start

Konferencje

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA "RODZINA-SZKOŁA-REGION-KULTURA"

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
w Krośnie
ma zaszczyt zaprosić

 

MIĘDZYNARODOWA
KONFERENCJA NAUKOWA

RODZINA - SZKOŁA - REGION - KULTURA

 
odbyła się 1 czerwca 2012 roku
w  PWSZ KROSNO
ul. Kazimierza Wielkiego 8
 

 

 


 

OBSZARY PROBLEMOWE KONFERENCJI

 • Rodzina wobec wyzwań i zagrożeń społecznych. Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego.
 • Pomoc i wsparcie wobec rodzin dysfunkcjonalnych.
 • Szkoła i nauczyciel w nurcie zmian społecznych.
 • Edukacja otwarta, równoległa środowiskowa – symetria czy dominacja?
 • Rodzina – szkoła. Między współpracą i współzawodnictwem.
 • Rodzina i szkoła wobec etycznej i kulturowej relatywizacji wartości społecznych (współżycia ludzi).
 • Tradycje oświatowe i współczesne problemy społecznej efektywności kształcenia.
 • Edukacja regionalna i wielokuturowa wobec globalizacji i ponowoczesności cywilizacyjnej.
 • Marginalizacja i dystans edukacyjny obszarów prowincjonalnych i wiejskich.

 

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM

Rodzina – szkoła – region – kultura

930-945 - Przywitanie uczestników konferencji, wprowadzenie w problematykę konferencji - prof. ndzw. dr hab. K. Szmyd

945-1000 - Oficjalne otwarcie konferencji naukowej przez Rektora PWSZ w Krośnie prof. nazw. dr hab. J. Gruchałę

1000-1015 - Wystąpienia zaproszonych gości

 

Sesja plenarna – s. 18

Przewodniczą:    prof. zw. dr hab. A. Ungeheuer - Gołąb

    prof. dr hab. Cz. Lewicki,

    prof. dr hab. B. Balogowa

1015-1035 - prof. zw. dr hab. F. Kiryk, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Problemy przemian na Rusi Czerwonej w świetle najnowszych odkryć pomników źródłowych

1035-1055 - prof. dr hab. J. Kułaczkowski, UR, Wychowanie dziecka w rodzinie do kultury

1055-1110 - prof. ndzw. dr hab. A. Ungeheuer – Gołąb, PWSZ w Krośnie, Literatura dla dzieci, jako alternatywna forma wprowadzania dziecka we współczesną kulturę

1110-1125 - prof. zw. dr hab. J. Szmyd, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Regresja antropologiczna a wychowania

1125-1140 - prof. dr hab. J. Czerny, Cywilizacyjne determinanty demontażu rodziny

1140-1155 – prof. dr hab. K. Barłóg, UR, Miłość i odpowiedzialność oraz trajektoria cierpienia rodziców dzieci niepełnosprawnych

1155-1210 - mgr M. Duda, Prezes Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział w Krośnie, Alienacja rodziny w kontekście przestrzegania praw dziecka. Z praktyki Rodzinnego Ośrodka TPD w Krośnie

1210-1230 - przerwa na kawę

1230-1400 - obrady w sekcjach

Sekcja I - s. 21

Rodzina wobec wyzwań i zagrożeń społecznych

Przewodniczą: dr B. Lulek, dr B. Zięba, dr  N. Zajaczkiwska

 • dr G. Bielecka, dr I. Dudzik, PWSTE w Jarosławiu, Edukacja domowa dzieci na dworach szlacheckich w XIX wieku - analiza zbiorów znajdujących się w bibliotece Muzeum Zamku w Łańcucie
 • dr Jan Wnęk, PWSZ w Krośnie, Studium Z. Mysłakowskiego „Rodzina wiejska, jako środowisko wychowawcze”
 • dr doc. N. Zajaczkiwska, Uniwersytet we Lwowie, Aktualne problemy partnerstwa szkoły i rodziny na Ukrainie
 • dr B. Lulek, PWSZ w Krośnie, O miejscu rodziców w przestrzeni szkolnej. Ujęcie teoretyczne i perspektywa empiryczna
 • dr E. Barnaś-Baran, UR, Ku „projektowi dziecko” we współczesnej rodzinie
 • dr E. Dolata, UR, Migracje zarobkowe – konsekwencje dla dzieci i ich rodzin
 • mgr M. Wójcik, PWSZ w Krośnie, Dzieci w recepcji studentów pedagogiki – doniesienia z badań nad rysunkiem projekcyjnym

 

Sekcja II - s. 16

Szkoła i nauczyciel w nurcie zmian społecznych

Przewodniczą: dr doc. Л. Ковальчук, dr M. Kocór, dr A. Przybysz

 • dr doc. Л. Ковальчук, Uniwersytet we Lwowie, Szkoła i nauczyciel w kontekście zmian społecznych: badanie problemu niepokoju i optymizmu pedagogicznego
 • dr M. Kocór, PWSZ w Krośnie, Kryzys szkoły i nauczyciela - przejawy i determinanty
 • dr I. Dudzik, dr G. Bielecka, PWSTE w Jarosławiu, Nauczyciel w oczach dziecka przedszkolnego. Kilka uwag etycznych na marginesie przeprowadzonych badań
 • dr Zb. Ruszaj, Szkoła Podstawowa w Iwkowej, Autorytet nauczyciela a motywacja ucznia do nauki
 • dr A. Przybysz, PWSZ w Krośnie, O rodzinie i szkole, jako sprzymierzeńcach w kształtowaniu pożądanych postaw dzieci w zakresie aktywności fizycznej
 • dr M. Gawle-Wiernasz, UR, Współpraca rodziców
 • z nauczycielami a uwypuklenie indywidualności ucznia
 • dr W. Błażejewski, UR, Teoretyczne i praktyczne aspekty motywacji do studiowania
 • dr Л. А. Онуфрієва, Uniwersytet w Równym, Formowanie psychologicznej gotowości do profesjonalnej działalności absolwentów wyższych szkół pedagogicznych

 

Sekcja III - s. 9

Edukacja otwarta, równoległa środowiskowa – symetria czy dominacja?

Przewodniczą: prof. ndzw. dr hab. Z. Sibiga, dr Ł. Reczek-Zymróz, dr A. Michno

 • prof. ndzw. dr hab. Z. Sibiga, PWSZ w Krośnie, Niektóre problemy nauczania języka obcego w edukacji wczesnoszkolnej
 • dr Ł. Reczek-Zymróz, PWSZ w Krośnie, Integracja w edukacji wczesnoszkolnej, rozwiązania postulowane a rzeczywistość
 • dr A. Michno, PWSZ w Krośnie Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Przemyślu, jako odpowiedź na potrzeby edukacyjne dzieci z wadą słuchu
 • dr A. Basak, Świetlica środowiskowa “Dominik” w Przemyślu jako placówka opiekuńczo-wychowawcza wsparcia dziennego
 • dr B. Zięba, PWSZ w Krośnie, Hierarchia wartości wychowanków domu dziecka
 • mgr Kamila Liebner-Forc, PWSZ w Krośnie, Tworzenie wizerunku placówki oświatowej w środowisku lokalnym
 • mgr E. Jakieła, PWSZ w Krośnie, Rola zabawy w rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym. Ujęcie teoretyczne i aspekty praktyczne
 • mgr L. Jankiewicz-Sompel, PWSZ w Krośnie, Sposoby realizacji i możliwości przekazu treści społecznych
  w edukacji wczesnoszkolnej
 • mgr Julita Karaś-Klimek, PWSZ w Krośnie, Rola zajęć praktyczno-technicznych w rozwoju małego dziecka
 • dr E. Obodyńska,UR, Znaczenie edukacji zdrowotnej w profilaktyce zaburzeń odżywiania się u dzieci i młodzieży
 • dr J. Kogut, mgr G. Błażejewski, UR, Edukacja zdrowotna na terenach podmiejskich – potrzeby, perspektywy, wyzwania

 

Sekcja IV – s. 18

Edukacja regionalna i wielokulturowa wobec globalizacji i ponowoczesności cywilizacyjnej

Przewodniczą: dr M. Świdrak, doc. dr S. Tabkowski, dr J. Boczar

 • prof. zw. dr hab. R. Kucha, WSHE w Łodzi, Sergiusz Hessen – europejski pedagog bez ojczyzny
 • doc. dr S. Tabkowski, Portret sąsiada – Polaka, Słowaka i Ukraińca – na łamach regionalnych dzienników Koszyc, Lwowa i Rzeszowa
 • dr A. Horbowski, UR, Konteksty aksjologiczne edukacji regionalnej i wielokulturowej
 • dr M. Świdrak, PWSZ w Krośnie, Postmodernistyczny dyskurs o kulturze i wychowaniu
 • mgr L. Solarczyk, Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej, Potrzeby edukacji regionalnej wobec wielokulturowej tolerancji
 • dr J. Boczar, PWSZ w Krośnie, Kulturowe implikacje prawa Moore,a
 • mgr H. Zaforemska, PWSZ w Krośnie, Przygotowanie dzieci i młodzieży do uczestnictwa w kulturze
 • mgr G. Błażejewski, UR, Pedagogiczne i zdrowotne dylematy uczestnictwa osób niepełnosprawnych w kulturze fizycznej

 

1400-1430 - obiad

1430-1500 - dyskusja - prowadzą: prof. dr hab. J. Czerny, prof. dr hab. J.Kułaczkowski, s.18

1500-1530 - zakończenie konferencji prof. ndzw. dr hab. K. Szmyd

 

 

 

Komitet naukowy

 •  prof. ndzw. dr hab Janusz Gruchała – honorowy przewodniczący
 • prof. ndzw. dr  hab. Kazimierz Szmyd - przewodniczący
 • prof. zw. dr hab. Feliks Kiryk
 • prof. zw. dr hab. Jan Szmyd
 • prof. zw. dr hab. Andrzej Meissner
 • prof. ndzw. dr hab. Czesław Lewicki
 • prof. dr hab. Dmytro Hertciuk
 • prof. dr hab. Jurii Pelekh
 • prof. dr hab. Beata Balogowa
 • prof. ndzw. dr hab. Alicja Ungeheuer-Gołąb
 • prof. ndzw. dr  hab. Zygmunt Sibiga
 • dr Barbara Lulek – wiceprzewodnicząca

 
Komitet Organizacyjny

 • dr Barbara Lulek – przewodnicząca
 • dr Janusz Boczar
 • dr Maria Kocór
 • dr Antoni Michno
 • dr Adam Przybysz
 • dr Łucja Reczek-Zymróz
 • dr Jan Wnęk
 • dr Beata Zięba
 • mgr Ewa Jakieła
 • mgr Lucyna Jankiewicz-Sompel
 • mgr Julita Karaś-Klimek
 • mgr Kamila Liebner- Forc
 • mgr Małgorzata Wójcik
 • mgr Halina Zaforemska

 

 

 

zporr
Zakupu oprogramowania dokonano w ramach projektu “Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego"
bip
© 2010.All rights reserved. Realizacja: ideo,
Powered by CMS Edito