start

Efekty kształcenia

Efekty kształcenia na kieunku pedagogika, rok akademicki 2017/2018

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 9/17 Rektora  Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie z dnia 10 maja 2017 roku


OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU

 Tabela odniesień efektów kształcenia dla kierunku studiów do charakterystyk I i II stopnia poziomu 6 Polskiej Ramy Kwalifikacji

Nazwa kierunku studiów: PEDAGOGIKA

Określenie obszaru kształcenia/obszarów kształcenia oraz dziedziny/dziedzin naukowych, z których został wyodrębniony kierunek studiów: zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (Dz. U. Nr 179 poz. 1065) OBSZAR KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia (poziom 6)

Profil kształcenia: praktyczny

Tytuł zawodowy: licencjat

Opis zakładanych efektów kształcenia dla kierunku studiów, poziomu i profilu kształcenia uwzględnia uniwersalne charakterystyki pierwszego stopnia dla poziomu 6 określone w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 64 i 1010) oraz charakterystyki drugiego stopnia dla poziomu 6 określone w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4– poziomy 6-8

Symbol efektu kształcenia

dla kierunku studiów

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku Pedagogika, w kategorii:

Odniesienie do charakterystyk I stopnia 1

Odniesienie do charakterystyk II stopnia 2

Kod składnika opisu 3

Efekty z części I 4

Efekty obszarowe z części II 5

Efekty dla kwalifikacji obejmujących

kompetencje inżynierskie

z części III 6

WIEDZA

absolwent zna i rozumie:

zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z dnia 26 września 2016 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 - poziomy 6-8 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1594).

K_W01

Zna w zaawansowanym stopniu terminologię z zakresu pedagogiki i jej subdyscyplin, i rozumie konieczność jej praktycznego zastosowania, ze szczególnym uwzględnieniem studiowanych specjalności: edukacji wczesnoszkolnej z wychowaniem przedszkolnym lub nauczaniem języka angielskiego, pedagogiki społeczno-opiekuńczej z terapią pedagogiczną, opieka nad osobami starszymi,

P6U_W

 

P6S_WG

 

P6S_WG

 

P6S_WG1

 

------------

K_W02

Ma wiedzę ogólną o miejscu pedagogiki w systemie nauk humanistycznych i społecznych oraz o jej przedmiotowej i metodologicznej specyfice pedagogiki ze szczególnym ukierunkowaniem na pedagogikę wczesnoszkolną, pedagogikę przedszkolną, nauczenie języka angielskiego, pedagogikę społeczno-opiekuńczą i terapię pedagogiczną, opiekę nad osobami starszymi

P6U_W

 

P6S_WG

 

P6S_WG

 

P6S_WG2

P6S_WG5

 

 

--------------

K_W03

Ma w zaawansowanym stopniu wiedzę na temat teorii uczenia się, nauczania, wychowania i opieki oraz ich filozoficznych, historycznych, psychologicznych i społeczno-kulturowych, biologicznych podstaw

P6U_W

 

P6S_WG

P6S_WG

P6S_WG2

-------------

K_W04

Ma w zaawansowanym stopniu wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań pedagogicznych, ukierunkowaną na wybrany obszar działalności pedagogicznej (dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i pomocowej, w tym terapeutycznej).

P6U_W

 

P6S-WG

P6S-WG

P6S-WG2

P6S_WG4

 

-------------

K_W05

Ma w zawansowanym stopniu wiedzę o wybranych rodzajach struktur społecznych i instytucjach życia społecznego, zachodzących między nimi relacjach istotnych z punktu widzenia procesów edukacyjnych w odniesieniu do studiowanej specjalności: edukacji wczesnoszkolnej z wychowaniem przedszkolnym lub nauczaniem języka angielskiego, pedagogiki społeczno-opiekuńczej z terapią pedagogiczną, opieki nad osobami starszymi

P6U_W

 

P6S_WG

P6S_WG

P6S_WG/K

--------------

K_W06

Zna w stopniu zaawansowanym przebieg procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego, czynników zakłócających jej przebieg w odniesieniu do działalności edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej i pomocowej

P6U_W

 

P6S_WG

P6S_WK

P6S_WG

P6S_WK

P6S_WG6

P6S_WG/K

-------------

K_W07

Ma w stopniu zaawansowanym wiedzę o głównych środowiskach wychowawczych, specyfice i uwarunkowaniach ich funkcjonowania, o procesach w nich zachodzących, potrzebach i kwestiach społecznych z ukierunkowaniem na wybrany obszar działalności pedagogicznej. Zna charakter pracy, role i zadania oraz kompetencje nauczyciela -wychowawcy - pedagoga i posiada podstawową wiedzę z zakresu etyki zawodowej i rozwoju zawodowego.

P6U_W

 

P6S_WG

P6S_WG

P6S_WG/K

-------------

K_W08

Ma w stopniu zaawansowanym wiedzę z zakresu metodyki: edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, nauczania języka angielskiego, pracy społeczno-opiekuńczej i terapii pedagogicznej.

P6U_W

 

P6S_WG,

 

P6S_WG,

 

P6S_WG2,

P6S_WG3

-------------

K_W09

 

Ma wiedzę na temat planowania i realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego w edukacji wczesnoszkolnej, edukacji przedszkolnej, nauczaniu języka angielskiego, terapii pedagogicznej oraz opieki, pomocy i wsparcia w placówkach społeczno-opiekuńczych i umie ją praktycznie wykorzystać

P6U_W

 

P6S_WG

P6S_WG

P6S_WG1

-------------

K_W10

 

Zna przepisy prawa oświatowego, wybrane zagadnienia z przedsiębiorczości i technologii informacyjnych  

P6U_W

 

P6S_WK

 

P6S_WK

 

P6S_WG/K

P6S_WG3

-------------

K_W11

Ma wiedzę z zakresu bezpieczeństwa, higieny pracy w szkołach i placówkach oświatowo – wychowawczych. Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej

 

P6S_WK

P6S_WK

P6S_WG/K

P6S_WK

-------------

UMIEJĘTNOŚCI

absolwent potrafi:

K_U01

Potrafi samodzielnie analizować zjawiska i procesy edukacyjne w zakresie studiowanej specjalności: edukacji wczesnoszkolnej z wychowaniem przedszkolnym lub nauczaniem języka angielskiego, pedagogiki społeczno-opiekuńczej z terapią pedagogiczną, opieki nad osobami starszymi

P6U_U

P6S_UW

P6S_UW

P6S_UW1

------------

K_U02

Potrafi w sposób innowacyjny formułować rozwiązania praktyczne w zakresie studiowanej specjalności: edukacji wczesnoszkolnej z wychowaniem przedszkolnym lub nauczaniem języka angielskiego, pedagogiki społeczno-opiekuńczej z terapią pedagogiczną, opieki nad osobami starszymi

P6U_U

P6S_UW

P6S_UW

P6S_UW1

-------------

K_U03

Potrafi diagnozować i prognozować sytuacje edukacyjne, wychowawcze, opiekuńcze i pomocowe oraz dobierać strategie działań praktycznych w wybranych aspektach działalności pedagogicznej

P6U_U

P6S_UW

 

P6S_UW

 

P6S_UW3

P6S_UW4

-------------

K_U04

Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować informacje z wykorzystaniem tradycyjnych i nowoczesnych źródeł wiedzy korzystając z nowych technologii w pracy pedagogicznej

P6U_U

P6S_UW

P6S_UW

P6S_UW1

-------------

K_U05

Samodzielnie planuje i realizuje złożone projekty związane z wybraną sferą działalności pedagogicznej w zakresie wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, nauczania języka angielskiego, pracy społeczno-opiekuńczej i terapii pedagogicznej;

P6U_U

P6S_UO

 

P6S_UO

P6S_UU

P6S_UW2

P6S_UW3

-------------

K_U06

Potrafi prognozować i różnicować działania edukacyjne, stosownie do etapu rozwoju człowieka, potrzeb i możliwości odbiorców.

P6U_U

P6S_UO

P6S_UW

P6S_UO

P6S_UW

P6S_UW4

-----------

K_U07

Posiada umiejętności pozwalające na analizę przyczyn, przebiegu procesów i zjawisk społecznych w zakresie specjalności: wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, nauczania języka angielskiego i pracy społeczno-opiekuńczej oraz terapii pedagogicznej, opieki nad osobami starszymi

P6U_U

P6S_UW

 

P6S_UW

 

P6S_UW1

PS_UW3

-----------

K_U08

Potrafi planować i realizować w sposób innowacyjny indywidualnie i w grupie, zadania związane z wybraną sferą działalności pedagogicznej w zakresie wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, nauczania języka angielskiego i pracy społeczno-opiekuńczej oraz terapii pedagogicznej, opieki nad osobami starszymi

P6U_U

P6S_UO

P6S_UW

 

P6S_UO

P6S_UW

P6S_UU

P6S_UW2

P6S_UW3

 

------------

K_U09

Potrafi formułować i analizować problemy badawcze, dobierać metody i narzędzia ich rozwiązania w zakresie studiowanych specjalności: edukacji wczesnoszkolnej z wychowaniem przedszkolnym lub nauczaniem języka angielskiego, pedagogiki społeczno-opiekuńczej z terapią pedagogiczną, opieki nad osobami starszymi

P6U_U

P6S_UW

P6S_UW

P6S_UW2

-----------

K_U10

Posiada umiejętności w zakresie oceny jakości usług edukacyjnych, związanych ze studiowaną specjalnością:  wychowania przedszkolnego, edukacją wczesnoszkolną, nauczaniem języka angielskiego i pracą społeczno-opiekuńczą oraz terapią pedagogiczną, opieką nad osobami starszymi

P6U_U

P6S_UO

P6S_UW

P6S_UO

P6S_UW

P6S_UW3

-----------

K_U11

Potrafi stosować przepisy prawa oświatowego, ochrony własności intelektualnej i przedsiębiorczości w celu rozwiązywania złożonych sytuacji w praktyce edukacyjnej,

P6U_U

P6S_UW

P6S_UW

P6S_UW5

------------

K_U12

Stosuje różne metody i procedury realizacji zadań i rozwiązywania problemów wychowawczych; wykorzystuje innowacyjne metody, i samodzielnie dobiera narzędzia w działalności edukacyjnej, społecznej i opiekuńczej.

P6U_U

P6S_UW

P6S_UO

P6S_UW

P6S_UO

P6S_UW1

P6S_UW3

------------

K_U13

Potrafi skutecznie komunikować się z uczestnikami procesów edukacyjnych, i przewidywać skutki tych procesów, jak też specjalistami z zakresu pedagogiki i uzasadniać swoje stanowisko

P6U_U

P6S_UK

P6S_UK

P6S_UW4

------------

K_U14

Powinien porozumiewać się w wybranym języku obcym, i prognozować skutki własnej działalności, według wymogów poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. W przypadku studiowanej specjalności edukacja wczesnoszkolna z językiem angielskim: powinien osiągnąć poziom biegłości C1, szczególnie, jeśli chodzi o płynność w komunikacji ustnej. Posiada też wiedzę o kulturze Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, którą wykorzystuje w praktyce pedagogicznej.

P6U_U

P6S_UK

 

P6S_UK

 

P6S_UW4

-------------

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

absolwent jest gotowy do:

K_K01

Jest gotowy do aktualizowania swojej wiedzy, dokształcania zawodowego i rozwoju osobistego.

 

P6U_K

P6S_KR

P6S_KK

P6S_KR

P6S_KK

-----------

-------------

K_K02

Jest gotowy do krytycznej oceny działań własnych i działań pedagogicznych w środowisku społecznym

P6U_K

P6S_KK

P6S_KK

-------------

------------

K_K03

Jest gotowy do uczestnictwa w życiu kulturowym, samodzielnego podejmowania decyzji dla dobra ogółu i jednostki oraz ponoszenia odpowiedzialności za ich skutki

P6U_K

P6S_KR

P6S_KR

P6S_KR

------------

K_K04

Jest gotowy do upowszechniania etycznych wzorów postępowania i wypełniania zobowiązań społecznych

P6U_K

P6S_KR

P6S_KO

P6S_KR

P6S_KO

P6S_KR

 

-------------

 

Uwaga:

w opisie efektów kształcenia należy uwzględnić charakterystyki I i II stopnia PRK  oraz efekty kształcenia w zakresie znajomości języka obcego

1 odnieść do uniwersalnej charakterystyki I stopnia poziomu 6 PRK (studia I stopnia) określonej załącznikiem do  ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 64 i 1010) – należy wskazać jedynie odpowiedni kod,

2 odnieść do charakterystyk II stopnia poziomu 6 PRK, określonych załącznikiem do  rozporządzenie MNiSW z dnia 26 września 2016 r. w sprawie charakterystyk II stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 – poziomy 6–8 (Dz. U. 2016. Poz. 1594)      

3 wskazać kod składnika opisu określony załącznikiem, o którym mowa w odnośniku nr 2

4 uwzględnić wspólne dla wszystkich obszarów efekty zawarte w części I załącznika, o którym mowa w odnośniku nr 2, należy dążyć do uwzględnienia wszystkich efektów wyszczególnionych w części I dla danego poziomu PRK,

5 uwzględnić efekty adekwatne do obszaru / -ów, do których przyporządkowano kierunek studiów, zawarte w części II załącznika, o którym mowa w odnośniku nr 2 (w przypadku kierunków studiów przyporządkowanych do więcej niż jednego obszaru kształcenia dodać kolumny dla kolejnego obszaru i wskazać nazwy obszarów w ich nagłówkach, w razie potrzeby opis przedstawić na formacie A3), należy dążyć do uwzględnienia wszystkich efektów wyszczególnionych w części II dla danego poziomu PRK oraz odpowiednio dla danego obszaru i profilu kształcenia.


 

zporr
Zakupu oprogramowania dokonano w ramach projektu “Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego"
bip
© 2010.All rights reserved. Realizacja: ideo,
Powered by CMS Edito