start

Kierunki i specjalności kształcenia

Kierunki i specjalności kształcenia

Studia trwają 6 semestrów i kończą się nadaniem tytułu zawodowego licencjata.
Absolwent dysponuje podstawową wiedzą ogólnopedagogiczną, historyczno-filozoficzną, socjologiczną i psychologiczną niezbędną do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania i pracy opiekuńczej oraz do kształtowania własnego rozwoju zawodowego. Ma umiejętność komunikacji społecznej, posługiwania się warsztatem diagnostycznym, wzbogacania oraz doskonalenia swojej    wiedzy i kompetencji w zakresie praktycznego działania oraz tworzenia własnego    warsztatu metodycznego. Ma umiejętność refleksyjnego spojrzenia na własną rolę zawodową oraz pogłębionego rozumienia rzeczywistości edukacyjnej. Absolwent uzyskuje podstawowe kwalifikacje zawodowe zależne od wybranej specjalności, z możliwością orientacji na konkretną specjalność pedagogiczną. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

 

Specjalności nienauczycielskie:
1. Pedagogika społeczno - opiekuńcza z terapią pedagogiczną

2. Asystent osoby niepełnosprawnej  z terapią pedagogiczną , nowa specjalność od  roku akademickiego 2019/2020 - skierowana do tych, którzy chcą pracować z osobami z niepełnosprawnością. Zdobyta wiedzą, umiejętności i kompetencje społeczne -  pozwolą pracować z osobami  niepełnosprawnymi w każdej kategorii wiekowej , m.in.  ułatwiać im wykonywanie czynności dnia codziennego, pomagać w uzyskiwaniu jak największej samodzielności. Asystent osoby niepełnosprawnej  inicjuje i wspiera aktywność rodziny, najbliższego otoczenia osoby niepełnosprawnej celem udzielania jej jak najefektywniejszej pomocy. Wśród wieloaspektowych działań można m.in. wymienić włączanie osoby niepełnosprawnej w programy instytucji i placówek świadczących usługi rehabilitacyjne. Absolwent może podjąć pracę z osobą niepełnosprawną wykonując ją w miejscu pobytu podopiecznego (dom, sanatorium, szpital, zakłady opiekuńcze, zakłady pomocy społecznej, internat, akademik). Specjalności ciekawa, bardzo przydatna i przyszłościowa, wszak niepełnosprawność jest sytuacją życia ludzkiego, która wymaga szczególnej uwagi, może dotknąć nagle i niespodziewanie bez wyjątku każdego człowieka. Z roku na rok przybywa osób niepełnosprawnych, dlatego warto ich wspierać m.in. poprzez wieloaspektową współprace z nim. 

 

Pedagogika społeczno - opiekuńcza z terapią pedagogiczną - specjalność dla osób, które chcą pracować zarówno z dorosłymi, jak i dziećmi i młodzieżą jako asystent rodziny, koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, wychowawca w placówce wsparcia dziennego, wychowawca w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizujacego, interwencyjnego lub specjalistyczno-terapeutycznego. 

Student pedagogiki społeczno-opiekuńczej w trakcie studiów przygotowuje się do zawodu pedagoga, którego profesjonalna pomoc, opieka i wsparcie będzie potrzebna dla wyeliminowania bądź złagodzenia wpływu czynników zaburzających właściwe funkcjonowanie jednostki (dzieci, młodzieży czy osób dorosłych), zarówno w wymiarze indywidualnym jak i społecznym (bezrobocie, ubóstwo, bezdomność, wielodzietność, niewydolność opiekuńcza, niewydolność wychowawcza, choroby, niepełnosprawność i in.)
Ukończenie studiów daje możliwość zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, instytucjach środowiska lokalnego i tych placówkach, którym prawnie przypisano funkcje opiekuńcze, wychowawcze i zajmujących się problemami opieki społecznej i ich rozwiązywaniem.Zatem, absolwent może być zatrudniony między innymi w: powiatowych centrach pomocy rodzinie, ośrodkach pomocy społecznej, domach pomocy społecznej, placówkach poradnictwa rodzinnego, placówkach opiekuńczo-wychowawczych (placówkach wsparcia dziennego, w placówkach prowadzących działalność na rzecz dziecka i rodziny, placówkach interwencyjnych, socjalizacyjnych lub placówkach typu rodzinnego), ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych, ośrodkach wsparcia, ośrodkach interwencji kryzysowej, klubach i świetlicach tworzonych przez społeczności lokalne, organizacjach i stowarzyszeniach pozarządowych zajmujących się rozwiązywaniem problemów funkcjonowania społecznego i w innych instytucjach, w których niezbędne jest wykształcenie i wiedza pedagogiczna wzbogacona wiedzą socjologiczną i psychologiczną.

 

 

 

 

zporr
Zakupu oprogramowania dokonano w ramach projektu “Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego"
bip
© 2010.All rights reserved. Realizacja: ideo,
Powered by CMS Edito