start

Prace naukowo-dydaktyczne

Wymogi redakcyjne

Wymogi redakcyjne do przygotowania corocznej publikacji w Zakładzie Zarządzania - w załączniku.

Uwaga: osoby nie będące pracownikami Zakładu, zainteresowane opublikowaniem artykułu z zakresu nauk ekonomicznych, wpisującego się w problematykę publikacji, danego roku proszone są o ich przesłanie w wersji elektronicznej (wraz z afiliacją) do dnia 30 kwietnia na adres: adres e-mail: zajacstanislaw@op.pl.


Pliki do pobrania

Zarządzanie organizacjami

Zarządzanie organizacjami, monografia pod redakcją Piotra Lenika.

Pliki do pobrania

ORGANIZACJA – PODSTAWY FUNKCJONOWANIA Małgorzata Źródło-Loda

ZARZĄDZANIE ORAZ EWOLUCJA FUNKCJI ZARZĄDZANIA Kazimierz W. Krupa

ZASOBY ORGANIZACYJNE A TEORIA NAUK O ZARZĄDZANIU Paweł Marzec

STRUKTURY ORGANIZACYJNE ORAZ HIERARCHIA ZARZĄDCZA Mirosław Kwieciński

OTOCZENIE ORGANIZACYJNE WOBEC ZARZĄDZANIA ORGANIZACJAMI Małgorzata Górka

KAPITAŁ LUDZKI W ORGANIZACJI ORAZ PROCES KADROWY W KONTEKŚCIE ZKL Piotr Lenik

ZASOBY FINANSOWE W ZARZĄDZANIU ORGANIZACJAMI MAJĄTEK ORGANIZACYJNY I JEGO SKŁADNIKI Łukasz Furman

KAPITAŁ RZECZOWY A TEORIA NAUK O ZARZĄDZANIU Stanisław Zając

ZASOBY INFORMACYJNE W ORGANIZACJI – ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ I TECHNIKI INFORMACYJNE Maria Rysz

DECYZYJNOŚĆ I PROCES DECYZYJNY W ZARZĄDZANIU Rafał Polak

RENTOWNOŚĆ PRODUKCJI Józef Brzęczek

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA Stanisław Grochmal

KULTURA ORGANIZACYJNA A TEORIA NAUK O ZARZĄDZANIU Małgorzata Szeliga

KNOW-HOW A ZARZĄDZANIE INNOWACJAMI Martyna Kochanek

WYBRANE WSPÓŁCZESNE METODY ZARZĄDZANIA Katarzyna Bęben

ZARZĄDZANIE PROCESOWE Katarzyna Krygowska

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ ORAZ TOTAL QUALITY MANAGEMENT Beata Ujda-Dyńka

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI Liliana Mierzwińska

ZARZĄDZANIE ZMIANAMI Monika Malena

ASPEKTY PRAWNE ZARZĄDZANIA ORGANIZACJAMI W POLSCE Anna Słowik

MARKETING A ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE Piotr Cyrek

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ A ZARZĄDZANIE Marek Krzywonos

ETYCZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA Paweł Wais

PRAKTYKA ZARZĄDZANIA ZASOBAMI INFORMACJI – IRM Robert Rajs

Prace naukowo-dydaktyczne zeszyt 72

Różnorodność zastosowań badań naukowych w teorii i praktyce zarządzania, pod redakcją Piotra Lenika, prezentuje prace naukowo-badawcze pracowników Zakładu Zarządzania.

Pliki do pobrania

Łukasz Furman Preferencje podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych

Małgorzata Górka, Anna Tęczar, Beata Jagiełło Regionalna polityka zatrudnienia wobec bezrobocia

Zuzanna Korońska, Marek Krzywonos Usługowa działalność gospodarcza, motywy oraz etapy otworzenia – case study

Mirosław Kwieciński Analiza wywiadowcza i osłona kontrwywiadowcza jako narzędzia minimalizacji zagrożeń zagranicznej ekspansji przedsiębiorstwa (zarys problematyki)

Piotr Lenik, Katarzyna Krygowska, Monika Biernacka Problematyka kosztów pracy w sektorze ochrony zdrowia – perspektywa szpitali publicznych oraz niepublicznych

Liliana Mierzwińska, Iwona Pacek Działania CSR w obszarze zatrudnienia w percepcji pracowników sieci Lidl

Liliana Mierzwińska, Renata Oleniacz, Justyna Pasieka Postawy studentów kierunku zarządzanie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie wobec pracy

Liliana Mierzwińska, Joanna Leń-Mamot, Magdalena Lewandowska Analiza zachowań konsumentów w sferze zakupów on-line

Liliana Mierzwińska, Joanna Tabisz Motywacja i rozwój pracowników na przykładzie przedsiębiorstwa X

Kinga Mikos Bitcoin – nowy rodzaj pieniądza

Anna Rak Realizacja programów outplacementowych współfinansowanych ze środków unii europejskiej na przykładzie wybranych podmiotów gospodarczych – wymiar finansowyv

Beata Ujda-Dyńka, Sławomir Janocha Zastosowanie narzędzi zarządzania jakością do analizy wadliwości wyrobu

Paweł Wais Wymiar terytorialny w wybranych dokumentach programowych regionalnej polityki rozwoju – przykład województwa podkarpackiego

Stanisław Zając, Arkadiusz Babkowski Praktyczne aspekty wdrażania metody 5-S w przedsiębiorstwie branży metalowej

Małgorzata Źródło-Loda, Elżbieta Bragiel Społeczna odpowiedzialność biznesu – wybrane aspekty teoretyczne

Anna Słowik Ochrona danych osobowych i prawa do informacji – konsekwencje naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych

Liliana Mierzwińska, Patrycja Janusz, Marzena Stanek Wpływ marketingu sensorycznego na preferencje zakupowe studentów

Liliana Mierzwińska, Dawid Starzak Wykorzystanie narzędzi promocji na przykładzie przedsiębiorstwa „Eleo-Budmax, Mrówka” w Brzozowie

Prace naukowo-dydaktyczne zeszyt 70

Zarządzanie w sektorach prywatnym oraz publicznym, pod redakcją Piotra Lenika, prezentuje prace naukowo-badawcze pracowników Zakładu Zarządzania.

Pliki do pobrania

Łukasz Furman Rola wybranych podatków w zasilaniu budżetu państwa na przykładzie województwa podkarpackiego

Małgorzata Górka, Dariusz Jurczak, Marek Krzywonos Szanse i bariery rozwoju przedsiębiorczości usług turystycznych na obszarach wiejskich Podkarpacia

Małgorzata Górka, Anna Rogowska, Ewelina Haczela Sprawozdania finansowe i ich rola w funkcjonowaniu przedsiębiorstw

Małgorzata Górka, Małgorzata Źródło-Loda, Anna Rogowska Wybrane zagadnienia na temat efektywności przedsiębiorstw i ich pomiaru

Stanisław Grochmal Paradygmaty w naukach o zarządzaniu

Zuzanna Korońska, Marek Krzywonos Bankowe systemy informatyczne – bezpieczeństwo danych

Mirosław Kwieciński Zarządzanie bezpieczeństwem działalności przedsiębiorstwa – zarys problematyki

Piotr Lenik, Justyna Pasieka Zarządzanie kapitałem ludzkim w JST – badanie opinii pracowników na temat wybranych składników motywowania w urzędach powiatu krośnieńskiego

Liliana Mierzwińska, Iwona Pacek Proces motywacji w przedsiębiorstwie Lidl sp. z o.o sp. k.

Liliana Mierzwińska, Agnieszka Kędra, Anna rak Realizacja programów wspierających rozwój kapitału ludzkiego z funduszy unijnych w Polsce

Liliana Mierzwińska, Agnieszka Kędra, Natalia Szałajda Sytuacja ludzi młodych na rynku pracy w powiecie krośnieńskim w latach 2012-2014

Rafał Polak Dziennikarstwo konceptualne

Robert Rajs Rzeczowy wykaz akt oraz instrukcja kancelaryjna w zarządzaniu organizacji, urzędu w pracy biurowej

Anna Słowik Zarządzanie własnością intelektualną i innowacyjność projektów badawczo – rozwojowych w polskich przedsiębiorstwach

Paweł Wais Władza w państwie demokratycznym

Agnieszka Woźniak Wpływ lokalnych warunków wiatrowym na wskaźniki ekonomiczne oceny efektywności inwestycji w energetyce wiatrowej

Stanisław Zając, Bernadeta Kudła Ocena wdrożenia oraz wykorzystania metod, narzędzi i technik zarządzania jakością w przedsiębiorstwach w województwie podkarpackim

Stanisław Zając, Waldemar Izdebski, Jacek Skudlarski Analiza ekonomiczno-finansowa na przykładzie przedsiębiorstwa z branży produkcji maszyn rolniczych

Justyna Zych Księgi rachunkowe a zarządzanie spółdzielnią mieszkaniową

Małgorzata Źródło-Loda Systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności w przemyśle spożywczym

Małgorzata Źródło-Loda, Małgorzata Górka, Elżbieta Brągiel Klastry i ich rola w rozwoju Podkarpacia

Prace naukowo-dydaktyczne zeszyt 68

Efektywność zarządzania zasobami organizacyjnymi, pod redakcją Piotra Lenika, prezentuje prace naukowo-badawcze pracowników Zakładu Zarządzania.

Pliki do pobrania

Magdalena Dykiel, Grzegorz Jasiński, Izabela Betlej Znaczenie wybranych narzędzi w zarządzaniu jakością

Małgorzata Górka Wybrane poglądy na temat innowacji jako czynnika konkurencyjności podmiotów gospodarczych

Grzegorz Jasiński, Magdalena Dykiel, Bogusław Ślusarczyk Ocena efektywności ekonomicznej przedsięwzięcia inwestycyjnego

Zuzanna Korońska, Marek Krzywonos Analiza porównawcza motywu wyboru systemu informatycznego przez przedsiębiorstwa z sektora MSP z województw mazowieckiego i podkarpackiego

Piotr Lenik, Marek Krzywonos Wybrane zagadnienia przedsiębiorczości w kontekście historii polskiej transformacji gospodarczej

Piotr Lenik Podstawy zarządzania własnym biznesem na przykładzie zakładania salonu kosmetyczno-fryzjerskiego

Liliana Mierzwińska Wybrane aspekty realizacji projektu informatycznego współfiansowanego ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – studium przypadku

Liliana Mierzwińska, Beata Oleniacz, Karolina Salamon Instytucjonalne wsparcie sektora małych i średnich przedsiębiorstw (na przykładzie regionu krośnieńskiego)

Anna Nowakowska-Hapel Handel zagraniczny produktów rolno-spożywczych z wyszczególnieniem roślin strączkowych w Polsce

Rafał Polak Zadania marszałka województwa w obszarze zarządzania kryzysowego

Rafał Polak Obsługa klienta urzędu gminy w opinii pracowników samorządowych szczebla podstawowego

Robert Rajs Wpływ zastosowania prezentacji wiedzy na portalu e-learningowym e-student na wzrost wiedzy informatycznej z przedmiotu informatyka w zarządzaniu

Anna Słowik Uwłaszczenie naukowców czyli słów kilka o transferze praw własności intelektualnej z nauki do biznesu

Beata Ujda-Dyńka Zamówienia publiczne jako instrument optymalizacji wydatków publicznych

Beata Ujda-Dyńka Badanie mechanizmu kształtującego zakres outsourcingu w MSP województwa podkarpackiego – model ekonometryczny

Paweł Wais Państwo i region wobec procesów integracyjnych

Stanisław Zając Teorie i problematyka zmian w zarządzaniu organizacją

Stanisław Zając, Waldemar Izdebski, Jacek Skudlarski Metoda ekspercko-matematyczna jako narzędzie wspomagające prognozowanie i naukowe rozwiązywnie skomplikowanych zadań

Stanisław Zając, Renata Oleniacz, Justyna Pasieka Postawy i aspiracje zawodowe studentów kierunku Zarządzanie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie

Justyna Zych Badanie sprawozdań fiansowych – sposób na zapewnienie wiarygodności działania państwowych szkół wyższych

Małgorzata Źródło-Loda Outsourcing w zarządzaniu organizacją

Prace naukowo-dydaktyczne zeszyt 67

Współczesne dylematy zarządzania, pod redakcją Piotra Lenika, prezentuje prace naukowo-badawcze pracowników Zakładu Zarządzania.

Pliki do pobrania

1. Spis treści

Łukasz Furman Wybrane czynniki determinujące sprawne działanie systemu poboru podatków

Witold Furman System rachunkowości jednostki gospodarczej, a prawo podatkowe

Kazimierz W. Krupa, Pavlo Skotnyy, Wojciech Krupa Strategia escaping forward wybranych państw UE

Piotr Lenik Paradygmaty marketingu na przykładzie election marketing

Piotr Lenik Organy zarządcze w administracji publicznej – kontekst obieralności

Magdalena Liszka, Magdalena Dykiel Obrót giełdowy artykułami rolno-spożywczymi

Rafał Polak Jakość obsługi klienta jednostki samorządu terytorialnego jako realna wartość marketingowa

Paweł Wais Miasta jako regionalne bieguny wzrostu – studium województwa podkarpackiego z uwzględnieniem perspektywy socjologicznej

Stanisław Zając Koszty jakości jako determinanty rozwoju przedsiębiorstwa

Stanisław Zając Wpływ motywowania pracowników na jakość i efektywność pracy w przedsiębiorstwie

Małgorzata Źródło-Loda Benchmarking – nowoczesna koncepcja zarządzania organizacją

Marek Krzywonos, Zuzanna Korońska Wpływ funduszy unijnych perspektywy 2007-2013 na rozwój polskich przedsiębiorstw

zporr
Zakupu oprogramowania dokonano w ramach projektu “Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego"
bip
© 2010.All rights reserved. Realizacja: ideo,
Powered by CMS Edito