start

Kierunki i specjalności kształcenia

Kierunek - Pielęgniarstwo

Nazwa kierunku studiów: Pielęgniarstwo

Poziom kształcenia; studia pierwszego stopnia

Profil kształcenia: praktyczny

Forma studiów: stacjonarne,  niestacjonarne - zawodowe, tzw. pomostowe

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: licencjat pielęgniarstwa

Dziedzina/-y nauki, do której/-ych przyporządkowany jest kierunek studiów: Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu

Kierunek Pielęgniarstwo jest przyporządkowany do dyscypliny naukowej – nauki medyczne, nauki o zdrowiu - jako dyscypliny wiodącej.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca  2019 r. w sprawie standardów kształcenia  przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego (Dz.U. 2019 poz. 1573).

   

Studia stacjonarne

 Absolwent kierunku Pielęgniarstwo posiada wiedzę ogólną z obszaru nauk medycznych oraz wiedzę szczegółową z zakresu pielęgniarstwa.

 

Absolwent kierunku Pielęgniarstwo posiada wiedzę ogólną z obszaru nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz wiedzę szczegółową z zakresu pielęgniarstwa. Absolwent posiada umiejętności: korzystania z aktualnej wiedzy dla zapewnienia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu opieki; udzielania świadczeń w zakresie promowania, zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom; sprawowania całościowej i zindywidualizowanej opieki nad chorym, niepełnosprawnym i umierającym; komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy; organizowania pracy własnej; nawiązywania współpracy w zespołach opieki zdrowotnej oraz inicjowania i wspierania działań  społeczności lokalnej na rzecz zdrowia. Absolwent jest przygotowany do samodzielnego wykonywania zawodu (pełnienia roli zawodowej) oraz do pracy w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, w tym w: szpitalach, zakładach podstawowej opieki zdrowotnej, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, ośrodkach opieki hospicyjnej, jednostkach systemu ratownictwa medycznego, sanatoriach oraz domach opieki społecznej.

 

Studia stacjonarne trwają 7 semestrów.

Od roku akademickiego 2019/2020 studia stacjonarne trwają 6 semestrów.

 

 

Studia niestacjonarne - zawodowe tzw.: pomostowe

 

 

OD 2008  do 2015 ROKU STUDIA ODBYWAŁY   SIĘ  W RAMACH PROJEKTU SYSTEMOWEGO „KSZTAŁCENIE ZAWODOWE PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
W RAMACH STUDIÓW POMOSTOWYCH”
WSPÓŁFINASOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH DZIAŁANIA 2.3,
PODDZIAŁANIA 2.3.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

 

 


Studia niestacjonarne - zawodowe, tzw.: pomostowe - trwają od 2 do 3 semestrów   - 

obecnie  ZAPRASZAMY na odpłatne studia  !!!

 


ŚCIEŻKA  A – 2 semestralne studia zawodowe dla pielęgniarek posiadających świadectwo dojrzałości i będących absolwentami pięcioletnich liceów medycznych.

ŚCIEŻKA B – 3 semestralne studia zawodowe dla pielęgniarek posiadających świadectwo dojrzałości i będących absolwentami dwuletnich medycznych szkół zawodowych.

ŚCIEŻKA C – 2 semestralne studia zawodowe dla pielęgniarek posiadających świadectwo dojrzałości i dyplom ukończenia dwuipółletnich medycznych szkół zawodowych.

ŚCIEŻKA D - 2 semestralne studia zawodowe dla pielegniarek posiadjących świadectwo dojrzałości i dyplom ukończenia trzyletnich medycznych szkół zawodowych

 

zporr
Zakupu oprogramowania dokonano w ramach projektu “Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego"
bip
© 2010.All rights reserved. Realizacja: ideo,
Powered by CMS Edito