start

Charakterystyka kierunku

Ogólna charaktrystyka kierunku


Nazwa kierunku studiów:

Inżynieria produkcji

Specjalność:

  • Zintegrowane systemy wytwarzania
  • Jakość, środowisko, bezpieczeństwo i higiena pracy w przedsiębiorstwie
  • Systemy informatyczne w inżynierii produkcji

Poziom kształcenia:

studia drugiego stopnia

Profil kształcenia:

praktyczny

Obszar kształcenia:

obszar nauk technicznych

Dziedziny nauki, do których odnoszą się zakładane efekty kształcenia:

nauki techniczne

Dyscypliny naukowe, do których odnoszą się zakładane efekty kształcenia:

dyscyplina podstawowa: inżynieria produkcji,

dyscypliny wspomagające: automatyka i robotyka, budowa i eksploatacja maszyn, budownictwo, górnictwo i geologia inżynierska, informatyka, inżynieria środowiska, mechanika

Forma studiów:

stacjonarne i niestacjonarne

Czas trwania studiów
(liczba semestrów):

3 semestry

Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji (tytułu zawodowego):

103

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta:

magister inżynier

Ogólne cele kształcenia oraz możliwości zatrudnienia, typowe miejsca pracy i możliwości kontynuacji kształcenia przez absolwentów:

     Absolwenci kierunku Inżynieria produkcji uzyskają tytuł magistra inżyniera i przygotowani będą do podjęcia zadań w zakresie planowania projektowania, sterowania i kontrolowania procesów oraz systemów produkcyjnych w przedsiębiorstwie. Nowo utworzony kierunek studiów jest odpowiedzią na zapotrzebowanie regionalnej gospodarki, poszukującej wykształconych specjalistów, przygotowanych do pracy w zakładach produkcyjnych i usługowych, ośrodkach naukowo- badawczych, firmach projektowych i doradczych, jednostkach gospodarczych oraz w jednostkach administracji publicznej. Nowoczesne, interdyscyplinarne wykształcenie, łączące zaawansowaną wiedzę inżynierską z elementami wiedzy ekonomicznej, pozwoli absolwentom zajmować również kierownicze stanowiska, a wiedza i umiejętności ułatwią prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Dzięki odpowiedniemu, praktycznemu programowi kształcenia, będą oni spełniali wymogi stawiane przez dynamiczny i międzynarodowy przemysł zmierzający do automatyzacji, robotyzacji oraz digitalizacji procesu produkcyjnego, w myśl koncepcji Przemysłu 4.0.

     Absolwenci II stopnia kierunku Inżynieria produkcji mogą rozwijać swoje zainteresowania naukowe kontynuując kształcenie na studiach podyplomowych oraz studiach III stopnia prowadzonych uczelniach technicznych w kraju i za granicą, szczególnie w obszarze nauk technicznych, a także nauk o zarządzaniu, w dyscyplinach pokrewnych z inżynierią produkcji.

Informacja na temat uwzględnienia w programie kształcenia wniosków z analizy zgodności zakładanych efektów kształcenia z potrzebami rynku pracy:

       Rynek pracy jest coraz bardziej wymagający dla absolwentów szkół wyższych. Śledząc dane statystyczne i komentarze do nich, można dostrzec zmieniające się uwarunkowania tego rynku, szczególnie związane z nowymi trendami zawodowymi. Analizy skłaniają do wniosku, że odpowiedni wydaje się wybór takiego kierunku, który wpisuje się w istniejącą lub wyłaniającą się tendencję na rynku pracy i na którym sprawdzają się najbardziej zaskakujące połączenia wiedzy i doświadczeń, z wielu dziedzin i dyscyplin naukowych czy zawodowych.

       Analiza zgodności zakładanych efektów kształcenia z potrzebami rynku pracy dokonana została na podstawie:

  • Opinii przedstawicieli instytucji nadzorujących dany sektor przedsiębiorców.
  • Bezpośredniej opinii przedstawicielami rynku pracy, gdyż w skład komisji opracowującej wniosek wchodzili  przedstawiciele przedsiębiorstw.
  • Licznych spotkań i konsultacji z przedstawicielami lokalnego rynku pracy.
  • Opinii Konwentu Uczelni.
  • Opinii i sugestii płynących od studentów.
  • Analizy opinii absolwentów w ramach programu monitorowania karier absolwentów.

     Oczekiwania pracodawców wyrażone zostały również w formie listów intencyjnych, umów i porozumień zawartych pomiędzy przedsiębiorstwami, a uczelnią lub bezpośrednio zakładem, w obrębie którego realizowany będzie kierunek studiów.

       Opracowany program kształcenia, a w szczególności efekty kształcenia dla kierunku studiów poddane były także opinii członków Konwentu Uczelni, w którym zasiadają przedstawiciele lokalnego rynku pracy i uczelni wyższych. Dokonano analizy planu studiów, przedstawiono założenia programu, w tym moduły specjalnościowe oraz oczekiwania i wymagania stawiane absolwentom kierunku.

       Program studiów kierunku Inżynieria produkcji został opracowany przez zespół, w którego skład wchodzili nauczyciele akademiccy, oraz przedstawiciele rynku pracy.

Cechy szczególne, wyróżniające kierunek studiów od innych konkurencyjnych ofert kształcenia:

       W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie prowadzone są studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym. Kierunek Inżynieria produkcji jest pierwszym kierunkiem drugiego stopnia. Na terenie powiatu krośnieńskiego i powiatów ościennych występuje aktualnie luka edukacyjna związana z brakiem dostępu młodzieży do kształcenia na poziomie studiów drugiego stopnia na kierunku Inżynieria produkcji (tytuł zawodowy: magister inżynier). Kierunek ten umożliwi dostęp do zawodu magistra inżyniera Inżynierii produkcji młodzieży z Krosna i okolic, adekwatnie do zmieniających się uwarunkowań na rynku pracy, co przełoży się z pewnością na wzrost jakości i poziomu życia oraz konkurencyjność i gospodarki, i przedsiębiorczości. Studia na kierunku Inżynieria produkcji pozwolą studentom rozwijać własne talenty i realizować pasje, a także przygotują ich do pracy zawodowej.

 

 

zporr
Zakupu oprogramowania dokonano w ramach projektu “Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego"
bip
© 2010.All rights reserved. Realizacja: ideo,
Powered by CMS Edito