prezentacji; zakładania małych firm i zarządzania nimi oraz radzenia sobie z zagadnieniami prawnymi w zakresie działalności gospodarczej; kierowania zespołami ludzkimi wykonującymi zadania zlecone.

Absolwent jest przygotowany do pracy w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach przemysłowych oraz jednostkach gospodarczych na stanowiskach związanych z zarządzaniem jakością; w laboratoriach analitycznych i kontroli jakości oraz certyfikacji produktów; jednostkach kontrolno-pomiarowych; organach nadzoru urzędowego; ośrodkach badawczo-rozwojowych, jednostkach doradczych i projektowych oraz jako technolog produkcji. Posiada wiedzę i kwalifikacje niezbędne do bycia audytorem, asystentem czy pełnomocnikiem systemów zarządzania jakością.

 

Absolwenci stają się istotną kadrą tworzącą specjalistów przydatnych do pracy na wielu stanowiskach/miejscach pracy.

 

SILNE STRONY KIERUNKU TOWAROZNAWSTWO

 

·         Bardzo dobre i nowoczesne wyposażenie laboratoriów i pracowni dydaktycznych

·         Praktyczny profil kształcenia

·         Wykwalifikowana kadrowa naukowa z różnych ośrodków naukowych

·         Podpisane umowy o współpracy z przedsiębiorcami

·         Stypendia naukowe i socjalne dla studentów

·         Udział pracodawców w procesie dydaktycznym

·         Możliwość odbywania praktyk w czasie procesu kształcenia

·         Liczne zajęcia terenowe

·         Możliwość prowadzenia zajęć na odległość w formie e-lerning

·         Możliwość wyboru specjalności w ramach kierunku

·         Możliwość odbycia studiów zagranicznych w ramach programu Erasmus

·         Prowadzenie badań i wdrożeń patentowych

·         Możliwość częstych konsultacji

·         Skuteczne kształtowanie i stymulowanie wśród studentów postaw przedsiębiorczości, mobilności, miękkich kompetencji społecznych (konferencje, targi pracy, projekty, wizyty studyjne w zakładach pracy)

·         Studia w formule 26+

·         Szybka i sprawna praca sekretariatu

·         Bardzo dobrze wyposażona biblioteka uczelniana

·         Możliwość korzystania z czytelni

·         Istniejące Studenckie Koła Naukowe

·         Dobra baza sportowa, możliwość uczestnictwa studentów w AZS

 

CO SĄDZĄ O KIERUNKU TOWAROZNAWSTWO NASI ABSOLWENC

 

zporr
Zakupu oprogramowania dokonano w ramach projektu “Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego"
bip
© 2010.All rights reserved. Realizacja: ideo,
Powered by CMS Edito