start

2012

Publikacje pracowników

 • Krochmal-Marczak B., Sawicka B. 2012. Fenotypowa zmienność fosforu, potasu i wapnia w bulwach batata. XV Naukowa Konferencja Magnezologiczna nt.: „Pierwiastki – środowisko – człowiek”, 26 maj, Lublin, 51
 • Sawicka B., Krochmal-Marczak B. 2012. Pszenica orkiszowa (Triticum aesttivum ssp. spelta) jako alternatywa dla gospodarstw ekologicznych. II Konf. Nauk. nt.: „Współczesne dylematy polskiego rolnictwa”. Biała Podlaska, 31.05-01.06. Ref.
 • Krochmal-Marczak B., Sawicka B. 2012. Wartość odżywcza i zdrowotna bulw batata (Ipomoea batatas L. [Lam]) uprawianego w Polsce Południowo-Wschodniej. II Konf. Nauk. nt.: „Współczesne dylematy polskiego rolnictwa”. Biała Podlaska, 31.05-01.06. Ref.
 • Krochmal-Marczak B., Słupski J. 2012. Batat jako wartościowy surowiec dla przemysłu spożywczego i farmaceutycznego. Mat. Konf. Nauk. nt: Doskonalenie jakości żywności z owoców, warzyw i grzybów. Kraków, 17-18 maja, s. 24. ISBN 978- 83-932389-4-1
 • Krochmal-Marczak B., Sawicka B. 2012. Zagrożenie plantacji ziemniaka przez ślinika luzytańskiego (Arion lusitanicus) na Podkarpaciu. Warsztaty Naukowe nt.: „Patogenny roślinne problemem rolnictwa i przetwórstwa”. 21 czerwca, Puławy, 66.
 • Kusz D. 2012. Efekty działalności inwestycyjnej w gospodarstwach rolniczych korzystających z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, tom XIV, zeszyt 3, Warszawa-Poznań-Białystok, 227 – 231.
 • Kusz D. 2012. Znaczenie funduszy strukturalnych UE w finansowaniu inwestycji gospodarstw rolnych w Polsce w latach 2007–2011. [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Rozwój zrównoważony i problemy obszarów wiejskich, M.G. Woźniak (red.), Zeszyt nr 29, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 77 – 85.
 • Kusz D. 2012. Egzogeniczne i endogeniczne uwarunkowania procesu modernizacji rolnictwa. Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, Tom 99 – Zeszyt 2, PAN Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych – Komitet Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie, 53 – 67.
 • Ruda M., Kilar J., Kusz D., Pokrywka K., Kilar M., Tereszkiewicz K., Welz M., Kumek R., Różański H.  2012. Określenie dobrych praktyk, standardów i zasad utrzymywania przy ekologicznym chowie zwierząt jeleniowatych z przeznaczeniem na produkcję mięsa. [w:] Wyniki badań z zakresu rolnictwa ekologicznego w 2011 roku. Wyd. MRiRW, Warszawa – Falenty 2012, s.187-202.
 • Ruda M., Kilar J. 2012. Chów zwierząt może sprzyjać ochronie bioróżnorodności. AgroPodkarpacie nr 6, s.18.
 • Stec S., Ruda M. 2012. Struktura stada świń hodowlanych w gospodarstwach w województwie podkarpackim. [w:] Zarzecka K. (red.). Współczesne dylematy polskiego rolnictwa. cz. II. Wyd. PSW JPII w Białej Podlaskiej s.415-420.
 • Ruda M., Kilar J. 2012. Bioróżnorodność a ekstensywny wypas zwierząt. Materiały Forum Dyskusyjnego „Produkcja wołowiny w południowo-wschodniej Polsce przy wykorzystaniu bydła ogólnoużytkowego ze szczególnym uwzględnieniem rasy simentalskiej – stan obecny i możliwości rozwoju”. Wyd. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, ISBN 978-83-7607-130-5, s.19-20.
 • Górka M., Ruda M. 2012. Innowacje w gospodarstwach rolniczych województwa podkarpackiego. [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego „Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy”, z. 29, s. 126-131.
 • Ruda M., Kilar J., Różański H. 2012. Raport Monitoring przyrodniczy „Program aktywizacji gospodarczo-turystycznej województwa podkarpackiego poprzez promocję cennych przyrodniczo i krajobrazowo wskazanych terenów łąkowo-pastwiskowych z zachowaniem bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas” – 2012 rok. stron 1-80. Wykonano na zlecenie Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego, umowa RW-I-072.31.2012.ES z dnia 22.10.2012.
 • Ruda M., Kilar J., Kilar M., Kusz D., Pokrywka K., Różański H., Welz M., Zając S. 2012. Określenie dobrych praktyk, standardów i zasad utrzymywania przy ekologicznym chowie zwierząt jeleniowatych z przeznaczeniem na produkcję mięsa. Sprawozdanie z badań podstawowych na rzecz rolnictwa ekologicznego w 2012 roku. [Decyzja MRiRW nr PKre-029-6-5/12(610)] http://www.pwsz.krosno.pl/badania-naukowe-i-wspolpraca-z-gospodarka/projekty-badawcze/.
 • Kilar M., Ruda M., Domiszewski J. 2012. Dobrostan świń w gospodarstwach o wielostronnym kierunku gospodarczym w województwie podkarpackim. Materiały konferencyjne V Szkoła Zimowa „Postęp badań w hodowli świń i jego wykorzystanie w praktyce”, Wisła, s.165-166.
 • Pokrywka K., Tereszkiewicz K., Ruda M. 2012. Wpływ sezonu urodzenia i sezonu eksploatacji rozpłodowej knurów rasy polska biała zwisłoucha na wyniki rozrodu. VIth International Scientific Symposium “GENETICS AND REPRODUCTION” – Bydgoszcz-Toruń 2012, s.90.
 • Kilar J., Różański H., Kilar M., Anglart-Różańska J., Ruda M., Welz M. 2012. Obecność substancji niedozwolonych oraz pozostałości chemicznych, biologicznych i produktów leczniczych w mięsie jeleniowatych z hodowli fermowej. Materiały konferencyjne LXXVII Zjazdu PTZ „Zootechnika – przeszłość, teraźniejszość i przyszłość”. Wrocław, s. 185.
 • Kilar J., Różański H., Kilar M. Anglart-Różańska J., Ruda M. 2012. Występowanie pasożytów w wybranych fermach utrzymujących jeleniowate na Podkarpaciu. Materiały konferencyjne LXXVII Zjazdu PTZ „Zootechnika – przeszłość, teraźniejszość i przyszłość”. Wrocław, s.186.
 • Górka M., Ruda M. 2012. Stan zorganizowania rolników w spółdzielcze grupy producentów rolnych w woj. podkarpackim. Roczniki Naukowe SERiA. Zeszyt 1, Tom XIV, Warszawa - Poznań - Białystok. s. 170-175.
 • Górka M., Ruda M. 2012. Spółdzielcze formy gospodarowania na przykładzie rolniczych spółdzielni produkcyjnych [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. M.G. Woźniak (red.) Zeszyt 27, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów. str. 234-240.
 • Kiełtyka-Dadasiewicz A., Król B. 2012. Efekty dolistnego stosowania Bio-algeenu S90 i Biotrissolu T w uprawie serdecznika pospolitego (Leonurus cardiaca L.). Annales UMCS, sec. E Agricultura, Vol. LXVII(2), s.12-19.
 • Król B., Kiełtyka-Dadasiewicz A. 2012. The effect of achene heteromorphism on germination in the pot marigold (Calendula officinalis L.). [W]: Plant - the source of research material, 2nd International Conference and Workshop, Book of Abstracts.,/Ed.: Anna Bogucka-Kocka, Janusz Kocki, Ireneusz Sowa. Lublin, 18-20.10.2012 - Lublin: POLIHYMNIA, 2012. - s. 220 - ISBN 978-83-7847-034-2.
 • Pisarek M., Kiełtyka-Dadasiewicz A., Krochmal-Marczak B. 2012. Allelopatyczne oddziaływanie nasion cebuli na proces kiełkowania wybranych gatunków warzyw. [w:] Zarzecka K. (red.). Współczesne dylematy polskiego rolnictwa. cz. II. Wyd. PSW JPII w Białej Podlaskiej, s. 281-288.
 • Kilar M., Krochmal-Marczak B., Kiełtyka-Dadasiewicz A. 2012. Postawy konsumentów województwa podkarpackiego wobec produktów ekologicznych. [w:] Zarzecka K. (red.). Współczesne dylematy polskiego rolnictwa. cz. II. Wyd. PSW JPII w Białej Podlaskiej, s. 187-193.
 • Bienia B., 2012, Mięsne produkty tradycyjne z Podkarpacia, [w:] Zarzecka K., Kondracki S., Skrzyczyńska J.,  (red.). Współczesne dylematy polskiego rolnictwa cz. II, Wyd. PSW JPII w Białej Podlaskiej:  53-60.
 • Brągiel E., 2012, Informacje na opakowaniach produktów ekologicznych [w] Współczesne dylematy polskiego rolnictwa. Cz. II. Zarzecka K., Kondracki S., Skrzypczyńska J. (red.) Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska 2012, s. 68-77.
 • Czerniakowski Z., Gargała M., Legię I., Pisarek M., 2012. Potencjalna roślinność drzewiasta i krzewiasta w ogrodach willowych oraz przestrzeni publicznej na podstawie asortymentu dostępnego w sieci handlu wielkoformatowego w latach 2008-2010. Zesz. Prob.. Nauk Roln.
 • Czerniakowski Z., Pisarek M., Łukaszczykiewicz P., Święch M., 2012. Przestrzeganie zasad dobrej praktyki rolniczej w ochronie roślin przez rolników na przykładzie wybranych gospodarstw małoobszarowych Podkarpacia. [w:] Kondracki S. (red.). Współczesne dylematy polskiego rolnictwa. cz. II. Wyd. PSW JPII w Białej Podlaskiej, s.88-96,
 • Pisarek M., Lechowska J. 2012. Specyfika gospodarowania na terenach ONW w opinii rolników z gminy Hyżne.  Zesz. Nauk. Poł.-Wsch. Oddz. PTIE i PTG, Rzeszów, 15, s.15-20.
 • Pisarek M., Gargała M., Stompor-Chrzan E., Szczepanik D., Błażowska K. 2012. Wiejskie ogrody reprezentacyjne na przykładzie wsi podregionu przemyskiego. [w:] Kondracki S. (red.). Współczesne dylematy polskiego rolnictwa. cz. II. Wyd. PSW JPII w Białej Podlaskiej, s.307-316.

 

zporr
Zakupu oprogramowania dokonano w ramach projektu “Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego"
bip
© 2010.All rights reserved. Realizacja: ideo,
Powered by CMS Edito